Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 190

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 217 >> Следующая


Наведемо найпоширенши визначення поняття “стратепя”:

— встановлення основних довгострокових щлей та HaMipiB пщприемства, прийняття курсу дш i розподгл pecypciB, необхщних для виконання поставлених щлей (А. Чандлер);

— узагальнена модель дш, необхщних для координацп та розподглу pecypciB компани (В. Карлоф);

— комплексний план, сформований для здшснення Mici‘i оргашзаци та досягнення и щлей (М. Мескон, М. Хедоур1, Ф. Альберт);

— Ha6ip правил для прийняття рипень, якими оргашзащя керуеться у свош д1яльност1 (I. Ансофф);

— динам1чна система взаемопов’язаних правил i прийом1в, за допомогою яких забезпечуеться ефективне формування та пщтримка упродовж тривало! перспективи конкурентних пе-реваг ф1рми на BHyTpiniHix i зовн1шшх ринках шдивщуальних та сусшльних благ (О.П. Градов).

Г. Мшцберг, Б. Альстренд, Д. Лемпел пропонують п’ять визначень поняття стратеги (5 П):

— стратепя — це план, кер1вництво, ор1ентир або напрям розвитку, шлях вщ наявного стану в майбутне;

— стратепя — це принцип поведшки або дотримання певнох модел{ поведшки;

— стратепя — це позищя, а саме розташування певних то-BapiB на конкретних ринках;

— стратепя — це перспектива, тобто основний 3aci6 ди оргашзаци, або це “теор1я б1знесу” оргашзаци;

590
Стратепчне i тактичне планування

— стратепя — це спритний прийом, особливий маневр, який застосовуеться з метою перехитрити суперника або конкурента.

Якщо дотримуватися принципу лакошчностЬ то стратегию, на наш погляд, можна розглядати як план досягнення довго-строкових цшей або довгостроковий план досягнення щлей. У свою чергу, план слщ розглядати як передбачену на певний перюд роботу з визначенням ii щлей, змюту, обсягу, метод1в, послщовност1, термине виконання.

Стратепчне планування базуеться на певних узагальнюваль-них та конкретних принципах, серед яких найважлившшми е:

— адаптивтсть — можливють урахування та пристосуван-ня елемент1в плану до постшних змш як у самому об’ект1 планування, так i на мезо- й MaKpopiBHi, глобальному середовищг,

— компетентшстъ, коли розробка заход1в мае здшснюва-тися фах1вцями з високою ерудищею, багажем знань й досвщу;

— комплекстсть та збалансоватсть, що передбачае охоп-лення заходами стратепчних змш ycix аспект1в функцюнування пщприемства, ур1вноваженють бажаного й можливого при використанш матер1альних, трудових, фшансових, шформа-щйних pecypciB з урахуванням внутр1шшх i зовннптх факто-piB, фактору часу;

— щлеспрямоватстъ, тобто ор!ентащя д1яльност1 ycix виробничих пщроздипв i пщприемства у щлому на досягнення оч1куваних результате;

— талътсна та ятсна визначетсть, тобто планов! заходи мають вщображатися у певних критер1ях, показниках, як1 да-ють змогу визначати ycnix чи невдачу, а разом з цим контро-лювати процес реал1зацп програми дш;

— реалЬстичтсть, урахування особливостей функцюнування пщприемства, BiporiflHicTb досягнення мети з урахуванням наявних pecypciB та можливост1 залучення додаткових;

— альтернативтстьу можливють досягти запланованих щлей декглькома, альтернативними шляхами;

— гнучтстЬу внесения змш до плану стратепчних заход1в, що викликане необхщшстю переор1ентацп на HOBi напрями д1яльност1, HOBi сегменти ринку, можливютю бигын ефектив-ного використання наявного та очшуваного потенщалу, використання при цьому системи зворотного зв’язку;

— послЬдовшсть, здшснення стратепчних змш у лопчному порядку з урахуванням досягнутих результате на пром!жних

591
Г лава 23

етапах, труднопцв, якх виникли при вирнпент тих чи шших питань;

— безперервтстъ, тобто планування стратетчних змш мае вщбуватися не “аврально”, час вщ часу, а регулярно i тод1, бе-зумовно, коли виникае у цьому потреба;

— ефективтсть, реал1защя заход1в стратепчного плану мае дати позитивний результат, тобто перекрити yci витрати як еко-HOMi4Horo, так i сощального, еколопчного, науково-техтчно-го, шшого характеру.

У процес1 узагальнення та осмислення результате здшсне-них дослщжень у сфер1 стратепчного планування та управлшня вчет вщцляють таю ochobhI школи стратегш:

— школу дизайну, формування стратеги як процес осмислення, як досягнення вщповщноси внутр1шшх та зовшшшх можливос-тей розвитку пщприемства (Ф. Селзник, А.Д. Чандлер, С.Р. Кристенсен, К. Ендрю, Дж. JI. Бобер, Р.Г. Хамермеш, М. Портер);

— школу планування: формування стратеги як формальний процес у вигляд1 формал1зовано! блок-схеми, що передбачае детальну розробку списку фактор1в, яю враховуються у процес! прийняття piineHb i розставляються у прюритетному порядку з наданням 1м вагових коефщ1ент1в, а також р1зних д1а-грам та правил вибору Tie! чи imnoi' альтернативи (I. Ансофф, П. Лоранж, Д. Сейнер, Д. Шендель, С. Хофер, Р. Акофф);

— школу позицтвання: формування стратеги як аналЬтич-ний процес (матриця Бостонсько! консалтингово! групи, PIMS-модель, модель i ланцюг щнностей М. Портера), коли на кожному етат господарсько! д1яльност1 формуються сво! щнност1, як1 визнаються i оплачуються споживачами (М. Портер, Р. Кац, Б. Джеймс, Дж. Кушн);

— школу тдприемництва: формування стратеги як процес передбачення, коли розробка стратеги ф1рми розглядаеться не як колективний процес, а як шдивщуальна творчють ii KepiB-ника (Й. Шумпетер, А. Коул, К. Найт);
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100