Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 19

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 217 >> Следующая


Функщональний зное — це зное, зумовлений частковою або повною втратою передних функщональних (споживчих) характеристик об’ект1в основних фощцв.

Економ1чний зное основних фощцв зумовлений впливом сощально-економ1чних, еколопчних та шших чинншав на

57
Глава 2

об’ект основних фощцв. Цей вид зносу характеризуеться по-ступовою втратою засобами пращ свое! споживчо! вартост1 вна-слщок удосконалення наявних i створення нових засоб1в виробництва, запровадження принципово ново! технологи та iH.

Ступшь економ1чного зносу того чи того засобу пращ можна визначити за допомогою коеф1щента К, що його розраховують за формулою

= —, (2.2) В0 П,

де Б0 i Вх — перв1сна варт1сть застосовуваного й нового засоб1в пращ;

П0 \П1 — продуктившсть тих самих засоб1в пращ або витрати на !хне експлуатацшне обслуговування.

Безперервний процес виробництва потребуе постшного вщ-творення ф1зично, функщонально й економ1чно зношених основних фощцв. Необхщна умова вщновлення основних фон-д1в — поступове вщшкодування ixHboi вартосту яке здшснюеться через амортизацшш вщрахування (амортизащю). Амортизащя основних фощцв — це процес перенесения авансовано! рашше вартост1 Bcix вщцв основних фощцв на варт1сть про-дукцп з метою и повного вщшкодування. Амортизащя — це також метод включения частинами вартост1 основних фощцв (упродовж термшу ixHboi служби) до витрат на виробництво продукци та подальше використання цих грошових коптв для вщновлення використаних основних фощцв.

Шсля реал1зацй продукци частина грошово! суми, яка вщповщае перенесенш вартост1 основних фощцв, надходить до амор-тизащйного фонду. У ньому здшснюеться накопичування грошових коптв до величини, яка приблизно вщповщае перв1снш вартост1 основних фощцв. Амортизацшний фонд (сума накопи-чених грошових коптв) використовують для придбання нових основних фощцв заметь зношених, у результат! чого здшсню-ються вщновлення основних фощцв. Об’ектами амортизаци е Bci види основних фощцв, окр1м земельних дтянок.

Для вщшкодування вартост1 зношено! частини основних фонд1в кожне пщприемство здшснюе амортизацшш eidpaxy-ваннЯу тобто встановлюе певну грошову компенсащю вщповщ-

58
Основний каптал пщприемства

но до po3MipiB ф1зичного, функцюнального i економ1чного зносу основних фощцв. Ця компенсация включаеться до соб1вар-Tocri продукци, яка реал1зуеться, а пойм накопичуеться у специальному амортизацшному фондь

Амортизацшш вщрахування обчислюють за певними нормами, ям характеризують щор1чний розм1р вщрахувань у вщсотках до nepBicHoi вартост1 основних фощцв. Розрахунки норм амортизащйних вщрахувань на повне вщновлення (реновацию) основних фощцв здшснюють за формулою

«..-^1оо%. <2-з> де Ф — перв1сна чи вщновна вартшть основних фощцв;

Л — лшвщацшна варт1сть основних фощцв;

Т — амортизацшний перюд (нормативний термш функщо-нування) основних фощцв.

Встановлюючи норми амортизащйних вщрахувань, слщ ви-ходити з економ1чно дощльних середтх термпив функщону-вання основних фощцв, необхщност1 повного вщшкодування ixHboi вартост1 i враховувати особливост11хнього техншо-еко-ном1чного старшня.

Найскладшше — правильне визначення тривалост1 аморти-зацшного перюду (дощльного термшу використання) конкрет-них вщцв засоб1в пращ. Звичайно, його встановлюють з урахуванням багатьох чиннитв (загально! ф1зично1 довгов1чност1, умов експлуатацп, ремонтоздатност1 та iH.).

Для окремих груп основних фонд1в термш використання визначають на пщстав1 обсятв виготовлено! продукци або шшо-го натурального показника обсяпв po6iT, що передбачаеться отримати в результат! 1Хньо1 експлуатацп.

Розрахунок амортизащйних вщрахувань здшснюють лш1й-ним (р1вном1рним) i нелшшними методами. За лЫшного методу р1чну суму амортизацп обчислюють за роками i визначають на основ! nepBicHoi вартост1 основних фощцв. Лшшний метод амортизацп простий, наочний i очевидною Mipoio враховуе процес р1вном!рного спрацювання основних фощцв за весь перюд експлуатацп. Недолш цього методу полягае в тому, що впро-

59
Глава 2

довж термшу служби устаткування можуть бути його простою-вання, поломки i неповне завантаження. Окр1м того, устаткування нер1вном1рно спрацьовуеться в 4aci i цей метод не врахо-вуе економ1чний зное устаткування.

Окр1м прямолшшного методу, в практищ застосовують нелшшт методи амортизацп. Застосування цих метод1в дае змогу отримати бшыпу частину амортизацп (до 60—70 % вар-тост1 основних фощцв) уже в першу половину термшу i'x використання. У другш половит строку служби основних фощцв величина амортизацп, розрахована нелшшними методами, зменшуеться. Нелшшт методи амортизацп часто називають методами прискореноХ амортизацп.

Нарахування амортизацп проводять щомюячно i починають з м1сяця, наступного за м1сяцем, у якому об’ект основних фощцв став придатним для корисного використання. Нарахування амортизацп припиняють, починаючи з мшяця, наступного за м1сяцем вибуття об’екта основних фощцв.

Об’ект основних фонд1в вилучають з актив1в (списують з балансу пщприемства) у раз1 його вибуття внаслщок продажу, безоплатно! передач! або в pa3i невщповщност1 критер1ям ви-знання його активом. Фшансовий результат вщ вибуття об’ект1в основних фощцв визначають вирахуванням з доходу вщ вибуття основних фощцв ix залишково! вартост1, непрямих податшв i витрат, пов’язаних з вибуттям основних фощцв.
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100