Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 178

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 172 173 174 175 176 177 < 178 > 179 180 181 182 183 184 .. 217 >> Следующая


Такий диференщальний метод ощнювання якост1 продукци використовуеться вкрай рщко. Зазвичай, за одними показниками ощнюваний зразок перевершуе базовий, за шшими — вщповщае, за трет1ми — поступаеться. Комплексною оцшкою ерЬвеньякоспгЬ продукци (техтчний рЬвень) — вщносна характеристика якост1 продукци, яку отримуемо при пор1внянт значень показнишв якост1 оцшювано! продукци i3 показниками базового зразка:

3 = (21.3)

;=1

де а{ — коеф1щенти вагомост1 показнишв;

п — номенклатура показнишв.

Коефиценти вагомост1 характеризують важлив1сть показа нишв у комплекс! споживчих властивостей продукци. Групй експерт1в j = 1, т ощнюе показники i = 1, п та присвоюе кож* ному показнику бал Б1}. Кожний показник ощнюеться yciM*

552
Конкурентоспроможнють продукци

т

експертами сумою бал1в X Бц . Bci показники у Bcix eKcnepTiB

набирають суму бал1в Z Z Бц Тод1 коеф1щент вагомост1 i-го

показника:

Вщповщно до визначеного р1вня якост1 ощнюваний зразок належить до Tiei чи шшо! градацй: Q > 1 — градащя “П”; Q =

1 — градащя “В”; Q < 1 — градащя “У”.

Принципи бездефектного виготовлення продукцп, и здаван-ня ВТК або замовнику з першого пред’явлення закладет у системах ВВП (бездефектшсть виготовлення продукцп) та SZD (система нуль дефектов). Шльюсною характеристикою ефекту с коефщЬент здавання продукци з першого предъявления (Кг):

де Nx — юльюсть, обсяг або вартють продукцп, здано! з першого пред’явлення в певний перюд;

Ns — загальний обсяг продукци, здано! в цей перюд.

Максимальний ефект — висока яюсть роботи, яка досягаеть-я при Кх = 1.

Ефект в експлуатаци (Е) — може виражатися у грошових одиницях (наприклад, р1чний економ1чний ефект Ер, гр. од.), патуральних (наприклад, продуктивтсть верстату, одинищ продукцп на piK) та умовних одиницях (балах, вщсотках та ш.).

Витрати у розробника — витрати на науково-дослщт, до-глщно-конструкторсью та iHmi роботи (НДДКР): передвироб-iiH4i витрати #Нддкр*

У виробника — виробничЬ економЬчт витрати (зведет витрати — Зв):

(21.5)

Зв = С + ЕпК,

(21.6)

553
Глава 21

де С — поточн1 pi4Hi витрати — соб1варт1сть р1чного обсягу продукци, грн;

К — каттальш вкладення, грн;

Еп — нормативний коеф1щент ефективност! каттальних вкладень.

У споживача — експлуатацшш економЬчш витрати (Зе — зведет витрати на придбання та експлуатащю продукци):

Зе = ЕНМЦ (1 + КТМ) + се + ад, (21.7)

де N — р1чний обсяг придбано! продукци, нат. од.;

Ц — цша одинищ продукци, грн;

Кгы — коеф1щент транспортно-монтажних витрат;

Се — pi4Hi експлуатацшт витрати, грн;

Кс — cynyTHi каштальш вкладення, грн.

Цша — основний показник конкурентоспроможносп продукци — визначаеться з балансу попиту та пропозици на певну продукщю (конкурентоспроможна цша).

1нтегральний показник якоста продукци:

/ = (21.8)

Значения штегрального показника оцшювано! продукци I пор1внюеться з штегральним показником якост1 базового зразка /б — кращого зразка аналопчно! продукци конкуренте.

У результат! пор1вняння визначаеться pieenb конкурентов спроможности

Pm=Y- (21-9)

Якщо Ркс > 1, то продукщя абсолютно конкурентоспроможна, приймаеться рипення про вихщ з нею на ринок. Якщо Ркс — = 1, продукщя умовно конкурентоспроможна, споживачу бай-дуже, купувати цю продукщю чи аналопчну продукщю конку peHTie. Р1шення про вихщ на ринок пов’язане з ризиком. Якщо Ркс< 1, продукщя не конкурентоспроможна, вихщ на ринок виключений, необхщна розробка та реал1защя заход1в щодо пщвищення р1вня конку рентоспроможность

554
Конкурентоспроможнють продукци

21.2. Системи якост1 продукцп та оргатзащя ii* контролю

Система якосто — сукуптсть оргашзацшно! структури, методик, npomeciB i pecypciB, необхщних для здшснення управлшня яшстю.

Управлшня яшстю — це аспекти виконання загально! функцп управлшня пщприемством, що визначають полггику у сфер1 якосто, мету i вщповщальшсть KepiBHHKiB та фах1вщв, а також здшснюють ix за допомогою таких засоб1в, як планування, оперативне управлшня, забезпечення i полшшення якосто в межах системи якосто.

ПолЬтика у сферЬ якостЬ — ochobhI напрямки i мета пщприемства у сфер1 якосто, що офщшно сформульоваш вищим KepiB-ництвом. Пол1тика у сфер1 якосто е елементом загальнох полЬ тики пщприемства з акцентом на економ1чш аспекти. Обов’яз-ки з управлшня яшстю покладеш на кер1внишв ycix piBHiB, але очолювати його повинна вища адмшютращя. До управлш-ня як1стю залучаються yci роб1тники пщприемства.

Поняття “система якосто” в концепцп м1жнародних стандартов ДСТУ ISO 9000 мае подвшне тлумачення: як система загального кер1вництва д1яльшстю пщприемства, нащленого на як1сть продукцп, роб1т, послуг, i як 3aci6 забезпечення вщпо-вщносто конкретно! продукцп встановленим вимогам.

Першими науково обг'рунтованими системами якосто були в1тчизняна “бездефектне виготовлення продукцп” (ВВП) та заруб1жна “система нуль дефектов” (SZD). Це були системи забезпечення якосто. Вони покладали вщповщальшсть за яшсть продукцп на ii виробнитв (не тольки контролер1в) i стимулю-вали самоконтроль (робота з особистим тавром якосто).
Предыдущая << 1 .. 172 173 174 175 176 177 < 178 > 179 180 181 182 183 184 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100