Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 175

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 217 >> Следующая


Обравши тип транспортного засобу, треба розраховувати ix юльюсть, яка е необхщною для певного вантажопотоку. Методи розрахунку pi3Hi для двох основних р1зновид1в транспортных 3aco6iB — перервшл та безперервнох дп. Юльюсть транспортних засоб1в перервно!* (цикл1чнсн) дй може бути знайдена

стввщношення:

541
Глава 20

п = ^-, (20.11)

де Qno6 — добовий вантажооб1г, т;

¦Рдов — добова продуктившсть одинищ транспортного засобу, т, Добова продуктивтстъ одинищ транспортного засобу прямо пропорщйна числу робочих цикл1в Z, яш ця одиниця вико-нуе протягом доби, i продуктивное™ за один цикл р, тобто:

Р&-Р& (20.12)

Число цикл1в:

Z = %&-, (20.13)

де Fflo6 — добовий фонд часу роботи транспортного засобу, хв; Тц — тривалють одного циклу, хв. [

Звщси отримаемо:

О Т

п = ^об_ц> (20.14)

Шлькшть одиниць засобу безперервного транспорту або кон? веер1в, як1 необхвдш для певного вантажопотоку, розрахову-ються за формулою *

п = (20.15J

ГОД

'f

де -Ргод — годинна продуктившсть конвеера, т. t

Годинну продуктивнють конвеера (т/год) можна розрахува' ти за такими формулами: у

а) для перемйцення сипучих вантаж1в:

Ргол ~ 3.6&F, (20.1^|

i

де b — навантаження на 1 м погонно! довжини конвеера;

V — швидшсть руху конвеера, м/с.

542
Оргажза^я обслуговуючих господарств

б) для перемщення штучних вантаж1в:

(20Л7)

де G — маса одного вантажу, кг;

а — вщстань м1ж двома суиижними вантажами на KOHBeepi, м; п — шльшсть штучних вантаж1в, як1 перемщу ються на кон-Beepi упродовж 1 години.

Увесь комплекс робгг з планування перевезень складаеться з таких роздШв або еташв: техншо-економ1чне планування; календарне планування; диспетчерування. Техшко-економ1ч-не планування полягае у розробщ комплексних р1чних або квартал ьних плашв роботи заводського транспорту. Щ плани мають передба|тти вантажооби1, необхщну тлыисть транспортних засоб1в, механ1зм1в, штати транспортних роб1тниюв та mini дат, що характеризують роботу транспорту пщприемства у плановому перюдь

Календарт плани перевезень охоплюють м1сячт i бшып коротк1 пром1жки часу, включаючи окрем1 доби i змши. Змшно-добов1 плани необхщно складати для окремих маршрут1в, де треба вказувати вид вантаж1в, пункти ix вщправлення i доставки, час початку i заюнчення перевезень.

Диспетчерування або оперативне регулювання полягае в поточному оперативному кер1вництв1 транспортними роботами на основ1 i з метою виконання вщповщних плашв i графиив.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контролып питания

1. Дайте визначення матер1ально-техшчного забезпечення.

2. Яю основн1 завдання ставляться перед пщроздьлами ма-гер1ально-техтчного забезпечення на пщприемствах?

3. У чому полягають особливост1 юльюсного та яюсного контролю?

543
Глава 20

4. Яких правил варто дотримуватися при розм1щент та збе-piraHHi матер1ал1в на складах?

5. Яка мета проведения швентаризацп склад1в?

6. Що ви розум1ете пщ нормою витрат матер1алу?

7. Як визначаеться коефщ1ент використання матер1алу щодо кожно! детал1?

8. Для чого слугують карти подетальних норм витрат мате-р1ал1в та карти розкрою матер1ал1в?

9. Що називаеться нормою запасу матер1ал1в?

10. Назв1ть види транспорту та вкаж1ть мету ix застосування на пщприемствах?

11. Охарактеризуйте основш системи маршрутних м1жцехо-вих перевезень.

12. Як ви розутете добову продуктившсть одинищ транспортного засобу?

13.3 чого складаеться комплекс po6iT з планування перевезень?

Завдання з розв’язанням

Добовий вантажооб1г двох цех1в (?доб = 16 т. Маршрут npo6iry автокара — двоб1чний. Сере дня швидшсть руху автокара v = 60 м/хв. Вантажопщйомтсть автокара — 1т. Вщстань м1ж цехами L = 240 м. Час вантажно-розвантажувальних po6iT у першо^ му цеху становить 14 хв, а в другому — 16 хв. Коефицент вико/? ристання вантажопщйомност1 автокара Квик = 0,8; коеф1щенТ' використання часу роботи автокара #вик ч = 0,85. Режим робо^; ти автокара — двозмшний. Необхщно визначити потр1бну к1ль-| ккть автокар1в, продуктившсть автокара за один рейс. ;

Розв’язання

1. Час руху автокара за маршрутом в один 6ht: I

руху

2. Тривал1сть одного рейсу:
Оргажзацга обслуговуючих господарств

3. Кигыасть транспортних засоб1в дор1внюе

^трая = Q^T'xP'- - =---------------= 0,47 * 1 автокар.

трая 2дКткТж 60 2 1 0,8 0,85-2-60

4. Юльюсть рейсов, що виконуе один автокар за добу, становить

п 2-8иЯвик.ч 2-8-60-0,85 00 „

Р =-----------=---------------= 21,47 « 22 реиси.

рейсу 38

5. Продуктившсть авт</кара становить

77 = ^-^ = —= 0,73 т/рейс Р 22

Завдання для самостшного вирипення

Завдання 1

Доставления деталей i3 механообробного i терм1чного цех1в у складальний здшснюеться електрокарами номинальною ван-тажопщйомшстю В = 1т. Середньодобовий вантажооб1г (?доб = = 15 т. Шльцевий маршрут i3 нарощуваним вантажопотоком становить L = 1200 м, швидшсть руху електрокара V'— 40 м/хв. Час завантаження у кожному цеху в середньому дор1внюе fHaB = = 5 хв, час розвантаження у складальному цеху tpo3 =15 хв. Режим роботи цех1в — двозмшний. КоефщДент використання номшально! вантажопщйомност1 Квик = 0,8; коефщ1ент використання часу роботи електрокара Къик ч = 0,85.
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100