Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 184

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 217 >> Следующая


Таблиця 21.6

№ виробу № виб1рки
1 2 3
1 32,5 33,0 34,0
2 33,0 31,0 34,5
3 34,0 33,5 34,0
4 34,0 33,0 34,5
5 34,5 33,0 34,0
6 33,0 34,0 34,5
7 34,0 33,5 34,0

Bidnoeidb: Технолог1чний процес нестабОльний. Парт1я меч талевих корюв бракуеться.

Завдання 4 ]

Для регулювання технолопчного процесу свердлшня отво-^ ру д1аметром 20+0,1 упродовж змши було взято п’ять виб1ро*$ по ciM вироб1в. Результати вим1ру отвору наведено в табл. 21.7*; Вихщ за меж1 допуску не е загрозою для конструкци. OTBifi закриваеться еластичною заглушкою. Прийняти р1шення npd регулювання процесу. Прийняти р1шення про подання партй вироб1в з просвердленим отвором впродовж змши на приймаль-г ний контроль за будь-якими 3 виб1рками (пг = 1, п2 = 2, п3 = 3)iJ

572
Конкурентоспроможнгсть продукци

Таблиця 21.7

№ виробу N° виб1рки
1 2 3 4 5
1 20,04 19,97 20,02 20,03 20,05
2 20,08 20,01 20,07 20,11 20,06
3 20,03 19,94 20,09 20,09 20,12
4 20,05 19,97 20,06 20,08 20,09
5 20,04 19,97 20,02 20,03 20,05
6 20,08 20,01 20,07 20,11 20,06
7 20,03 19,94 20,09 20,09 20,12

Bidnoeidb: Технолопчний процес нестабильный. Парт1я ви-po6iB приймаеться.
Частина III ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО! Д1ЯЛЫЮСТ1 Глава 22 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ

22.1. Суттсть планування та рЬзновиди плате тдприемства.

22.2. Принципи, оргашзащя i методи планування.

22.3. Система плановых норм i нормативЬв.

Ключов1 поняття i термти: планування; об'екти планування; стратегЬчне планування; тактичне планування; one-ративне планування; норма; норматив

Студент повинен вмгти: характеризувати суттсть планування; формулювати переваги планування; формулювати принципи i методи планування; обГрунтовувати необхЬдтсть норм i нормативЬв nid час розробки плате; розрЬзняти поняття “норма” i “норматив”.

574
Загальна характеристика планування

22.1. Сутшсть планування та р1зновиди плашв пщприемства

Планування — це вид управлшсько! д1яльност1 (функщя управлшня), пов’язаний 3i складанням платв пщприемства та його окремих пщроздШв. Плани м1стять перелш того, що мае бути зроблене, визначають послщовтсть, ресурси i час виконання роб1т, необхщних для досягнення поставлених щлей.

Числент дослщження зв’язку м1ж плануванням та резуль-тативтстю д1яльност1 пщприемства показали, що планування на пщприемств^ зазвичай, означав вииц доходи, бОлыш при-бутки та загальне полшшення фшансово-економ1чного стану тдприемства. Основт причини необхщност1 планування можна сформулювати таким чином:

— планування забезпечуе координащю зусиль i е ор1енти-ром як для управлшського персоналу, так i для рядових пра-щвнтив. Коли весь персонал розум1е, куди рухаеться пщприемство i що вони мають зробити для досягнення щлей, можна значно ефективтше координувати i стимулювати д1яльтсть колектив1в пщроздШв з досягнення щлей;

— планування спонукае кер1вншив i весь персонал передба-чати змши, реагувати на них належним чином, враховувати наслщки змш;

— планування зменшуе дублювання управлшських функщй i po6iT, допомагае заздалегщь встановити необхщтсть в ресурсах i окреслити джерела ix отримання за плановими першдами;

— розроблет в процес1 планування щлх стають базою для здшснення функцп ефективного контролю. За наявност1 icTOT-них вщхилень досягнутих результат1в вщ планових можна вда-тися до коригування д1яльност1 окремих ланок пщприемства i досягти кращих кшцевих результат1в.

Протягом юнування командно-адм1тстративно1* системи в СРСР д1яла струнка система п’ятир1чних i детал1зованих р1чних платв пщприемств. Основним методом i’x розробки був баланс i мали вони суворо директивний характер. Реформою 1965 р. в KpaiHi почав здшснюватися перехщ до економ1чних метод1в управлшня i на перше мкще в д1яльност1 пщприемств був подавлений прибуток, в результат! чого краша досягла значних

575
Глава 22

ycnixiB в еконоапчному розвитку. Однак уже наприкшщ 80-х рок1в темпи економ1чного зростання почали уповыьнюватися. Початок 90-х pOKiB — поступовий перехщ до ринку i розвал СРСР — можна характеризувати як закшчення ери директивно! системи планування.

У npoijeci ринкових перетворень i створення в Укра!ш самостшно! модел1 економши вщбулися змши i в систем! планування. На жаль, щ змши переважно полягали в послабленш рол1 планування на ycix р1внях народного господарства. Розвиток ринкових вщносин не заперечуе планування, а тшьки перемщуе цю роботу у nepBicHi виробнич1 ланки. Пщприемства, що ycniuiHO працю-ють, здшснюють не тьльки стратепчне планування, a i детально розробляють тактичш та оперативш плани щодо кожного пщроз-дьлу, кожного окремого робочого м1сця. У кра!ш в щлому теж збер1гаеться необхщшеть планування i його не можна замшити невидимою регулюючою рукою ринку. Держава повинна обов’яз-ково планувати стратепю свого економ1чного розвитку, розроб-ляти велит сощальт, еколопчт та науково-техтчш програми, формувати i розподишти бюджет краши, планувати витрати на охорону здоров’я, осв1ту, оборону та iHini щль

Сучасне планування внутр1шньовиробничо! д1яльност1 можна уявити як розробку BapiaHTiB бажаного майбутнього стану пщприемства i знаходження шлях1в б1льш ефективного набли-ження до нього.
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100