Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 174

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 217 >> Следующая


Шльцева система характеризуеться транспортним зв’язком ряду цех1в, склад1в або шших пункт1в з послщовною передачею вантаж1в вщ одного до шшого транспортного пункту.

При вибор1 системи маршрутних перевезень необхщно за-безпечити: найкоротпи шляхи руху транспортних засоб1в i ван-таж1в; максима л ьний коефицент npo6iry (вщношення довжи-ни npo6iry транспортного засобу з вантажем до загально! дов-жини npo6iry); ращональне використання вантажопщйомност1 транспортних засоб1в.

На пщприемствах, яю мають багато цех1в та пов’язат м1ж собою у технолопчному плат, система кшьцевих маршрут1в може дати крапц пор1вняно з маятниковою системою показники транспортно! роботи. Навпаки, на пщприемствах з невеликою шльюстю цех1в, наприклад, механоскладального типу, доцшьним е застосування маятниково! системи.

Найб1лып ефективною формою м1жцехового транспорту е кшьцев1 перевезення за ч1тким розкладом. Цей розклад мае передбачати постштсть вщр1зюв часу, яю вщокремлюють один за!зд вщ шшого на кожний з пуштв (рис. 20.4).

В умовах, коли вантажт потоки е змшними за величиною i за напрямками, що характерно для др1бносершного виробництва, перевезення здшснюються згщно 3i змшно-добовими планами, яш складаються на ochobI заявок, що надають у транс-портний цех вщправники вантаж1в, тобто цехи i склади.

Вантажт потоки у цехах досить р1зномаштт. Засобами внут-ршньоцехового транспорту здшснюеться доставка матер1ал1в, заготовок та шших натвфабрикайв з цехових склад1в до робо-

538
Оргажзащя обслуговуючих господарств

Ливарний цех

Мехашчний цех

Мехашчний цех ,......... Тершчний цех

Цехи

в

Рис. 20.3. Схема маятниково! системи маршрутних перевезень:

а — одностороння; б — двостороння; в — променева

чих мкщь. За допомогою внутр1шньоцехового транспорту виконуються також yci м1жпрольотш перевезення вантаж1в, наприклад, передача виливок з ливарно! на обрубну дшьницю.

539
Рис. 20.4. Кшьцевий маршрут апжцехового транспорту

Цехов1 транспорт! засоби використовуються також для м1ж-операцшного перем1щення предмет1в пращ, включаючи виве-зення готово! продукци. HapeiiiTi, вони використовуються для доставки шструмент1в, оснащения змащувальних та ремонтних матер1ал1в до робочих м1сць, для вивезення за меж1 цех1в мета-левох стружки, шших вщход1в виробництва.

Yci р1зноман1тн1 транспорт! операци, що виконуються в рамках окремих цех1в, за оргатзацшними особливостями можуть бути розподглеш на три категори:

1) м1жоперацшне перемицення матер1ал1в, заготовок та шших предмет1в пращ вщповщно до послщовност1 i ритму виробничого процесу;

2) транспортування р1зноматтних вантаж1в за встановлени-ми маршрутами i розкладом;

3) перевезення, як1 виконуються за змшно-добовими планами або ж за разовими завданнями.

Для анал1зу внутр1шньоцехових поток1в з метою вибору i об^рунтування найб1лын ращональних кругових або маятни-кових маршрут1в необхщно застосовувати HiaxoBi таблищ ван-тажооб1гу певного цеху, а також д1аграми вантажних поток1в.

В умовах змшних за величиною i напрямком транспортних вантажопототв в одиничному та др1бносершному виробництв1 оперативне кер1вництво перевезеннями виконуеться диспетчерами цех1в або д1льниць. Безпосередне виконання перевезень

540
Оргакпзащя обслуговуючих господарств

за допомогою транспортних засоб1в виконують транспорты! бригади або ж OKpeMi транспорты! роб1тники.

Для виконання транспортних перевезень на пщприемствах використовують р1зномаштш транспорты! засоби, яю застосовують для зовн1шнього, м1жцехового i внутр1шньоцехового транспорту. Bn6ip транспортних засоб1в для конкретних мюце-вих умов мае пщпорядковуватися таким вимогам. Перша вимога полягае в тому, щоб обраний транспортний 3aci6 вщповЬ дав усш сукупност1 показниюв певного вантажопотоку. До числа цих показниюв необхщно вщнести: а) потужшсть вантажопотоку, що розраховуеться як юльюсть тонн, штук або ку-б1чних метр1в вантаж1в, яю пщлягають перемиценню за одиницю часу; б) вщстань i маршрут перем1щення вантаж1в; в) маса одного виробу, габариты! розм1ри; г) ф1зико-механ1чн1 власти-вост1 вантаж1в.

Друга вимога полягае у тому, що транспортний 3aci6 повинен вщповщати техн1чним i оргашзацшним особливостям виробничого процесу, який цей транспорт обслуговуе. Наприклад, в уловах потокового виробництва найкрапц результати дають конвеери, яю працюють в одному ритм1 з технолопчним устатку ванням.

Третя вимога полягае в тому, що транспорты! засоби мають забезпечити максимальну продуктившсть пращ на дьлянщ або робочому мивд, а також найб1льш сприятлив1 умови пращ, зокрема, умови найменшо! втомлюваносй роб1тниюв.

Четвертою вимогою е необхщшсть узгодження характеристик транспортних засоб1в, яю працюють на сум1жних д1льни-цях, з метою комплексно! мехатзацй транспортних po6iT.

На кожному пщприемств! мае бути розроблена едина транс-портно-технолопчна схема виробничого процесу, заснована на взаемодп пщйомно-транспортного i технолопчного устаткування. До схеми мають входити не тшьки мапстральш або ochobhI мехашзоваш вантажопотоки на територп пщприемства, цехгв i склад1в, а й передбачення ycix шших перем1щень вантаж!в.
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100