Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 173

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 167 168 169 170 171 172 < 173 > 174 175 176 177 178 179 .. 217 >> Следующая


Норми виробничих матер1ал1в можуть обчислюватися двома способами: в абсолютних (тоннах, метрах й iH.) та вщносних величинах, тобто в днях забезпечення пщприемства певним матер1алом.

20.3. Оргашзащя транспортного господарства

Робота сучасного пщприемства пов’язана з перемиценням значно! юлькост1 р1зномаштних вантаж1в як за межами пщприемства, так i всередиш нього. Транспортне господарство пщприемства здшснюе зумовлене вимогами виробничих процес1в перемицення основних i допом1жних матер1ал1в, натвфаб-

535
Глава 20

рикатав, готово! продукци, устаткування та вщход1в виробництва. Роль транспорту на пщприемств! обмежуеться не т1льки простим перем1щенням вантаж1в, а мае, особливо у потоковому та автоматизованому виробництв1, важливе оргатзовуюче значения. Транспортш операцп, т1сно перешптаючись з технолопчними, значною Mipoio обумовлюють i забезпечують ритм1ч-н1сть виробничого процесу. Уся сукуптсть транспортних po6iT на пщприемств! здшснюеться за допомогою трьох взаемопов’я-заних вщцв транспорту: зовн1шнього, м1жцехового i внутр1ш-ньоцехового.

Зовтшнш транспорт забезпечуе зв’язок пщроздШв тдприемства, його сировинних i паливних склад1в, а також скла-д1в готово! продукци з зал1зничною станщею, з пристанню, шшими пщприемствами.

АПжцеховий транспорт виконуе роботи з перемицення ван-таж1в на територн тдприемства м1ж його окремими цехами, а також шж цехами i складами.

ВнутрШньоцеховий (внутрШнъоскладсъкий) транспорт призначений для виконання транспортних операцш у межах окремих цех1в i склад1в. Внутрипньоцеховий транспорт, у свою чергу, може бути роздигений на загальноцеховий i м1жопера-цшний. Якщо перший призначений для транспортування ван-таж1в м1ж внутр1шньоцеховими складами, то м1жоперащйний транспорт забезпечуе транспортний зв’язок окремих робочих мкщь, як1 послщовно беруть участь у технолопчних процесах виготовлення вироб1в.

Управлшня зовнипшм i м1жцеховим транспортом, зазвичай, концентруеться у транспортному цеху (вщд1л1) тдприемства. На великих пщприемствах з розвинутим зал1зничним госпо-дарством досить часто оргашзовують спещал1зоваш цехи зал1з-ничного транспорту. Управлшня внутршньоцеховим транспортом е функщею кер1внишв вщповщних цех1в або дьльниць i здшснюеться через цехову диспетчерську службу.

В основу оргашзаци перевезень у масштабах пщприемства i його окремих цех1в та склад1в покладено вантажообп i ван-тажш потоки. Шд вантажообЬгом слщ розум1ти загальну юльюсть вантаж1в, як1 перем1щуються на територн пщприемства, цеху, складу за одиницю часу, наприклад, протягом року, м1сяця або доби. Вантажообп е сумою окремих вантаж-них потошв. Вантажним потоком називаеться юльюсть ван-

536
0рган1зац|'я обслуговуючих господарств

таяив, як! транспортуються за одиницю часу м1ж двома сум1ж-ними пунктами.

Величини окремих вантажних поток1в можуть бути встанов-леш шляхом помноження окремих позищй виробничо! програми пщприемства, його цех1в i д1льниць на вщповщт норми витрат матер1ал1в, натвфабрикат1в, палива, а також на норми вщход1в виробництва.

Найкраще обслуговування виробництва i ращональне завантаження транспортних засоб1в досягаються за р1вном1рного вантажного o6iry. Але на практищ школи мають м1сце деяк1 вщхилення вщ ще! вимоги, зумовлеш несвоечасною подачею транспортних засоб1в i порушеннями виробничих графш1в. Нер1вном1ршсть вантажного o6iry враховуеться за допомогою коефЬщента nepieHOMipnocmi К, який дор1внюе вщношенню максимально можливого вантажооб1гу до середнього вантажо-o6iry за певний перюд.

Задавши величину К для р1зних умов (наприклад, для ван-таж1в зовшшнього прибуття — 1,25 2,5, для вантаж1в, як1

вщправляються i3 пщприемства — 1,1 1,75, для внутрпптх

перевезень — до 1,5), можна визначити розрахункову величину максимального добового вантажного o6iry:

<Здоб=^у^> (20.10)

де Qpi4II — р!чний вантажооб1г, т;

F — число робочих дтв за piK.

Максимальний добовий вантажооб1г береться до уваги тод1, коли необхщно розрахувати тлькють необхщних ваготв, авто-мобШв, електрокар або шших транспортних засоб1в. При ста-бшьних вантажопотоках, характерних для умов масового i сершного виробництва, перевезення здшснюються переважно за графшами, тобто за ч1ткими маршрутами i розкладами. У випадку змшних вантажопотошв, що мають мюце на пщприемствах одиничного i др1бносершного виробництва, перевезення виконуються згщно 3i змшно-добовими планами або за окремими (разовими) завданнями.

Для м1жцехових перевезень застосовують дв1 ochobhI системи маршрутних м1жцехових перевезень — маятникову i кыь-цеву.

537
Глава 20

Маятникова система полягае у взаемному транспортному зв’язку двох пункт1в, Ш1Ж якими постшно рухаються закрш-лет за даним маршрутом транспортш засоби. На рис. 20.3 зоб-ражеш так1 маятников! системи маршрутних перевезень: а — односторонт, коли вантаж рухаеться т1льки в одному напрям-ку (наприклад, вщливки з ливарного в мехашчний цех); б — двосторонш (наприклад, при перевезен! деталей м1ж мехашч-ними i терм1чними цехами). Б1льш складним вар1антом маят-никово! системи е променева система (в), наприклад, у випад-ках систематично! доставки матер1ал1в з центрального складу тдприемства у детлька цех1в, або ж навпаки, при вивезент вантаж1в з деюлькох точок в одну (наприклад, доставка стружки з ycix мехашчних цех1в у спещальне м1сце для ii збирання).
Предыдущая << 1 .. 167 168 169 170 171 172 < 173 > 174 175 176 177 178 179 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100