Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 191

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 217 >> Следующая


— когштивну школу: формування стратеги як ментальний процес, коли, спираючись на когштивну психолоию, стратеич-ний процес анал1зують з погляду шзнавальних зд1бностей люди-ни (М. Лайлс, Р.К. Регер, Е. Хафф, Г. Томас, Г. Саймон, С. MaKpi-датс);

— школт) навчання: формування стратеп! як процес, що розвиваетьсяу як процес “колективного навчання” (Р. Лапьер,

Ч. Лшдблом, Г. Репп, Дж. Кушн, Р. Нельсон, С. Унтер);

592
Стратепчне i тактичне планування

— школу влади: формування стратеги як процес ведения пе-peeoeopie, коли формування стратеги розвитку оргатзаци визначаеться д1ею пол1тичних сил i всередит, i в навколишньому и середовипц (А. Макмшанн, Д. Сарразш, Е. Пегигрю, Дж. Бобер, Й. Доза);

— школу культуры: формування стратеги як колективиыы процес, як процес сощально! взаемоди, що базуеться на стль-них для члетв оргатзаци переконаннях i розумшт (Д. Джонсон, Дж. Спендер, К. Рот, Д. PiKC, Ф. Pirep);

— школу зовшшиього середовыща: формування стратеги як реактывиыы процес, що базуеться на теори ситуащйних фак-TopiB, що описуе взаемозв’язки м1ж конкретними вим1рами оточення i певними ознаками оргатзаци (М. Аннан, Дж. ФрЬ мен, У. Естл1, К. (Швер);

— школу коифыураци: формування стратеги як процес трансформации коли основною метою е змша ор1ентир1в д1яль-ност1 оргатзаци та результуюч1 стратеги, покликан! стабЪпзу-вати и рух у визначеному напрям1 (П. Хандавалла, Д. Мишер, П. Фр1зер, Р. Майлс, К. Сноу).

Назван! стратеги дають тдстави для б1льш виважених дш тд час прийняття pinieHb на прогнозований перюд.

Анал1зуючи суть наведених визначень, можна дшти виснов-ку, що стратепя:

— надае можливють встановити ochobhI напрями i шляхи досягнення щлей зростання, стабЬпзаци чи виживання у довго-строковш перспектив! на ochobI концентрацп зусиль, pecypciB;

— це cnoci6 встановлення взаемоди тдприемства, його внут-piniHboro потенщалу з вимогами та можливостями зовнинньо-го середовища;

— формуеться на основ! узагальнено!, неповно! та неточно! (вторинно!) шформаци;

— постшно переглядаеться, уточнюеться у процес1 пщприем-ницько! д1яльност1 з урахуванням необхщност1 та можливост1 перегляду opieHTHpiB, HaMipiB оргашзаци;

— може формуватися у вигляд1 комплексу дш, системи стратегш, “стратепчного набору”, який мае вщповщати систем! чи “дереву” щлей;

— виступае “каркасом”, який, може укршлюватися проектами, програмами при вир1шент окремих вузькощльових чи комплексних проблем;

593
Глава 23

— вщображае змют м1жфункщонально*1 штеграци зусиль структурних пщроздЪив пщприемства, надаючи можливють досягати синерпчного ефекту;

— шщпое здшснення змш в оргашзацшнш структур! управ-л1ння пщприемством, надаючи перевагу пр!оритетним напря-мам його розвитку;

— характеризуе р1вень компетентности далекоглядност!, масштабност! мислення вищого кер!вництва, вщ якост! прийняття рипень яких залежить доля оргашзаци, и добре !м’я в сустльств!, добробут власншив, пращвнишв, акцюнер!в;

— дае змогу налагодити ефективний обл!к, анал!з, контроль за досягненням оч1куваних результате.

Оск1льки визначення стратеги на пщприемств! мае широ-коплановий, масштабний характер, варто вести мову про “стратепчний Ha6ip” — систему стратегш р1зного типу, що ix формулюе кер1вництво пщприемства на певний пром!жок часу, яка вщображае особливост! його функцюнування та розвитку, мюце в конкурентны* боротьб!, репутащю на ринку, в сустльств!.

Наявт стратеги можна класифшувати за такими ознаками:

1) з позицш iepapxiHuocmi: загальнокорпоративна, порт-фельна, д1лова, функцюнальна;

2) за функцюналъною ознакою: маркетингова, фшансова, виробнича, НДДКР, сощальна, оргашзацшних перетворень, еколопчна, ресурсна;

3) за термтомреал1зацй: довгострокова, середньострокова, короткострокова;

4) залежно вщ cmadii економ1чного розвитку, життевого циклу пщприемства або частки на ринку: зростання, стабшЬ заци (переор1ентаци), скорочення (захисту, вщступу);

5) за напрямами зростання пщприемства: штенсифшаци, диверсифшаци, штеграци;

6) за ступенем глобалЬзацй, охоплення ринку: штернацю-хшпзаци, диверсифшаци, сегментаций

7) за ознакою наступальних diu: “партизанська вшна”; ви-переджувальн! удари; ди, спрямоват на протиставлення силь-ним сторонам конкуренте або перевершення ix; ди, спрямо-ваш на слабт сторони конкуренте; одночасний наступ у де-шлькох напрямах; захоплення вЬтьних сегмент!в ринку;

594
Стратепчне i тактичне планування

8) за характеристиками виробничоХ дылъностЬ: реструктуризацией), спещал1защею, диверсифшащею, зниженням со-б1вартост1 (трудомюткост1), диференщащею, концентращею;

9) за галузевою орьентащею: стратепею у нових галузях; у галузях, як1 перебувають на стади насичення; у галузях, як1 перебувають на стади стагнацп чи спаду; у роздр1бнених галузях; на аижнародних ринках;

10) за напрямом експортно-ЬмпортноХ полЬтики: прямого та непрямого експорту; виробництва за кордоном; iMnopTy.

1шш стратеги, яш можна зустр1ти у л1тературних джере-лах, зазвичай, “вписуються” у запропоновану вище класифша-щю, уточнюючи або поглиблюючи п. Стратегш НДДКР або шновацшну стратегш можна роздшити на традицшну, опор-тутстичну, 1мггацшну, оборонну, наступальну, патентно-лщензшну; виробничу стратегш можна розд!лити на страте-riio використання наявного виробничого потенщалу, створення чи придбання нового виробництва, змш у технолопчному процес^ оргатзаци виробництва, впровадження оперативнокалендарного плану; фшансова стратегЬя складаеться 3i стратегш кредитування, розмицення акщй, рефшансування, використання дивщещцв, розвитку тощо.
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100