Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 183

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 177 178 179 180 181 182 < 183 > 184 185 186 187 188 189 .. 217 >> Следующая


11. Що таке атестащя виробництв та який порядок !! проведения?

567
Глава 21

Завдання з розв’язанням

Розрахувати р1вень конкурентоспроможност1 автоклав1в для термообробки морепродуктов.

Розв’язання

1. Встановлюемо номенклатуру показниюв автоклав1в, ви-значаемо ix характер та зараховуемо ix вщповщно до ефекту або витрат (табл. 21.1).

Таблиця 21.1

Код Назва Характер Е<] зект Витрати
Бажа- ний Неба- жаний Кат- тальт Псггоч- т
К0 Максимальна температура HarpiBy, °С Класи- фшацш- ний — — — —
Кх вмшсть, т Ощнний +
К2 Цикл термообробки, год Ощнний +
к3 Щна, тис. грн Ощнний +
к,4 Експлуатацшш видат-ки, грнтод Ощнний +
Ресурс в 1-й pin екс-плуатаци, год Ощнний +
кв Onip 1золяцп, не мен-ше, МОм Обме- ження — — — • —
к7 Концентращя газ1в у навколишшй атмосфер!, шах, % Обме- ження — — — — 'J

2. Встановлюемо значения показншив автоклав1в, конкурент тоспроможшсть яких анал1зуеться, та виокремлюемо базовий зразок з групи зразшв аналойчно! продукцп (табл. 21.2).

568
Конкурентоспроможшсть продукци

Таблиця 21.2

Зразок / ¦— ¦ ¦ ¦¦ ¦ Значения показник1в
К0 к, Кг к* к4 к5 кв к7
А 180 80 7 47 5 850 10 1
Б 180 30 5 150 3 450 10 1
В 180 50 6 56 2 800 10 1
Базовий 180 50 6 60 2 800 10 1

3. Розраховуемо р1вень конкурентоспроможност1 зразтв, що оцшюються:

У подальших розрахунках беруть участь т1льки ощнт показники К1: Кь.

Як зазначено вище, штегральний показник — це вщношення ефекту вщ застосування продукци споживачем до витрат на досягнення цього ефекту.

У цьому приклад1 штегральний показник I — це р1чна про-дуктивтсть автоклаву: емтсть Кх, вщнесена до циклу термо-обробки К2 за ресурс Къ (вим1рюеться у тоннах), зарахована до зведених витрат: каттальних (Ен = 0,15) К3 плюс експлуата-щйних КА за ресурс К5 (вим1рюеться у грн, для чого щна К3 множиться на 1000).

1 =-------2--------.

0,15if3+if4if5

Таблиця 21.3

Зразок Кг — #5 *2 150Я3 К,к5 150#3 + К4К5 I ¦^кс
Назовий мразок 6667 9 000 1600 10 600 0,66
А 9714 7 050 4250 11300 0,85 1,29
В 2700 22 500 1350 23 850 0,11 0,17
И 6667 8 400 1600 10 000 0,67 1,01

569
Глава 21

Розраховуються штегральш показники ощнюваних зразшв

та р1вень ix конкурентоспроможност: Ккс =-~ .

Bidnoeidb: Зразок А е конкурентоспроможним, остльки: Укс> 1; зразок Б — не конкурентоспроможний, осюльки Укс < 1; зразок В — умовно конкурентоспроможний, адже Укс» 1.

Завдання для самостшного розв’язання

Завдання 1

Прийняти р1шення про вихщ на ринок СНД з новим верста-том, що мае так1 показники: К1 — висота центр1в, мм (номшал 500); К2 — максимальна кОльшсть оберт1в, об/хв; Kz — максимальна подача на оберт, мм; К4 — максимальна глибина р1зан-ня, мм; Къ — р1чний фонд роб1тничого часу, год; К6 — щна, тис. грн; К7 — експлуатацшн1 витрати, грн/год; К8 — р1вень шуму, дБ (не бзлыне 25 дБ).

Значения показнишв зразка, який ощнюеться, i аналопв, наявних у продажу, наведено у табл. 21.4:

Таблиця 21.4

Показник К1 К2 Я3 К4 кь к, #8
Зразок, який ощнюеться 500 1000 1 15,0 4000 9 10 20
Аналоги
1. Одеса 500 1400 1 15,0 4000 10 10 28
2. Москва 500 1500 2 10,0 4100 13 9 26:
3. Баку 500 1300 3 7,5 4200 15 8 24]
4. Санкт-Петербург 500 1200 4 15,0 4400 20 6 30
5. T6Lnici 500 1100 5 3,5 4500 23 5 22
6. М1нськ 500 1000 4 20,0 4600 13 4 20
7. Черкаси 500 900 3 5,0 4800 20 10 21
8. Челяб1нськ 500 1000 2 10,0 5000 15 2 23

570
Конкурентоспроможшсть продукци

Bidnoeidb: Новий токарний верстат неконкурентоспромож-ний на ринку СНД (Укс < 1).

Ч

Завдання 2

Прийняти рипення про вихщ пщприемства на захщноевро-пейський ринок з новим вантажним автомобилем, що мае так1 показники: Кг — вантажопщйомтсть, т (номшал 7); К2 — максимальна швидк1сть, км/год (у MicTi 60, на шосе 130); К3 — р1чний фонд часу роботи, год; К4 — цша, тис. ум.од.; Кь — щна комплекту шин, тис. ум. од.; К6 — npo6ir шин, тис. км; К7 — експлуатацшт витрати на 1 км npo6iry, ум. од.; К8 — npo6ir при екстреному гальмуванн1, м (не больше 20).

Значения показнишв зразка, який ощнюеться i аналопв, наявних у продажу, наведено у табл. 21.5.

Таблиця 21.5

Показник Кх К2 #3 К4 К6 К6 к7 #8
Зразок, який ощнюеться 7 100 5000 30 1,0 500 0,9 20
Аналоги
1. Опель 7 100 3500 50 2,0 550 1,7 17
2. Вольво 7 130 3500 45 2,0 550 1,8 17
3. Мерседес 7 160 3500 55 2,0 500 1,9 17
4. КаМАЗ 7 90 4500 40 1,5 400 1,5 20
5. МАЗ 7 80 4500 45 1,5 450 1,2 20
6. КрАЗ 7 80 5000 55 1,5 480 0,9 25
7. 31Л 7 95 6500 35 1,2 420 1,0 20
8. ГАЗ 5 120 6500 25 1,0 350 0,7 15
9. КАЗ 7 100 5000 40 1,2 410 1,1 20

Bidnoeidb: Вантажний автомобиль е абсолютно конкуренто-спроможним на захщноевропейському ринку (Ркс >1).

571
Глава 21

Завдання 3

Для регулювання технолопчного процесу виготовлення ме-талевих корк1в впродовж змши було взято три виб1рки по ciM вироб1в. Контролювався внутр1шнш д1аметр пробки 34±1. Результати BHMipiB наведено у табл. 21.6. Вихщ за меж1 допуску загрожуе або руйнуванням горла пляшки шд час закривання пробки, або втратою герметичности Прийняти ранения* про регулювання процесу. Прийняти рипення про подання партп коршв, виготовлених упродовж змши, на приймальний контроль (пг = 0, п2 = п3 = 1).
Предыдущая << 1 .. 177 178 179 180 181 182 < 183 > 184 185 186 187 188 189 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100