Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 180

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 174 175 176 177 178 179 < 180 > 181 182 183 184 185 186 .. 217 >> Следующая


Статистичне регулювання технолопчних процес1в розгля-даеться на приклад1 методу “груп якостГЧ

Нагадаемо, що пщ час контролю продукщя под1ляеться на придатну та дефектну. Наприклад, д1аметр валишв за крес-ленням 18 ± 0,1 мм. Валики д1аметром вщ 17,9 до 18,1 вважа-ються придатними, д1аметром менше 17,9 та б1лыпе 18,1 — дефектними.

Шд час статистичного регулювання вводяться три групи: “Б”, “Н” та “П”. До групи “Б” (“брак”) вщносяться дефектт валики; придатш под1ляються на групу “Н” (“норма”) — д1а-метр яких вкладаеться приблизно в половину допуску (вщ 17,95 до 18,05) та групу “П” (“попередження”) — д1аметром вщ 17,90 до 17,95 та вщ 18,05 до 18,10.

1нструментом статистичного регулювання е контрольш карти, форма яких залежить вщ вигляду та методу контролю. Наприклад, пщ час контролю за к'глькЬсною ознакою методом тдивЬдуальних значень та Median (xi9 х) контрольна карта (рис. 21.2) представляв стр1чку паперу (дисплей ком-п’ютера без обмеження по правому полю), на якш нанесет п’ять лшш: середня линя, що символ1зуе номшальний д1а-метр 18,00; верхня — 18,05 та нижня — 17,95 — линя, що символ1зуе номшальний д1аметр 18,00; верхня 18,05 та нижня 17,9 — лшп внутр1шньо1 меж1 регулювання; верхня — 18,10, нижня — 17,90 лшп зовшшньо! меж1 регулювання. Шгж лш1я-ми внутр1шньо! меж1 регулювання знаходиться група “Н”, м1ж л1тями внутр1шньо! меж1 регулювання та лш1ями зовнпнньо! меж1 регулювання — група “П”, за линями зовшшньо! меж1 регулювання група “Б”.

558
Конкурентоспроможнють продукци

Зовтшня межа регулювання

Виб1рки х

* — 1ндив1дуальн1 значения;

• —мед1ани

Рис. 21.2. Контрольна карта статистичного регулювання технолопчних процеыв методом груп якост1 за кшыисною ознакою методом 1ндивщуальних значень i мед1ан

Припустимо, що валики виготовляються на шл1фувальному автомат! велико! продуктивность Систематично, через певш пром1жки часу беруться виб1рки 7 валшив та контролюються шляхом вим1рювання д1аметра. Нижче приведен! результати контролю трьох виб1рок — шдивщуальт значения х(:

1-ша: 18,02; 17,98; 18,01; 17,97; 18,00; 18,13; 17,98;

2-га: 18,01; 18,00; 18,03; 18,07; 18,02; 18,03; 18,08;

3-тя: 18,04; 18,05; 18,01; 18,10; 18,02; 18,12; 18,08.

559
Глава 21

Щ значения точками наносяться на контрольну карту та з’еднуються ламаною липею. Мед1ана х — серединне значения числового ряду xi9 одержане шляхом вщкидання попарно максимального X: та мпимального х, . значень. У 1-й виб1рщ — це

‘max ‘min

18,00, в 2-й — 18,03, в 3-й — 18,05. Значения мед1ан також наносяться на контрольну карту та з’еднуються ламаною лш1ею.

Дал1 проводиться анал1з точносто та стаб1льносто процесу. Точтсть характеризують шдивщуальт значения. Видно, що процес неточний: в 1-й та 3-й виб1рках точки потрапили у трупу “Б”. Стаб1льшсть характеризують мед1ани, Процес неста-бзльний, тому що значения мед1ан перемщу ються вгору та вхо-дять в групу “П”. Якщо так буде тривати, бЪгытсть шдивщу-альних значень перейдуть у групу “Б” — верхнш брак. Видно,

1шифувальне коло зношуеться, що викликае збЪгыпення д1а-метру вал шив. Це дае пщставу прийняти р1шення про необ-хщшсть регулювання технолопчного процесу, що попередить появу масового браку. Статистичний контроль буде активним. Однак е ризик неправильного висновку:

ризик 1-го виду — непом1чет розлади: контроль виб1рок дае позитивш результати, однак iHmi вироби, що не потрапили у Bn6ipKy, мають дефекти;

ризик 2-го виду — зайво! настройки: у виб1рках е дефекти, а в шших виробах дефектов не буде.

Статистичний приймальний контроль може бути одно-, дво-та багатоступеневим. Шд час одноступеневого контролю про ятсть вироб1в партп А судять на пщстав1 контролю одше! ви-б1рки а вироб1в. Встановлюеться один контрольний норматив п дефектов у виб1рщ. Якщо у виб1рщ число дефектов I б1лыые контрольного нормативу л, вся партоя А бракуеться. Пщ час дво-ступеневого контролю призначаються два контрольних нор-* мативи пх та п2 та контролюються одна або дв1 виб1рки. Якщо у першш виб1рщ 1Х < п1 — партоя приймаеться, якщо h > п2 — партоя бракуеться. Якщо пх < 1г < п2 — береться друга виб1рка„ Якщо (lx -I- 12) < п2 — партоя приймаеться, якща (1Х + у > п2 — партоя бракуеться.

560
Конкурентоспроможшсть продукци

21.3. Сертифшащя продукци та атестащя виробництва

Сертифшащя — це гарантия вщповщност1 продукци (про* цес1в, послуг) вимогам, встановленим стандартами або шшою нормативною документащею. Таку гарант1ю видае третя сторона — орган з сертифшацп (першою стороною е виробник, постачальник або продавець, другою стороною —- споживач або замовник). Основн1 положения сертифшацп регламентоваш ДСТУ 3410-96.

Сертифшащя передбачае так1 види роб1т:

а) сертифшащю продукци (процес1в, послуг) за ДСТУ 3413-96, а також iMnopTHoi продукци за ДСТУ 3417-96;

б) атестащю виробництв за ДСТУ 3414-96;

в) сертифшащю систем якост1 за ДСТУ 3419-96;

г) акредитащю випробувальних лабораторш (ДСТУ 3412-96), орган1в з сертифшацп продукци (ДСТУ 3411-96), оргашв з сер-тифшаци систем якост1 (ДСТУ 3420-96) та аудитор1в (ДСТУ 3418-96);
Предыдущая << 1 .. 174 175 176 177 178 179 < 180 > 181 182 183 184 185 186 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100