Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 181

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 175 176 177 178 179 180 < 181 > 182 183 184 185 186 187 .. 217 >> Следующая


д) реестращю в PeecTpi об’ект1в обов’язково!' сертифшацп за ДСТУ 3415-96, об’ект1в добровьльно! сертифшацп за ДСТУ 3416-96 та шформащю про них у виданнях;

е) техтчний нагляд за виконанням вимог до об’ект1в за пунктами А, Б, В, Г додатка Е до ДСТУ 3413-96.

В У крапп. створена система сертифтаци — УкрСЕПРО (рис. 21.3). Формуе цю систему нащональний орган з сертифЬ каци — Держстандарт Украши. Вш акредитуе (пщтверджуе иравомочтсть) випробувальт лабораторп, органи з сертифшацп та атестуе аудитор1в. Органи з сертифшацп подшяються на галузев1 та територ1альт (центри стандартизацп, метрологи та сертифшацп) i спещал1зуються на сертифшацп конкретних иид1в продукци, послуг та сертифшацп систем якость Випробувальт лабораторп, аудитори спещал1зуються на конкретних и идах продукци або процесах.

Схеми (модел1) сертифшацп представлен! на рис. 21.4. Оби-раючи схему (модель) сертифшацп, необхщно керуватися такими правилами:

561
Глава 21

Рис. 21.3, Система сертифпсащ? УкрСЕПРО

— сертифЬкат (знак) вщповщност1 на одиничний вир1б ви-» даеться на тдстав1 позитивних результате випробувань цьогЬ виробу у випробувальнш лабораторй, що акредитована;

— сертифтат (знак) в1дповщност1 на разову партпо виробу

видаеться на основ1 виб1ркових випробувань кожному виробу парти; \

— якщо продукщя випускаеться сершно або масово, пщ|

приемству видаеться лщензЬя на право застосування сертиф^ ката або знака в1дповщност1 для кожного виробу на термш д|| сертифжаци, за умови перюдичних випробувань зразшв пр<я дукцп та nepeeipoK виробництва, або атестаци виробництв*ц або сертифшаци системи якост1 та регулярного техтчного нЩ гляду. ^

Сертифшащя подгляеться на обов’язкову та добровольна Обов’язкова сертифшащя здшснюеться виключно в систем! УкрСЕПРО. ДобровЬльну сертифшацно можуть проводити не* державт оргатзаци, як1 зарееструвалися в PeecTpi УкрСЕПР(|

562
Масштаб виробництва Роботи з сертифжацп Документащя
Сертифшацшш випробування Атестащя виробництва Сертифшащя систем якост1 Техтчний нагляд
Одиничш вироби Кожного виробу — — Знак в1дповщност1. Сертифжат в1дпов1дност1
Парти вироб1в Bn6ipKOBi з партп — — Знак в1дповщност1. Сертифжат в1дпов1д-HOCTi для кожного виробу партп
Масове виробництво
1-ша модель Виб1рков1 з потоку — Проводиться за повною програмою Знак вщповщность Сертифжат вщповщ-HOCTi для кожного виробу потоку
2-га модель Те саме Проводиться — Проводиться за скороченою програмою Знак вщповщность Сертифжат в1дпов1дность Атестат виробництва
3-тя модель — Проводиться Те саме Знак вщповщность Сертифжат в1дпов1дност1. Атестат виробництва. Сертифжат СЯ

Рис. 21.4. Схеми (модел1) сертифшацп в УкрСЕПРО
Глава 21

(наприклад, Украшська Асощащя якост1). Обов’язковш сертифшацп пщлягае продукщя за показниками безпеки, еколо-eiHHOcmi та eidnoeidnocmi (взаемозамшност1). Перелш тако! продукцп затверджуеться Держстандартом. Добровольна сертифЬ кащя (додатково до обов’язково!) проводиться за шщ1ативою виробника за будь-яким шшим показником.

Продукщя, що 1мпортуеться в Украшу, пщлягае нащональ-нш сертифшацп в УкрСЕПРО за обов’язковими показниками (безпека, еколопчшсть, сум1сн1сть). Д1е процедура визнання сертифшацп шших кра!н, регюнально! та м1жнародно!, якщо вщповщш нормативт документи використовуються в Укра!т як нащональнь

У першому випадку сертифшащя iMnopTHoi продукцп проводиться за правилами УкрСЕПРО, у другому — орган з сертифшацп видае iMnopTepy свЬдоцтво про визнання шоземного (регюнального, м1жнародного) сертифшата (знака вщповщ-

HOCTi).

До складно! продукцп, призначено! для компетентного споживача (устаткування, прилади виробничо-техтчного, науко-вого призначення) додаються сертифЬкати eidnoeidnocmi, форми яких наведет в ДСТУ 3498-96.

Пщприемства сершного та масового виробництва укладають з органом з сертифшацп лщензшш yzodu, що мкггять взаемш зобов’язання сторш на термш дп сертифшацп. Термш дп лщен-зшно! угоди — до 3 рок1в. Його чиншсть може бути зупинена або анульована достроково: за шицативою пщприемства; зщ приписом технагляду за наявност1 невщповщностей; за наяв-HOCTi об^рунтованих претензш споживач1в до якост1 продукцп.!

Чиншсть лщензшно! угоди вщновлюеться при усуненш не-; долш1в. У протилежному випадку вона анулюеться. По закш^ ченню термшу дп угоди роботи з сертифшацп повторюються за повною або скороченою програмою за р1шенням органу з серти* фшацп. Суперечност1 м1ж пщприемством та органом з сертифг* кацп вир1шуе Апеляцшна комкая Держстандарту. Оплату робЦ з сертифшацп, незалежно вщ !хнього результату, здшснюе пщ-| приемство. Правила визначення вартост1 po6iT викладеш у до^ датку до ДСТУ 3413-96. \

Порядок проведения сертифшацп продукцп регламентова-ний ДСТУ 3413-96 та загалом включае:

564
Конкурентоспроможнють продукци

— подання пщприемством (заявником) заявки;

— вщб1р та направления у випробувальну лаборатор1ю зраз-к1в продукци;

— анал1з заявки i результате випробувань та прийняття piuieHHH про можлив1сть сертифшацп продукци з визначенням схеми (модел1) сертифшацп;
Предыдущая << 1 .. 175 176 177 178 179 180 < 181 > 182 183 184 185 186 187 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100