Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 188

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 217 >> Следующая


583
Глава 22

Норматив використання pecypciB визначаеться значениям коефщ1ент1в, яш характеризують вщношення корисно витра-ченого матер1алу до встановлено! норми на одиницю продукци, наприклад, маси детал1 до маси заготовки. Чим вищий цей коеф1щент i чим вш ближчий до одинищ, тим економнппе виробництво, менше вщход1в i втрат, нижча трудомкгиисть i co6i-вартють продукци.

Широко використовуються також витратш коефиценти i коефиценти виходу продукту чи натвпродукту. Витратний кое-ф1щент — це зворотна величина нормативу (коеф1щента) використання матер1ал1в. Його значения завжди больше одинищ i визначаеться вщношенням встановлено! норми витрат сировини або матер1алу (заготовки) до корисно! (чисто!) маси деталь Коеф1щент виходу продукци вщображае стввщношення загального обсягу виробництва продукту i к1лькост1 фактично витраченого сирого матер1алу.

Нормативи витрат засоб1в пращ та виробництва визначають потребу пщприемства в робочих мнщях, виробничш плопц, об-ладнант, технолопчному оснащент, шструмент1, запчастинах та шших ресурсах на виконання встановленого обсягу po6iT чи послуг.

До норматив1в, як1 характеризують плановий або фактичний р1вень використання засоб1в пращ та виробництва, зарахо-вують так1 показники, як режим роботи обладнання, коефщЬ енти зм1нност1 та завантаженост1 обладнання, нормативи фон-довщдачь рентабельное^ основних фонд1в, норми продуктив-ност1 обладнання та зняття продукци з одинищ виробничо! плопц, коеф1щент оновлення обладнання i використання його потужност1, норми простою обладнання у ремонт! та iH.

До складу матер1альних норматив1в, що використовуються у процес1 внутрппньовиробничого планування, входять також нормативи поточних, технолопчних i страхових 3anaciB матерЬ ал1в, нормативи незавершеного виробництва, готово! продукци та оборотних засоб1в у щлому, нормативи оргашзаци виробництва i якост1 продукци тощо.

Нормативи оргатзаци виробництва характеризують опти-мальш стввщношення м1ж основними елементами виробничих, технолопчних i трудових процес1в: нормативи тривалост1 виробничих цикл1в, розм1ри партш запуску-випуску вироб1в, нормативи випереджень за стад1ями виготовлення продукци та iH. Норми i нормативи пращ детально розглянут1 у гл. 17.

584
Загальна характеристика планування

НайбОлыи розповсюдженими методами розробки норм < нор Mamueie е розрахунково-аналггичний та експериментпльний' Суттсть розрахунково-аналШичного методу зводиться до ми* окремлення певних операщй або ix елемент1в i3 загального ям* робничого процесу виготовлення продукци (виконання роА1т, надання послуг), при здшснент яких використовуються конк-ретн1 ресурси. Шсля цього детально анал1зуються склад виок-ремлених елемент1в; шлыисть pecypciB, що витрачаються; вплив шших виробничих фактор1в. Дал1 проекту ються BapiaH-ти поеднання засоб1в пращ, предмете пращ й живо! пращ, вста-новлюеться найкращий (оптимальний) BapiaHT, для якого розраховуеться потреба у вщповщному pecypci.

Експериментальний метод визначення норм i норматив1в полягае у проведент експеримент1в у виробничих або набли-жених до виробничих умовах. Норми i нормативи встановлюються шсля узагальнення отриманих даних та всеб1чного ана-л1зу резерв1в виробництва.

У тому раз1, коли неможливо встановити норму за допомогою наведених метод1в, використовують звЬтно-статистичний метод. Норми i нормативи визначаються при цьому на ochobI зв1тно-статистичних даних за минул1 перюди i вщображають yci недолши, як1 мал и м1сце в минулому. Ятсть нормативно! шформаци значно! Mipoio залежить вщ оргатзаци po6iT та нормування на пщприемствь

Розробка норм i норматив1в мае здшснюватися на ochobI використання вщповщних методичних матер1ал1в, комп’ютер-них програм, методик, шструкцш, яю визначають призначення норм i норматив1в, методи розрахунку, порядок розгляду i затвердження, перюдичтсть оновлення нормативно! шфор-мацй.

При розробщ нормативно! шформаци особливу увагу необхщно прщцляти анал1зу основних напрям1в удосконалення виробництва i розробщ заход1в з економй pecypciB, що норму ються, визначенню ефективност1 впровадження цих заход1в.

Висока трудом1стк1сть комплексу po6iT з формування i пщ-тримки прогресивност1 нормативно! шформаци пщприемства потребуе якнайшвидшого переходу виключно на комп’ютерш технологи в робот1 пщрозд1л1в, як1 беруть участь в шформащй-ному забезпечент виробничо-господарсько! д1яльност1 пщпри-;мства.

586
Глава 22

Нормування витрат сировини i матер1ал1в на пщприемств! здшснюе вщд1л (бюро, група) матер1альних норм i норматив1в, який пщпорядковуеться, зазвичай, головному шженеру або головному технологу. Цей шдроздш здшснюе методичне i оргаш-зацшне кер1вництво роботою з нормування i виявлення резерв1в економп матер1альних pecypciB для потреб основного виробництва.

Розробку нормативних матер1ал1в з використання засоб1в пращ здшснюе вщд1л головного механжа за участю вщдипв головного технолога, оргашзаци пращ й зарплати, техшчних бюро (груп) цех1в, яш визначають планов! коефщ1енти змш-ност1 роботи обладнання, коеф1щенти його використання i за-вантаженость
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100