Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 185

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 179 180 181 182 183 184 < 185 > 186 187 188 189 190 191 .. 217 >> Следующая


Таким чином, планування на пщприемств! — це процес без-перервно! творчо! д1яльност1 у напрямку оргатзаци виробництва i реал1защ! тих вид1в продукци та послуг, як1 користуються попитом ниш та в довгостроковш перспектив!, встановлення най-важлив1ших економ1чних i сощальних щлей його розвитку, по-шуку найкращих техшчних засоб1в i оргашзацшних cnoco6iB ви-ршення перспективних щлей i завдань. Загальним пщсумком будь-яко! планово! д1яльност1 на пщприемствах ycix форм влас-ност1 е проекти платв, яш мають р1зномаштт назви: комплекс-ний план сощально-економ1чного розвитку, стандарт-план, за-мовлення-наряд, б1знес-план та ш., що характеризують об’ект планування та систему конкретних показнишв подальшого розвитку цього об’екта. Конкретними об’ектами планування на пщприемств! е так1 окрем1 сфери д1яльносп, як виробництво, маркетинг, розробка ново! продукци, постачання, продаж, фшан-си, праця та iH.

576
Загальна характеристика планування

Планування на пщприемств! все Ticmine пов’язуеться з маркетингом i менеджментом i е складником економ1чно! системи, и основним регулятором. Взаемод1ючи на MiKpopiBHi з маркетингом, оргашзащею виробництва, управлшням пщприем-ством, внутр1шньовиробниче планування дае змогу знаходити вщповцц на таю фундаментальш запитання, яю визначають основну сутшсть планування:

1. Яку продукщю, товари чи послуги слщ виробляти пщ-приемству?

2. Сшльки продукци, товар1в чи послуг пщприемству вигщ-но виробляти i яю економ1чш ресурси слщ для цього викорис-товувати?

3. Як цю продукщю треба виробляти, яку технологно вико-ристовувати i як оргашзовувати виробництво?

4. Хто буде споживати вироблену продукщю, за якими щнами и можна продавати?

5. Як пщприемство пристосовуеться до ринку i як воно буде адаптуватися до внутр1шшх та зовшшшх змш ринку?

Yci р1зновиди плашв пщприемства можуть бути системати-зоваш за багатьма класифшацшними ознаками. Наприклад, за типами щлей, змютом плашв, р1внем управлшня, термшом дп, сферами застосування, стад1ями розробки, ступенем точност1 тощо.

За типами щлей планування може бути стратепчним, так-тичним i оперативним. У процес1 планування мають три основних типи щлей:

— щеали, KOTpi не вважаються досяжними, але до яких пе-редбачаеться наближення у плановому перюд1 або за його межами;

— ции або Bixn, до яких передбачаеться наблизитися в рамках планового перюду або KOTpi можуть бути досягнут1 шзнипе;

— завдання, яю необхщно вир1шити у межах планового перюду.

Стратепчне планування включае виб1р i об^рунтування за-co6ie, завдань i щлей для досягнення ранипе встановлених або традищйних для пщприемства щеал1в. Такими стратепчними щеалами можуть бути економ1чне зростання, розвиток людсь-кого потенщалу, перюдичне оновлення продукци, розширен-ня ринюв збуту. Таке планування найчаст1ше бувае довгостро-ковим.

V2 19 6-585

577
Глава 22

Тактичне планування, яке у практичнш робст ототожню-ють з поточним плануванням, полягае в обг'рунтуванш завдань i засоб1в, необхщних для досягнення рашше встановлених або традицшних щлей.

Оперативне (оперативно-календарне) планування становить виб1р засоб1в вир1шення завдань, KOTpi поставлен! або встанов-леш вищим кер1вництвом, а також е традищйними для пщприемства. Таке планування бувае, зазвичай, короткостроковим.

Останн1м часом чимало виробничих пщприемств почало використовувати для планування свое! д1яльност1 pi4Hi б1знес-планиу яш становлять комплексний достатньо детал1зований документ, що поеднуе елементи оперативно-календарного, тактичного i стратепчного плану. TaKi б1знес-плани отримали назву корпоративних. Корпоративш б1знес-плани розробляються за функцюнальним принципом i передбачають розрахунок пла-нових показнишв за yciMa напрямами виробничо-господарсь-ко! д1яльност1 пщприемства та yciM його ланкам.

За зм1стом платв вщцляють таш ix р1зновиди, як плани створення i освоения ново! продукци, техтко-економ1чт, опе-ративно-виробнич1, оргашзацшно-технолопчш, постачальниць-ко-збутов1, фшансово-швестицшш, б1знес-плани та iH. Кожен i3 зазначених р1зновид1в плашв передбачае свою систему пла-нових показнишв, KOTpi характеризують специф1чш особли-вост1 конкретно! сфери д1яльност1 пщприемства.

HapiBHi з категор1ею “план” широке розповсюдження мають дешлька спорщнених категорш, таких як — “прогноз”, “захщ”, “програма”, “концепщя”. Маючи загальну економ1чну природу, кожна з них часто е складовою прогнозу чи плану, але вод-ночас 36epirae самостшшсть.

Прогноз — це система науково об^рунтованих уявлень про можлив1 стани об’екта в майбутньому, про альтернативш шляхи його розвитку.

План — документ, який миггить систему показнишв та комплекс р1зних заход1в щодо вирипення сощально-економ1чних завдань.

3axid — нам1чена до реал1зацй конкретна Mipa впливу для вир1шення поставленого завдання.

Програма — документ, пов’язаний за ресурсами, виконав-цями i строками здшснення комплексу сощально-економ1чних та шших завдань i заход1в, направлених на вир1шення визна-чено! проблеми.

578
Загальна характеристика планування
Предыдущая << 1 .. 179 180 181 182 183 184 < 185 > 186 187 188 189 190 191 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100