Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 186

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 180 181 182 183 184 185 < 186 > 187 188 189 190 191 192 .. 217 >> Следующая


Концепщя — провщна щея, загальний задум, тобто основ-ний шлях, яким треба гги для досягнення поставлено! мети у прогнозу плат чи nporpaMi.

22.2. Принципи, оргашзащя i методи планування

Принципи планування визначають змют yciei планово! д1яль-ност1 на пщприемствь Правильне i комплексне ix дотримання створюе вагом1 передумови ефективно! роботи тдприемства i зменшуе можливють отримання негативних результате планування.

Основоположним принципом планування е принцип альтернативность , який потребуе проведения багатовар1антних планових розробок (альтернатив). Вщповщно до цього принципу, за основу мае бути покладений найкращий BapiaHT з двох або деюлькох можливих. Цей принцип виходить i3 сутност1 планування i пов‘язаний з можливостями розвитку виробни-чо-господарсько! д1яльност1 пщприемства за р1зними траек-тор!ями.

Принцип системность полягае в тому, що процес розробки та об^рунтування будь-якого планового рилення повинен вщ-штовхуватися вщ визначення загально! мети системи i скеро-вувати д1яльшсть ycix пщсистем пщприемства на досягнення

u,iei мети. Цей принцип передбачае розподиг будь-яко! системи на певну юльюсть пщсистем i створення системи показниюв та використання метод!в i моделей, яю б вщповщали змкту кожного об’екта.

Неперервн1сть економ!чного розвитку, удосконалення технологи та оргатзаци виробництва на ochobI науково-техшчно-го прогресу обумовлюе дотримання принципу Henepepenocmi планування. Цей принцип означав пщтримування неперервно! планово! перспективи, взаемопогодження плашв р1зного часоного аспекту, своечасне коригування плашв вщповщно до змш у зовншшьому та внутрипньому середовипц пщприемства.

Принцип щлеспрямованостг та npiopumemnocmi вимагае, щоб кожен план мав щльовий характер, тобто був спрямова-мий на досягнення визначених щлей, а як прюритети вщцля-иися проблеми, вщ вирипення яких залежить ефективний роз-

579
Глава 22

виток тдприемства. Дотримання цього принципу дае змогу зосередити ресурси на головних напрямках пщвищення ефективност! функцюнування пщприемства.

У т1сному зв’язку з принципами щлеспрямованост1 та npio-ритетност1 реал1зуеться принцип комплексность, який передбачае зв’язок показнишв об’екта планування з шшими пов’я-заними об’ектами, процесами та явищами.

3 метою забезпечення найб1лып ефективного функщонуван-ня об’екта планування необхщно дотримуватися принципу оптимальность, що означае виб1р найкращого, найбшып ефективного вар1анта плану з ycix можливих.

Збалансований i пропорцшний розвиток пщприемства та його пщрозд1л1в можливий при врахувант у процес1 розробки платв принципу збалансованостЬ та пропорцшностЬ. Його суттсть полягае у балансовш узгодженост1 планових показнишв та встановлент ращональних пропорцш розвитку пщ-роздШв, використання pecypciB, формування актив1в та iH.

У Ясному зв’язку i3 зазначеними принципами мае реал1зо-вуватися принцип сощальноХ орЬентаци, який потребуе забезпечення прюритетност1 у вир1шент сощальних проблем i, на-самперед, проблем споживач1в продукци чи послуг пщприемства та пращвнишв самого пщприемства.

Принцип ynacmi означае, що максимальна кьльшсть пращвнишв пщприемства стають учасниками планово! д1яльност1 неза* лежно вщ ix посади i зм1сту основних функщй i po6iT, яш вони постшно виконують. При цьому члени колективу пщприемства отримують би1ьш глибоке розумшня щлей i завдань пщприем* ства, а також проблем, що знижують ефективтсть його д1яль-ност1. Плани пщприемства та його пщроздЪпв, розроблет за уча* стю рядових пращвнишв, стають !х особистими планами. Втшен-ня принципу участ1 у плановш робот1 змщнюе командний дух^ дае можливдеть пращвникам розвивати себе як особист1сть.

Оргатзащя планово! роботи на пщприемств! залежить вщ його po3MipiB, оргатзащйного типу виробництва, особливое* тей продукци (po6iT, послуг) та шших фактор1в. На невелики^ пщприемствах немае чггкого розпод1лу управлшських функцЦЙ i вшщ кер1вники самостшно визначають yci детал1 планово! роботи i практично caMi здшснюють розробку платв. &

На середтх i великих пщприемствах та ф1рмах використо* вують три схеми оргатзаци роботи 3i складання платв: звер*

580
Загальна характеристика планування

ху вниз за iepapxi4HHMH р1внями структури пщприемства; зни-зу вверх; зустр1чне планування.

Оргашзащйно планування на 6bibinocTi великих i середтх пщприемств здшснюеться централ1зовано за схемою “зверху вниз”. За такого пщходу планов! стратеги у вигляд1 щлей, завдань, основних напрямшв та головних господарських завдань розвитку пщприемства та мехатзм1в ix реал1зацп розробля-ються на вищому piBHi управлшня. Пот1м ции, завдання i показники за Mipoio просування на нижч1 piBHi оргатзацшно! структури пщприемства включаються до платв пщроздиив уже в б1льш детал1зованш формь Шсля узгодження планових завдань з конкретними виконавцями плани остаточно затверджу-ються кер1вництвом пщприемства.

Шд час оргашзаци планово! роботи “знизу вверх” за р1вня-ми управлшня планування здшснюеться вщ платв робочих мюць, бригад, дОпьниць та шших нижчих пщроздШв до загаль-ного плану пщприемства шляхом погоджень, поеднання та ко-ригувань. Така схема вважаеться децентрализованою.
Предыдущая << 1 .. 180 181 182 183 184 185 < 186 > 187 188 189 190 191 192 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100