Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 177

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 171 172 173 174 175 176 < 177 > 178 179 180 181 182 183 .. 217 >> Следующая


549
Глава 21

Процес ощнювання р1вня якост1 охоплюе таш етапи:

1. Визначення номенклатури показнишв, необхщних для оцшювання.

2. Формування групи аналоев та встановлення значень ix показнишв.

3. Вщцлення базових зразшв з групи аналопв.

4. Пор1вняння ощнюваних зразшв з базовими.

5. Висновки про результати ощнювання.

Номенклатура показнишв метить п’ять груп:

1-ша група — показники призначення — характеризують основн1 функцй, для виконання яких призначена продукщя, обумовлюють сферу ii застосування. Типовим представником ще! групи е продуктившсть виробу.

2-га група — показники nadiunocmi — характеризують без-вщмовшсть, довгов1чшсть виробу, наприклад, його термш служби.

3-тя група — показники економного використанняpecypcie

— характеризують оптимальшсть затрат часу, матер1альних, фшансових pecypciB при створенш, виготовленш та експлуатацп (споживанш) продукци, наприклад, трудомкугшсть, ма-тер1алом1стшсть, енергом1стшсть одинищ продукци.

4-та група — показники обмеження шкЬдливих впливЬв — безпека, еколопчшсть, ергономша, естетика.

5-та група — показники стандартизацп: вщповщшсть, взае-мозам1нн1сть.

За шшим пщходом до класифшацп видшяються показники техтчнЬ (призначення, надшност1, стандартизацп) та еко-номЬчт (соб1варт1сть, щна, експлуатацшш витрати).

Bn6ip номенклатури показнишв — вщповщальний процес, осшльки кожний вид продукци мае багато характеристик. Для оцшювання кожнох обираеться миимальна, але достатня шльшеть показнишв, що характеризують найбьлып значупц влас-тивост1 продукци згщно з и призначенням. При анал1з1 номенклатури показнишв вони под1ляються на класифшацшни оцтн1 та обмеження.

Класифшащйш показники мають забезпечити пор1вняннЛ р1зномаштних зразшв продукци одного виду з метою формун вання групи аналотв. Вони мають бути однаковими для оц1* нюваного та базового зразшв (вщр1знятися за значениям нё б1льш шж на +10 %). Це, зазвичай, показники призначення*!

550
Конкурентоспроможнють продукцп

Показники обмеження аналотчш класифшащйним показни-кам, але ix значения зазначаються у д1апазош, “не больше...”, “не менше...”. Це, зазвичай, показники обмеження шкщли-вих вплив1в. Ощнш показники характеризують функщональ-Hi, ресурсозбер1гаюч1, ергоном1чн1, естетичт та iHnii власти-BOCTi продукцп.

Для визначення значень показниюв використовуються pi3Hi методи. Реестрацшний метод — метод визначення показниюв якост1 продукцп, який здшснюеться на ochobI спостереження та пщрахунку числа певних noflifi, предмет1в або витрат. Вим1-рювальний метод — метод визначення значень показниюв якост1 продукци, який здшснюеться на ocHoei техтчних за-co6iB вим1рювання. Органолептичний метод — метод визначення значень показниюв якост1 продукцп, що здшснюеться на основ1 ан&7пзу сприймання органами чуття. Експертний метод — метод визначення значень показниюв якост1 про-дукцй, який здшснюеться на ocHOBi piineHb, що приймаються скспертами. Сощологгчний метод — метод визначення значень показниюв HKOCTi продукцп, який здшснюеться на основ! збору та ан&тпзу вщгуюв фактичних чи потенцшних cm^HBa4iB. Розрахунковий метод —- метод визначення значень показниюв HKocTi продукцп, який здшснюеться на OcHOBi використання анали’ичних та/або статистичних залежностей показниюв яко-СТ1 продукци.

Найбшып дискусшним вважаеться експертний метод. 3 одного боку, вш е найбшып ушверсальним, що дае змогу ощнити як “нeвимipювaльнi”, так i “вим1рювальт” показники (ocTaHHi — л погляду “здорового глузду”), з iHinoro боку, цьому методу i нкримшуеться суб’ектив1зм.

До групи аналопв включаються лише зразки, що за класифЬ кацшними показниками та обмеженнями вщповщають ощню-ианим зразкам (не вiдpiзняютьcя бгльш тж на ±10 %). 3 групи пналоп.в обираеться базовий зразок — найкращий аналог про-дукцн KOHKypeHTiB або “щеальна модель”, прийнята за основу при оцшювант якост1 певно‘1 продукцп.

При пopiвняннi ощнюваних 3pa3KiB з базовим необхщно ви-лиачати, якими е ощнш показники — бажаними чи небажаними. Г>ажаними показниками е Ti, при зб1льшент значень яких nicicTb пщвищуеться. Небажаш — 3i збыыпенням значень яких incicTb попршуеться. Виникае заперечення: 3i зб1льшенням зна-

551
Глава 21

чень деяких показнишв яшсть спочатку полшшуеться, а пот1м пог1ршуеться, чи навпаки. G поняття “спроможтстъ показника”: показник повинен бути або бажаним, або небажаним у всьо-му д1апазот cboix значень. Абсолютт значения показнишв ще не мкггять у co6i ощнки якост1 продукци. Оцшкою е eidnocni показники qt — результати пор1вняння значень показнишв ощ-нюваного зразка продукци з показниками базового зразка:

ki

4t ~7““ — для бажаних показнишв, (21.1)

К

Kt

Qi=~r~ —для небажаних показнишв, (21.2)

ki

де kt — показник ощнюваного зразка;

kf>i — показник базового зразка; i = 1.

У результат! пор1вняння продукщя взноситься до одше!’ з трьох градацш: “П” (“Перевищуе”) — перевищуе базовий зразок (Bci qt > 1); “В” (“Вщповщае”) — вщповщае базовому зразку (Bci qt = 1); “У” (“Поступаеться”) — поступаеться базовому зразку (Bci ?.< 1).
Предыдущая << 1 .. 171 172 173 174 175 176 < 177 > 178 179 180 181 182 183 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100