Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 179

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 173 174 175 176 177 178 < 179 > 180 181 182 183 184 185 .. 217 >> Следующая


Ниш на пщприемствах Украши ycix форм власносто впро-ваджуються м1жнародш системи якосто згщно з ДСТУ ISO 9000. Державне регулювання якосто продукцп виконуеться через обов’язкову сертифшацпо i стосуеться тольки таких характеристик продукцп, як безпека, екологЬчтсть, eidnoeidnicmb (взаемозамттсть). Система якосто передбачае забезпечення, управлшня та полшшення якосто продукцп на ycix стад1ях п життевого циклу.

555
Глава 21

Система якост1 слугуе шструментом управлшня яшстю. При И впровадженш та функщонуванш мають враховуватися два основш взаемопов’язаних аспекти: потреби i сподЬвання споживача — споживач повинен бути впевнений в спроможност1 пщприемства поставляти продукщю необхщно! якост1 та по-стшно пщтримувати и ятсть на належному piBHi; потреби та inmepecu тдприемства — виробнича потреба пщприемства полягае в досягнент необхщного р1вня якост1 та його пщтримщ при певних витратах. Виконання цього завдання пов’язане з ефективним використанням наявних техшчних, трудових i матер1альних pecypciB.

Ефективна система якост1 призначена як для задоволення потреб i спод1вань споживача, так i для захисту iHTepeciB пщ-приемства. Виважено побудована система якост1 е надшним важелем забезпечення якост1 та управлшня ним з погляду збшь-шення прибутку i зниження витрат та ризику. Склад i структура системи якост1 мають обиратися з урахуванням конкретного профшю д1яльност1 пщприемства.

Одним з елемент1в системи управлшня ятстю продукци е оргашзащя техшчного контролю на пщприемствь Техтчний контроль — це перев1рка дотримання вимог, що висуваються до якост1 продукци на ycix стад1ях и виготовлення.

Основним завданням техшчного контролю е забезпечення випуску високояшсно! та комплектно! продукци, яка вщповЬ дае чинним стандартам i техтчним умовам. Техтчний контроль за як1стю продукци проводиться централ1зовано через вщди1 техн1чного контролю (ВТК), який е самостшним струк-турним пщрозд1лом пщприемства.

У функцп ВТК входить:

— контроль сировини, матер1ал1в, натвфабрикат1в, що над-ходять на пщприемство;

— контроль стану обладнання та техшчного оснащения пщприемства;

— контроль виконання технолопчного процесу на ycix стадЬ ях випуску продукци;

— контроль якост1 продукци;

— встановлення причин браку;

— розробка заход1в для усунення браку та рекламащй.

Очолюе ВТК начальник вщд1лу, який пщпорядковуеться

безпосередньо кер1внику пщприемства. Начальник ВТК HapiBHi

556
Конкурентоспроможнють продукцп

з директором та головним шженером пщприемства вщповщае за випуск яюсно! та комплектно! продукци.

За формами техтчний контроль може бути: пасивним, коли фшсуються дат якосто продукци (констатуеться факт); актив' ним, коли не тольки оцшюеться яккггь, а й здшснюеться ак-тивний вплив на технолоточний процес з метою управлшня яшстю.

За призначенням техтчний контроль розр1зняють: exidniLU, який визначае вщповщтсть закушвельних матер1ал1в, HaniB-фабрикатов, комплектуючих вироб1в, сировини вимогам нар-мативно-техтчно! документаци; попередтй — здшснюеться для запоб1гання надходження у виробництво бракованих предметов пращ та полягае у перев1рщ якосто сировини, матер1алхв, натвфабрикатов та комплектуючих вироб1в до початку ix обробки; пром1жний — здшснюеться у процес1 виготовлення об’екта за окремими операщям; ктцевий — здшснюеться при приймант готових вироб1в для виявлення неяшсно! продукци.

За ступенем охоплення продукци: сущльний — контроль кожного виробу; виб1рковий — контроль мало! виб1рки (проб и) з велико! парти продукци з висновком за результатами контролю виб1рки (проби) про яшсть Bciei партп.

За термшами проведения: безперервний; перюдичний; лет ю-чий (у будь-який час будь-яко! продукцп).

За можливкггю подальшого використання продукцп: нерущй-твний (не пошкоджуе предмет пращ); руйтвний (пошкодж;уе предмет пращ).

Застосування сучасних статистичних метод1в е одним з на.й-важлив1ших елементов управлшня процесами в ycix пщроздшаах пщприемства та на Bcix стад1ях життевого циклу продукций.

Статистичний контроль — виб1рковий активний ко: н-троль, основою якого е застосування метод1в математично! ст?а-тистики, що дае змогу ощнювати яюсть велико! партп проо-дукцп за результатами контролю мало! виб1рки (проби).

Статистичний контроль проводиться за планом, який шг-стить дат про вид i методи контролю, про обсяги партой "та виб1рок (проб), що контролюються, контрольт нормативи (броа-кувальш числа) та вирипальт правила.

ПартЬя продукци — сукуптсть одиниць штучно! продукщп або обсяг нештучно! продукцп. ВибЬрка — мала шльтсть штучно! продукцп, взято! з парти, що оцшюеться, для контролю. У

5S57
Глава 21

виб1рщ контролюються Bci вироби (сущльний контроль). Проба

— малий обсяг нештучно! продукци, взято! з партп для контролю. Виб1рки (проби) вщбираються з партп систематично (через певш пром1жки часу; на певних робочих мнщях; nepnii вироби партп та iH.) або випадково (наприклад, за таблицею випадко-вих чисел). Контрольный норматив (бракувальне число) — шлыисна або яюсна характеристика допустимих або недопус-тимих дефект1в у виб1рщ, вщ яко! залежить результат контролю, що визначаеться вир1шальним правилом. Наприклад, системи бездефектного виготовлення продукци (ВВП, SZD) передбачають вщхилення партп, якщо у виб1рщ е хоча б один дефект (контрольний норматив дор1внюе нулю). ВырЬшалъне правило — метод оцшювання якост1 парти за яшстю виб1рки (проби).
Предыдущая << 1 .. 173 174 175 176 177 178 < 179 > 180 181 182 183 184 185 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100