Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 189

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 183 184 185 186 187 188 < 189 > 190 191 192 193 194 195 .. 217 >> Следующая


Розробка, анал1з i перегляд нормативних матер1ал1в з пращ та зароб1тно! плати здшснюеться пщ методичним кер1вництвом i за безпосередньо! участ1 вщдшу оргашзаци пращ та зароб1тно! плати i вщповщних пщроздиив у цехах та службах пщприемства. Норми i нормативи з основних технолопчних процес1в найчаст1ше розробляються спещалютами вщдШв головного технолога, головного металурга, головного xiMiKa, iHninx технолопчних пщроздШв пщприемства. Норми виробггку та вщ-рядш розщнки розраховуються, зазвичай, у цехових бюро орга-шзаци пращ та заробггно! плати за участю технолопчних пщ-роздипв, майстр1в, бригадир1в i роб1тнишв з урахуванням ужит-тя заход1в з удосконалення технологи, оптим1зацп режим1в роботи агрегат1в, розробки ращонального балансу витрат робочого часу та передового досвщу виконання операщй та po6iT.

Оргашзащею розробки i впровадження фшансово-економ1ч-них норматив1в опшуються вщповщш фшансово-економ1чш пщрозд1ли.

Розробка календарно-планових норматив1в знаходиться у компетенцп виробничо-диспетчерського (планово-виробничого) вщд!лу та вщповщних пщроздиив у цехах. У проведенш ще! роботи беруть безпосередню участь i технолопчш пщроздши пщприемства.

586
Загальна характеристика планування

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Що таке планування як вид управлшськоХ д1яльност1?

2. У чому полягае необхщтсть планування?

3. Ят особливосй характерн1 для планування на яироЛии-чому шдприемстгп?

4. У чому полягае сутшсть стратетчного, тактичного I оперативного планування?

5. Чим вщр1зняються поняття “план”, “прогноэ”, "оах1л", “програма” та “концепщя”?

6. У чому полягають основоположт принципи планування7

7. Яю схеми оргашзаци роботи 3i складання план1в никори-стовуються на тдприемств!?

8. У чому полягае сутшсть балансового, нормативного тм математико-статистичного метод1в планування?

9. Що таке система норм i норматив1в виробничого п1дпри»м-ства? 3 яких основних пщсистем вона складаеться?

10. Як1 основт методи використовуються для розробки про гресивних норм i норматив1в?

587
Глава 23

СТРАТЕГ1ЧНЕ IТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

23.1. Визначення, принципи формування, класифтацЫ стратегш.

23.2. Складов1 плану стратегЬчних змш.

23.3. Тактичне планування виробничоi д1яльност1 тдприемства.

23.4. План виробничт дЬяльности

23.5. БЬзнес-планування.

КлючовЬ поняття: довгострокове планування; стратегЬя; школи стратегш; стратегЬчне планування; стратегЬчний наб1р; тактичне планування; поточний план; план виробни-чо1 дЬяльностЬ; виробнича потужтсть; бЬзнес-планування

Студент повинен вмЬти: володШи принципами i методами складання стратегЬчних i тактичних плате; формувати план стратегЬчногорозвитку тдприемства; обгрунтовувати виробничу програму; складати бЬзнес-план техтко-техноло-гЬчного розвитку виробництва.

588
Стратепчне i тактичне планування

23.1. Визначення, принципи формування, класифшащя стратегш

Комерцшно-господарська д1яльтсть пщприемства характеризуется пом1тним збьлыпенням принципово нових завдань, пов’язаних з необхщтстю впровадження науково-техтчних нововведень; неможливкггю використання без внесения сутте-вих доповнень накопиченого досвщу при вирнпент тих чи iHUiHx завдань; ускладненням управлшських проблем; поси-ленням шформацшного навантаження на вище кер1вництво; високим р1внем невизначеност1 й р1зким збшыпенням юлькосй зв’язюв як всередит системи управлшня пщприемством, так i у зовннпньому серед овипц.

На прийняття стратетчних рппень на пщприемств! також впливають i таю факторы: посилення динам1зму структурних форм економ1чних систем; поява i розвиток нових вид1в д1яль-ност1, нових галузей економши; суттеве посилення конкурентно! боротьби, розширення товарного асортименту, пщвищення потреб, запит1в споживач1в продукци; актив1защя впливу на ринку шттико-правових, сощально-демограф1чних, еколопч-них та шших фактор1в; вщчутннпа роль глобал1защйних про-цес1в у свгговш економшд, проникнення i розширення шозем-ного катталу в нащональну економшу, у тому числ1 й через транснащональт компанп.

Серед шших факторЬв, яю впливають на визначення зм1сту плану стратетчних змш: особист1 амбщп, ф1лософ1я б1знесу, компетенттсть, комуншабельтсть першого кер1вника, його команди; сильт та слабю сторони пщприемства, його конку-рентт можливост1, переваги; щнност1 та р1вень оргатзащйно! культури; кадровий потенщал; р1вень прогресивност1 наявних технологш; вплив науково-техтчних нововведень на пщвищення конкурентоспроможност1 продукцп, пщприемства; вщноси-ни з регюнальними органами управлшня; наявтсть необхщних pecypciB для розвитку пщприемства; можлив1сть залучення шоземних та в1тчизняних швестицш тощо.

Довгострокове планування, яке усшшно використовувало метод екстраполяци, тобто, коли майбутне мае бути лопчним продовженням тенденцш минулого, змшилося на стратетчне

589
Глава 23

планування. А це потребуе нових пщход1в при визначенш полЬ тики, Mici’i, щлей, прюритет1в, формувант оргашзащйного мехатзму, розподШ обмежених pecypciB, удосконалент системи мотиваци та контролю за виконанням управлшських рипень. Стратепчне планування стало ключовою складовою стратегЬчного управлшня тдприемством як багатопланово-го, формально-поведшкового процесу, який забезпечуе формування та виконання стратепчних HaMipiB, що сприяють балан-суванню iHTepeciB пщприемства та зовнипнього середовища, де гол овну роль вщщэають потреби споживач1в, замовншив. Планування набувае б1лып щльового характеру, коли ресурси роз-глядаються як засоби досягнення мети, а план е набором мож-ливих альтернатив на основ1 прогнозованих змш зовнипнього делового середовища.
Предыдущая << 1 .. 183 184 185 186 187 188 < 189 > 190 191 192 193 194 195 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100