Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 172

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 166 167 168 169 170 171 < 172 > 173 174 175 176 177 178 .. 217 >> Следующая


Карти розкрою матер1ал1в передбачають найб1льш еконо-м1чний розкрш листового i пруткового металу, деревини, гуми, пластишв та iHninx матер1ал1в з метою зб1лыпення виходу заготовок i зменшення вщход1в, як1 не пщлягають використан-ню за прямим призначенням. Карти розкрою матер1ал1в розробляють технологи. Щ карти дощльно розробляти за допомогою засоб1в комп’ютерно! техшки.

ВЬдомостЬ зведених норм витрат матер1ал1в на eupi6 вмицу-ють збшыпеш дат з витрат MaTepianiB на один вщиб (машину, прилад) i використовуються для розрахунку потреби в MaTepia-лах та планування матер1ально-техшчного забезпечення.

ВЬдомостЬ специфтованих норм витрат матерЬалЬв на eupi6, як i вщомост1 зведених норм, розробляють на один вир1б, але на вщмшу вщ них вмпцують специфжоваш, тобто уточнен! вщомостс про необхщш матер1али з зазначенням марок, сорт1й i типорозм1р1в. Щ вщомост1 використовуються для розробки уточнених плашв матер1ально-техшчного забезпечення i для складання заявок.

ПовЬдомлення про змти норм витрат матер1ал1в надходять у вщдиг матер1ально-техшчного забезпечення вщ пщроздиив, як1 здшенюють техшчну пщготовку виробництва. Змши у нормах витрат матер1ал1в мають своечасно вщображатися у веш документаци, яка використовуеться для планування матер1ально-техшчного забезпечення, облшу i контролю витрат матер1ал1в.

532
Орган!зац|'я обслуговуючих господарств

Для безперебшного забезпечення необхщлими матер1#льни' ми ресурсами виробництва необхщно контролювати веЛичинУ запас1в матер1ал1в на складах пщприемства i своечаснО 1Х по~ повнювати. Величина цих запас1в матер1ал1в мае бути ;*остат-ньою для нормального забезпечення виробництва. ВоДночас вона повинна бути мш1мальною для прискорення o6iry ^кладе-них у них оборотних коптв.

Нормою запасу матерЬалЬв називаеться ix мппмалы** к1ль* к1сть, яка мае перебувати на склад1 для забезпечення по'Г°чних потреб виробництва, прийнятих на певному пщприемств умов завезення матер1ал1в та встановленого режиму ix спожи?ання * запуску в обробку.

У випадку р1вном1рного надходження партш матерш^в *за р1вном1рного безперервного ix використання змшу запаек мож" на представити “щеал1зованим” графшом, який зобра^ено на рис. 20.2.

533
Глава 20

Вщповщно до графша справедливими е таю стввщношення: Мт1п=Мсхр, (20.5)

Мтйх = Mmin + MZl = Мстр + м;«ч, (20.6)

м . +м мтах

Мс р = пип шах = Мстр +_», (20.7)

де М2Х0Ч, Мт1п, М^, Мтах, Мср — вщповщно максимальний поточ-ний, мгшмальний, страховий i середтй запас MaTepiajiiB на склада.

3i збьлыпенням страхового запасу матер1алу, з одного боку, зменшуеться ймов1ршсть дефщиту матер1алу, в результат! чого зменшуються витрати у виробництв1 вщ дефщиту матерЬ алу (оплата просто!в з причини вщсутност1 матер1ал1в, оплата штраф1в за несвоечасну поставку продукци тощо). 3 шшого боку, при зб1лыпент страхового запасу пщвищуються витрати, як1 мають м1сце при зб1лыпенш партш поставок матерЬ ал1в. Тому важливим завданням е визначення оптимально! величини страхового запасу.

Для контролю за забезпеченням матер1алами суттеве значения мае визначення точки замовлення (Мтз). Вона встановлюеться, зазвичай, для матер1ал1в, як1 використовуються у великих к1лькостях. Точка замовлення розраховуеться на пщстав1 умов, що за час вщ моменту видач1 замовлення до моменту отримання чергово! партп матер1алу запас не зменшу-вався б нижче, шж страховий, тобто:

Мтз=МднТпст+Мстр, (20.8)

де !ГПСТ — час вщ моменту видач1 замовлення на поставку до моменту надходження чергово! парти матер1алу.

Величина Тпст залежить вщ характеристики матер1алу, Mic-цезнаходження постачальника, виду транспорту, яким доставляется матер1ал на пщприемство, та шших фактор1в, i встановлюеться на пщстав1 практичних м1ркувань. *

Ритм napmii поставки матер1ал1в (RncT) визначаеться величиною партн поставки та одноденною потребою пщприемства в матер1алах:

534
Оргатац1я обслуговуючих господарств

Д„ст=-7(20.9)

ДН

де Мдн — середньоденна потреба виробництва в матер1алах;

Мпст — величина партп поставки матер1ал1в.

Окр1м того, можуть бути запаси, пов’язаш з сезоншстю постачання. Щ запаси е окремим випадком поточних запаыв, коли ритм поставки, зазвичай, дор1внюе одному року.

При понаднормованому зб1лыпент партп поставки матерЬ ал1в збшыпуються витрати в результат! вщволшання об1гових кошт1в у запасах матер1ал1в та витрат на збер1гання матер1ал1в. 3 iHnioro боку, транспортш витрати, пов’язаш з доставкою матер1ал1в на тдприемство, 3i зб1льшенням партп поставки, зазвичай, зменшуються. Тому величина партй поставки мате-р1ал1в мае розраховуватися шляхом вир1шення завдання на оптимум, тобто мае визначатися оптимальний розм1р партп поставки матер1ал1в. Ця величина досить часто встановлюеться на основ1 практичних м1ркувань i узгоджуеться з постачальни-ками матер1ал1в. Можна також використовувати статистичт дат про величину середнього поточного запасу матер1алу, наприклад, за попереднш piK.

В облпсових картах матер1ал1в мають бути записан! величини максимального та мппмального запасу i точки замовлення. При досягненш фактичного запасу в точщ замовлення або мппмально! величини 3i складу передаються дат про необхщ-н1сть завезення матер1ал1в.
Предыдущая << 1 .. 166 167 168 169 170 171 < 172 > 173 174 175 176 177 178 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100