Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 192

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 186 187 188 189 190 191 < 192 > 193 194 195 196 197 198 .. 217 >> Следующая


Серед головних переваг стратепчного планування можна назвати таки

— примушуе тдприемство ч1ткиие визначати сво! завдання й пол1тичш настанови;

— робить тдприемство бшьш пщготовленим до раптових змш у конкурентному середовипц;

— вимагае вщ вищого кер1вництва постшно анал1зувати сильш та слабш сторони пщприемства, можливост1 та загрози зовн1шнього середовища;

— сприяе ч1ткш координацп зусиль у систем! управлшня;

— вщкривае можливють визначати прюритетш напрями д1яльност1 на досить тривалий перюд (до юлькох десятюв ро-к1в);

— демонструе узгоджетсть стратепчних заход1в з необхщтстю ресурсного забезпечення, термшами !х виконання, вста-новленням персонально! вщповщальност1, системи контролю.

Враховуючи, що будь-яке нововведения мае як позитивт, так i негативт риси, звернемо увагу й на Ti недолти, як1 можуть супроводжувати процес стратепчного планування:

595
Глава 23

— досить часто немае необхщно! шформацп для прийняття стратепчних piineHb, або п наявшсть з певних причин може не влаштовувати вище кер1вництво;

— не завжди стратепчт заходи мають ч1тку юлыисну та яшсну визначешсть;

— стратепчт нам1ри вищого кер1вництва не завжди тдкрш-люються необхщними ресурсами, тдтримкою громадськост1, врепт-решт особистим потенщалом вищих кер1вниюв (ком-петентшсть, настирлив1сть, харизматичшсть тощо);

— часто-густо стратепчт плани не знаходять свого продов-ження в д1ях тактичного, оперативного характеру;

— недосконал1сть системи мотивацп в процес1 розробки, прийняття та реал1зацп стратепчних piineHb;

— “келшшсть” при формувант заход1в стратепчного плану може супроводжуватися опором передбачуваним змшам.

Наведет теоретичт тдвалини стратепчного планування як стрижнево! основи стратепчного управлшня вщкривають мож-ливосй для здшснення самого процесу формування комплексу стратепчних заход1в на промисловому пщприемствь

23.2. Складов! плану стратепчних змш

Шдприемству потр1бен план стратепчних перетворень задля досягнення довгострокових opieHTHpiB. Саме стратепчний план дае вщповщь на низку запитань, пов’язаних з тим, як, яким чином, якими шляхами, з якими ресурсами, якими виконав-цями, за яких передбачених та непередбачених умов можнА досягти бажаного результату у складних, нестандартних ситу-ащях.

Стратепчний план повинен мати деюлька “зр1з(в”\

— функцюналъный (що робити?), у якому вщображаеться комплекс заход1в вщповщяого спрямування (маркетингово фшансов1,шновацшт);

— ресурсный (за яких умов?), який визначае потреби та мож-ливост1 забезпечення виконання розроблених заход1в вщповщ-ними ресурсами (матер1альними, фшансовими, трудовими, шформацшними);

596
Стратепчне i тактичне планування

— часовий (у якх термши?), який розкривае послщовшсть, тривалкть виконання тих чи шших заход1в, узгоджетсть дов-готривалих, середньострокових i тактичних зусиль;

— виконавчий (хто несе вщповщальшсть?), де вказуються структурш пщрозд1ли, окрем1 виконавщ, яю несуть адмшют-ративну, матер1альну, моральну вщповщальшсть за досягнення визначених вищим кер1вництвом пщприемства opieHTnpie.

Особливе значения у стратепчному управлшш та планувант надаеться прогнозам, найважлив1шими функщями яких е:

— визначення щлей та можливих напрям1в розвитку промислового пщприемства, його структурних пщроздиив, стратепчних зон господарювання;

— передбачення сощальних, економ1чних, науково-техтчних, еколопчних, пол1тичних наслщюв реал1заци кожного з можливих BapiaHTiB розгортання стратепчних HaMipiB;

— ощнювання необхщних витрат i pecypciB, яю слщ зад1яти для того, щоб досягнення очжуваних результате стало реальним;

— встановлення впливу сприятливих умов та загроз у конкурентному середовипц, потенщалу пщприемства на термши виконання стратепчних платв, ix узгоджешсть з тактичними i оперативними д1ями.

Прогнози у стратепчному планувант можуть використову-ватися у pi3HHx eapiaHTax:

— побудова прогноз1в реал1защ1 промислово! продукци з використанням матрищ I. Ансоффа “продукт — ринок”;

— змши у конкурентному середовипц за ознаками “можли-вост1 — загрози”;

— ощнювання впливу сукупност1 фактор1в макро- i мшро-середовища на поведшку споживач1в, на ix кутвельну спро-можтсть;

— розробка “дерева щлей” та альтернативних BapiaHTiB Ix досягнення.

Основними методами прогнозування, яю широко використовуються у стратепчному планувант, е: а) методи екстрапо-ляцп (юльюсних параметр1в HayKOBo-TexHi4Horo, ресурсного потенщалу, виробничих потужностей); б) експертш методи (метод “ДельфГ’, метод типу “штерв’ю”, метод “мозково! атаки”, колективш експертн1 ощнювання); в) методи моделювання (icTopH4Hi аналоги, економнсо-математичш, шформацшш, функщонально-1ерарх1чш модел1).

597
Глава 23

План стратепчних змш на промисловому пщприемств! в щлому i кожен з його заход1в у npoijeci ix виконання мають досягти певного результату, певнох мети, яка виступае як ще-альний образ бажаного, можливого i необхщного стану пщприемства чи окремо! його складовоь Мета у стратепчнш д1яльно-cTi пщприемства Biflirpae ор1ентащйне, стимулююче та конт-рольно-ощнююче значения.
Предыдущая << 1 .. 186 187 188 189 190 191 < 192 > 193 194 195 196 197 198 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100