Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 176

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 170 171 172 173 174 175 < 176 > 177 178 179 180 181 182 .. 217 >> Следующая


Визначити необхщну юлыисть транспортних засоб1в, ко-офщ1ент ix завантаження та юлыисть peftciB за добу.

Bidnoeidb: К = 3 електрокари; #завант = 0*87; К = 26 peftciB.

Завдання 2

Р1чна програма випуску виробу А становить 50 тис. шт., на ниготовлення одинищ виробу необхщно 800 г мщ1, яку завод отримуе щоквартально. Страховий (мппмальний) запас Mifli

I К (i-585

545
Глава 20

встановлено на piBHi 20 дтв. Склад протягом року працюе 255 дтв. Мщь на склад1 збер1гаеться штабелями. Можлива маса вантажу на 1 м2 плопц тдлоги — 2 т.

Визначити загальну площу складу за умови, що коефицент и використання становить ЛГВ = 0,65.

Bidnoeidb: S = 32 м2.

Завдання 3

Добовий випуск деталей на мехашчнш д1льнищ становить 80 шт. Кожна деталь транспортуеться електромостовим краном на вщстань L = 60 м. Швидшсть руху крана V = 40 м/хв. На кожну деталь масою т = 30 кг тд час навантаження й роз-вантаження здшснюеться по 4 операци тривалкггк> по 3 хв кожна. Режим роботи дшьнищ — двозмшний. Тривал1сть робочо! змши — 8 год. Час, що витрачаеться на планов! ремонти, — 15 %.

Визначити час на один рейс, кшыисть електромостових крашв та ix годинну продуктившсть.

Bidnoeidb: t = 16 хв; п = 1 кран; Q = 25 дет./змша.

Завдання 4

Вантажооб1г мехатчного i терм1чного цех1в за змшу станот вить Q = 20 т. Маршрут руху електрокар1в м1ж цехами — маят-никовий одноб1чний. В1дстань м1ж цехами L = 400 м. Номшаль-^ на вантажотдйомтсть електрокара В = 1т, швидшсть його рухэд

V = 40 м/хв. Час навантаження деталей у кожному цеху ?нав = 8 хв, а час розвантаження ?роз = 6 хв. Тривал1сть змши Тзм ^ = 8 год. Коефщ1ент використання вантажошдйомнот Явик = 0,8^ коефицент використання фонду часу Яфч = 0,9. |

Визначити необхщну шльшеть електрокар1в, коефвдент i> завантаження та кьпьшеть реййв кожного електрокара за змшу

Bidnoeidb: К = 4 електрокари; #завант = 0,92; К = 14 рейс1в.|

546
Глава 21

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖШСТЬ ПРОДУКЦП

21.1. Конкурентоспроможшстъ продукци та Ti показники.

21.2. Системи якостЬ продукци та оргашзащя й контролю.

21.3. СертифЫащя продукщг та атестащя виробництва.

КлючовЬ поняття: конкурентоспроможшстъ продукци, pi-аенъ конкурентоспроможностЬ, ятстъ продукци, показники якостЬ, система якост1, управлшня якЬстю, техшчний контроль, сертифЬкащя продукци, атестащя виробництва

Студент повинен вмхти: визначати рЬвенъ конкурентов спроможностЬ продукци, обирати eidnoeidnuu метод контролю Htcocmi продукци; надавати шформацш про регулювання тех-нологЬчного процесу; готувати шформацш для ощнювання можливостей тдприемства; забезпечувати стабшъний випуск ятсноХ продукци, вибирати схеми (модел1) сертифтацй продукци.

547
Глава 21

21.1. Конкурентоспроможшсть продукци та и показники

Конкурентоспроможшсть продукци е складною (штеграль-ною) властив1стю, що характеризуе привабливкть продукци для споживача та прибутков1сть для виробника. Конкуренто-спроможтсть продукци як економ1чну категор1ю слщ розглядати в двох аспектах: 1) ефект у розробника, виробника, споживача вщ створення, виробництва та споживання (експлуатацп) продукци; 2) витрати на досягнення цього ефекту.

Для виробнишв важливими е параметри, яш впливають на р1вень витрат, а для споживача — параметри, яш впливають на споживч1 якост1 продукци. Для споживача метою здшснення покупки продукци е придбання и якост1 — здатност1 задо-вольняти конкретт потреби. При вибор1 продукци споживач намагаеться досягти оптимального стввщношення м1ж р1внем споживчих властивостей i витратами на и придбання i використання, тобто отримати максимум споживчого ефекту на одиницю витрат. 3 погляду виробника користсть продукци визначаеться витратно-цшовими факторами. А тому в довгостро-ковш перспектив! метою дш будь-якого виробника е досягнення максимально! р1знищ М1ж цшою реал1защ! продукци та влас-ними витратами на и виробництво. Яккший р1вень процесу розробки та виробництва, ведений у якост1 продукци, забезпечуе задоволення потреб виробника i виступае засобом досягнення мети — одержання прибутку.

Головними складовими ефекту називаються ятсть продукци, що розробляеться, бездефекттсть Г! виготовлення та ефект у споживача продукци. Схема формування конкурен-тоспроможност1 продукци зображена на рис. 21.1.

Явдсть продукц1! — сукупшсть властивостей та характеристик продукци, яш забезпечують !й здаттсть задовольняти пев-Hi потреби споживач1в, вщповщно до и призначення. До складу властивостей продукци входять “вим1рювальт” — шлыист характеристики якость як1 вим1рюються в ф1зичних одиницях, i “невим1рювальт” — як1сн1 характеристики, що не пщляга-ють вим1рюванню ф1зичними методами. Ti й iHnii об’еднують-ся загальним поняттям показнишв якост1, як1 повинн1 мати

548
Конкурентоспроможнють продукцп

Рис. 21.1. Схема формування конкурентоспроможносп продукци

кшыисш характеристики. “Вим1рювалыи” характеристики, зазвичай, е показниками якост1 за свохм значениям та вим1р-нкггю. “Невим1рювальш” трансформуються в показники або вим1рюванням значения якими-небудь ф1зичними методами (наприклад, кол1р можна “вим1ряти” довжиною хвил1), або ощн-кою ix вщпов1дност1 еталону (бальною або шшою шкалою).
Предыдущая << 1 .. 170 171 172 173 174 175 < 176 > 177 178 179 180 181 182 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100