Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 18

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 217 >> Следующая


Ос нов Hi фонди в процес виробництва можуть мати натураль-ну i грошову форми. Облш основних фонд1в у натуральнш форм! необхщний для визначення техшчного стану основних фощцв, виробничо! потужност! пщприемства, ступени використання обладнання та для шших щлей. Цей облш здшснюють у процес! швентаризацп основних фощцв.

Грошова (варткна) ощнка основних фощцв необхщна для визначення 1хнього загального обсягу, динамиси, структури, вели-чини вартост1, яка переноситься на варисть готово! продукци, а також для розрахунк1в економ!чно! ефективност! швестицш.

Оцтка основних фондЬв тдприемства е грошовим виражен-ням !хньо! вартост1. Вона необхщна для правильного визначення загального обсягу основних фощцв, !хньо! динамжи i структури, розрахуншв економ!чних показнишв господарсько! д1яль-HocTi пщприемства за певний перюд.

У зв’язку з тривалим функцюнуванням i поступовим спра-цюванням засоб1в пращ, постшною змшою умов !хнього вщтво-рення icHye шлька вщцв ощнки основних фонд1в. OchobhI фонди пщприемства оцшюють:

— залежно вщ моменту проведения ощнки — за первкшою (початковою) чи вщновленою вартктю;

— залежно вщ стану основних фощцв — за повною або за-лишковою варт1стю.

IlepBicHa вартдеть основних фощцв — це фактична !х вар-ткть на момент запровадження чи придбання. Наприклад, нове виробниче примщення зараховують на баланс пщприемства за кошторисною BapTicTio його буд1вництва, а первкша варт1сть будь-якого виробничого устаткування, кр1м оптово! щни, вклю-чае витрати на його транспортування, монтаж i налагодження цього устаткування на м1сщ роботи.

55
Глава 2

Вщновлена вартдеть основних фощцв — це варт1сть ix виго-товлення в умовах певного року (в умовах сьогодення). Тобто вона враховуе Ti витрати, що й перв1сна варт1сть, але за сучас-ними цшами. Виокремлення поняття вщновлено! вартост1 зу-мовлено тим, що пщ впливом р1зних чиннтив (науково-техтч-ний прогрес, шфлящя та iH.) виникае р1зниця М1Ж первичною i вщновленою варт1стю. Для усунення ще! розб1жност1 здшсню-ють переощнку основних фощцв. В умовах шфляцп в процес1 переощнки збшьшуеться варт1сть основних фощцв за допомо-гою встановлених коефиценйв. Пщприемства мають право не частил як раз на piK (на 1 Ычня кожного званого року) переоцЬ нювати повшстю або частково ochobhI фонди за вщновленою варт1стю шляхом шдексацп (за допомогою шдекса-дефлятора) або прямого перерахунку за документально пщтвердженими ринковими цшами з вщнесенням р1знищ, що виникла на до-датковий каттал пщприемства, а суми уцшки — до складу витрат пщприемства.

Залишкова варт1сть основних фощцв (балансова вартдеть) характеризуе 1хню реальну варт1сть, ще не перенесену на варт1сть виготовлено*1 продукци (виконано! роботи, наданих послуг). Вона е розрахунковою величиною i визначаеться як р1зниця М1Ж первкшою (вщновленою) варйстю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фощцв. Залишкова варт1сть основних фощцв на час 1хнього вибуття (спричиненого спрацюванням) мае назву лшвщацшно! вартость Тобто лЬквЬдацшна eapmicmb — це сума грошових коптв або варт1сть шших актив1в, як1 пщприемство очшуе отримати вщ реал1зацп (лшвщацп) необоротних актив1в теля закшчення термшу ixHboi експлуатацп за вирахуванням витрат на 1хню лисвщащю.

Балансова вартизть основних фощцв на початок розрахунко-вого року (Ф) обчислюеться за формулою

Ф = Ф0 + Фнов +Фрек-Фв-А>> (2.1)

де Ф0 — балансова варт1сть групи основних фощцв на початок року, що передував розрахунковому;

Фнов — витрати на придбання нових основних фощцв упро-довж року, що передував званому;

56
Основний каттал пщприемства

Фрек — витрати на реконструкщю виробничих примицень i модершзащю устаткування протягом року, що передував званому;

Фв — варт1сть виведених з експлуатацп основних фощцв упродовж року, що передував званому;

Аф — сума амортизацшних вщрахувань, нарахованих у рощ, що передував званому.

2.3. Зное, амортизащя i вщтворення основних фощцв

Просте й розширене вщтворення основних фощцв вщбуваеть-ся в безперервному процес1 здшснення р1зних його взаемопов’я-заних форм — ремонту, модершзацп, техшчного переозброен-ня, реконструкцй та розширення д1ючих цех1в, нового кашталь-ного бупдвництва. Для цього необхщно здшенювати постшний облш ступеня зносу (старшня) та амортизацй основних фощцв.

Основн1 фонди впродовж свого тривалого функцюнування зазнають ф1зичного, функщонального та економ1чного зносу.

Ф1зичний зное основних фощцв зумовлений частковою або повною втратою первкших техшчних i технолопчних якостей об’ект1в основних фощцв, що призводить до зменшення 1хньо1 реально! вартость На швидшеть i розм1ри ф1зичного зносу основних фонд1в впливае багато чинншив, головними з яких е: надшшеть основних фощцв; як1сть техшчного догляду за ними; особливост1 технолопчних процес1в; квал1фшащя обслуговую-чого персоналу; режим роботи та iH.

Ступшь ф1зичного зносу окремо! одинищ засоб1в пращ можна визначити двома розрахунковими методами: за термшом и експлуатацп, тобто через з1ставлення нормативного i практичного терм1шв експлуатацп; за даними обстежень техшчного стану.
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100