Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 182

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 217 >> Следующая


— отримання сертифшата на одиничний вир1б, napTiio (або дозволу маркувати продукцио знаком вщповщност1), свщоцтва про визнання шоземно! сертифшацп;

— реестращю продукци, яка сертифшувалася, в PeecTpi УкрСЕПРО i надання шформацп про не! в документах Держ-стандарту;

— укладення лщензшно! угоди на термш дн сертифшацп сершно! та масово! продукци, техтчний нагляд.

Нащоналъним знаком eidnoeidnocmi маркуеться найпростЬ ша продукщя та складна продукщя, призначена для некомпетентного споживача (наприклад, побутова радюелектронна тех-нша). Знак вщповщност1 у круглш рамщ означае, що сертифЬ кащя проведена за обов’язковими вимогами; у квадратнш — KpiM того, за шшими вимогами нормативно! документацп на продукщю; без рамки — за деякими вимогами нормативно! документаци. Поруч 3i знаком вказуються код органу з серти-фшаци та шформащя про показники, вщповщтсть яких га-рантуеться встановленим вимогам.

Атестащя виробництва проводиться з метою ощнки техтч-иих можливостей пщприемства-виробника забезпечити ста-б1льний випуск продукци, що сертифшувалася. Порядок ате-стаци регламентований ДСТУ 3414-96. Атестащя проводиться :*а шщ1ативою пщприемства за другою моделлю сертифшацп продукци.

Атестащя виробництва здшснюеться за такими основними етапами: подання заявки, попередня ощнка, затвердження програми та методики атестацп, перев1рка виробництва й атестащя його техшчних можливостей, техтчний нагляд за виробництвом, що атестувалося.

Заявка складаеться за встановленою формою, до не! додаеть-ся комплект документ1в, а також шструкщя з атестацй тех-ni4Hux можливостей (IATM). Вона складаеться на виробницт-чо одного конкретного виду продукци або на виробництво конструктивно под1бних за технолопею вироб1в. 1нструкщя з ате-

565
Глава 21

стаци техшчних можливостей мктить вщомост1 про процеси, устаткування та обладнання, що використовуються при виго-товленш продукци. Ii центральною ланкою е блок-схема процесу виробництва.

Блок-схема виробництва мае включати перелж та стислий опис ycix операщй виготовлення продукци вщ надходження матер1ал1в, комплектуючих вироб1в на пщприемство до вщван-таження готово! продукци. Зазвичай, блок-схема розпод1ляеть-ся на частини за окремими виробництвами або за спещал1зова-ними цехами.

На блок-cxeMi визначет головт етапи технологгчного процесу, вказуються ланцюги зворотного зв*язку для шформацп, яка дасть змогу приймати оперативт рипення про проведения коригуючих вплив1в на попередт операци з метою отримання задов1льного результату в головних етапах технолопчного процесу. Атестащя техшчних можливостей виробництва здшснюеться за головними етапами технолопчного процесу.

IATM включае програму та методику випробувань для атестацп техшчних можливостей виробництва та ix параметри:

— меж1 змши показника (номшальш та граничт значения);

— характеристику процесу виготовлення (умови, при до-тримант яких забезпечуеться бездефектний випуск або випуск

з установленим граничним р1внем дефектное^ продукци за певним показником);

— характеристику контролю(сущльний, виб1рковий), застосування якого забезпечить допустиме вщхилення показника;

— вщм1тку про атестащю техшчних можливостей виробництва.

Попередня ощнка виконуеться комшею органу з сертифЬ каци, до складу яко! мае входити хоча б один аудитор системи УкрСЕПРО. За результатами попереднього ощнювання складаеться висновок, у якому встановлюеться готовтсть пщприемства до атестацп виробництва та дощльтсть проведения наступних етатв po6iT. Програма та методика атестацп коригуються та затверджуються. Перев1рка виробництва та атестащя його техшчних можливостей ставить основним завданням перев1рку вщповщност1 шформацп, наведено! у вихщних матер1алах, фактичному стану безпосередньо на пщприемств! та проведения необхщних випробувань для атестацп техшчних можливостей виробництва.

566
Конкурентоспроможнють продукци

У перев1рщ беруть участь члени KOMicii, фах1вщ та кер1вни-ки пщприемства. Перев1рка виконуеться вщповщно до затвер-джено! програМи та методики атестаци. За результатами пере-в1рки складаеться зв1т, що м1стить вщомост1 про вщпов1дшсть або невщповщшсть виробництва, заявлеш ранпые, його техтчт можливость За позитивними результатами перев1рки орган з сертифшацп видае пщприемству атестат виробництва та укладае лщензшну угоду.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. У яких аспектах розглядаеться та як формуеться конку-рентоспроможтсть продукцп?

2. Як класифшуються показники якост1 продукцп?

3. Яш е методи для визначення значень показнишв якоеп?

4. Що таке р1вень якост1 продукцп та як1 етапи ощнювання р1вня якосй?

5. Що таке “система якостГ* у концепцп м1жнародних стандарте ДСТУ ISO 9000?

6. Як\ завдання та функцп техтчного контролю якост1 продукцп?

7. Яш е методи статистичного регулювання технолопчних процес1в?

8. Яка система сертифшацп д1е в У крапп та як1 вона мае схеми (модел1)?

9. У чому полягае сутшсть обов’язково! та добровольно! сертифшацп?

10. Який порядок проведения сертифшацп продукцп?
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100