Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 187

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 181 182 183 184 185 186 < 187 > 188 189 190 191 192 193 .. 217 >> Следующая


Зустр1чне планування поеднуе обидв1 попередт схеми та усувае недолши кожно! з них. У процес1 планування зверху пниз здшснюеться попередне планування за головними щлями i складання загального плану пщприемства. При цьому на бОльш иизьких р1внях управлшня здшснюеться конкретизащя цих платв. Пот1м починаеться зворотний процес планування зни-лу верх i у план включаються б1льш ефективт рпиення та усу-иаються розб1жност1 м1ж окремими частинами об’екта плану-нання. У деяких ситуащях може бути здшснений багатократ-н ий процес погоджень плану.

У виробничих пщроздшах пщприемств функцп планування найчастипе виконують служби оперативно-календарного планування i контролю. 1х завдання — складання платв виробництва на кожну змшу, добу, тиждень, мюяць, квартал, piK з урахуванням загальних щлей i обмежень, а також оргатзащя i контроль виконання платв.

На пщприемствах Украши використовують тат методи плану вання: балансовий, нормативний та математико-статистич-ний. Балансовий метод передбачае погодження pecypciB, як1 мае або буде мати пщприемство, i потреб у них упродовж плане >пого перюду. Цей метод реал1зуеться через складання систе-ми баланздв — матер1ально-речових, вартюних i трудових. Ба-

I I 9 6-585

581
Глава 22

ланей становлять двосторонню бюджетну таблицю, у л1вш частин! яко1 вщображаються джерела pecypciB, а у правш — ix розподиь

Нормативний метод полягае у тому, що за основу плано-вих завдань на конкретный перюд i вщповщно в основу баланс1в закладаються норми витрат р1зноматтних pecypciB (сировини, матер1ал1в, обладнання, робочого часу та ш.) на одиницю продукци. Нормативний метод може бути самостшним, а також допом1жним стосовно до балансового методу.

Математико-статистичт методи полягають в оштаиза-щйних розрахунках на 6a3i р1зного виду моделей. Найпростшш-ми моделями е статистичт модель як\ вщображають залежтеть двох величин. Статистичт модел1 найчаетше використовують у сфер1 фшансового планування. При знаходжент оптимальних BapiaHTiB вибору р1зних вид1в сировини, матер1ал1в, технологш застосовують методи лшшного програмування.

22.3. Система планових норм i норматив1в

Система планових норм i норматив1в (нормативна шформа-щя) — це норми i нормативи використання р1зноматтних pecypciB, а також методичш документи i комп’ютерш програми для ix розрахунку та шструкци з упровадження у виробництво.

Основними пщсистемами системи планових норм i норма-тив1в пщприемства е:

— норми i нормативи витрат сировини та матер1ал1в;

— норми i нормативи для визначення потреб в обладнант;

— норми i нормативи пращ та заробггно*1 плати;

— фшансово-економ1чт норми i нормативи;

— календарно-планов1 нормативи.

Основу системи планових норм i норматив1в пщприемства становить масив кьлыисних значень конкретних норм та нор-матив1в. Терм1н “норма” у переклад! з латинсько*! означае у широкому розумшт правило, якому пщкоряеться процес або його результат. Норма — це максимально припустима величина абсолютних витрат сировини, матер1ал1в, палива, енерги для виготовлення одинищ продукци (виконання po6iT, надання послуг).

582
Загальна характеристика планування

Шд нормативами розум1ють показники, що характеризують вщносну величину (стутнь) використання засоб1в та предмет1в пращ на одиницю плопц, маси (наприклад, коеф1щент використання металу, вщсоток угару тощо).

Найважливипа вимога, яка висуваеться до нормативно! iH-формаци, — це прогресивтстъ> тобто при формувант норма-тивних показниюв мають враховуватися заходи з упроваджен-ня у плановому nepiofli ново! технши, удосконалення технологи та оргатзаци виробництва. Поряд з цим нормативт показники повинт бути об^рунтованими, тобто реальними для виконання в конкретних виробничих умовах.

Неперервне удосконалення технологи та оргатзаци виробництва, рацюнал1защя роботи ycix ланок пщприемства приво-дять до постшних змш нормативно! шформаци, необхщност1 II систематичного перегляду, що зумовлюе динам1чтсть норм, яю використовуються у планувант.

Система планових норм i норматив1в мае бути комплексною, тобто становити основу i забезпечувати yci види планових роз-рахунюв ycix ланок пщприемства.

Норми i нормативи витрат сировини i MaTepi&niB займають одне i3 центральних мюць у систем! планових норм i норма-THBiB пщприемства, що пояснюеться високими (до 70—80 %) матер1альними витратами в структур! co6iBapTOCTi багатьох вщцв продукци промисловостЬ

До складу норм витрат матер1альних pecypciB входять об-^рунтоват величини корисних витрат сировини i матер1ал1в, а також обумовлет технолопею i оргашзащею виробництва обсяги вщход1в та втрат матер1алу. У машинобудувант, наприклад, в норму витрат матер1альних pecypciB на один виргб включають масу оброблено! детал1 (чиста маса) i величину технолопчних вщход1в (знятих у процес1 р1зання стружки). Отже, планова норма витрат матер1алу на один Bnpi6 визначаеться масою запроектовано! необроблено! заготовки (вилив-ки, поковки, штамповки, зварно! конструкци та iH.), норма витрат матер1ал1в може бути виражена в юлограмах або в тоннах на одну деталь або BHpi6 (кг/шт, т/шт), електроенерги в юловат-годинах на одну операщю, деталь або вир1б, запас-них частин — на тисячу годин роботи обладнання, паливно-мастильних матер1ал1в — на 100 км npo6iry автотранспортного засобу та iH.
Предыдущая << 1 .. 181 182 183 184 185 186 < 187 > 188 189 190 191 192 193 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100