Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 171

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 217 >> Следующая


Облаштування i оснащения склад1в залежить вщ багатьох фактор1в. Найб1лып важлив1 з них — це габарити, шльшеть вантаж1в, умови збер1гання, а також режим ix отримання i вщвантаження. Наприклад, для машинобуд1вних тдприемств склади обладнують за такими принципами:

— площа складу мае бути розбита на окрем1 д1льнищ, вщ-дглет м1ж собою проходами або ж про!здами. Кожна д1льниця мае бути спещал1зована за характером складських операщй або ж за родом вантаж1в;

— склади комплектуються стандартною тарою, передбача-ються мюця для пакетування тарних i штучних вантаж1в за допомогою пщдотв i спещальних контейнер1в та шших паке-туючих пристроив, а також автонавантажувач1в i штабелер1в;

— збер1гати тарно-штучт вантаж1 дощльно безпосередньо у штабелях або ж на засобах для транспортування — акумулю-ючих секщях, пластинчатих i роликових конвеерах, на стела-жах та iH.

20.2. Нормування витрат i запайв матер1ал1в

Планування матер1ально-техшчного забезпечення передбачае визначення загально!' потреби тдприемства у матер1аль-иих ресурсах. Вихщними даними для розробки плану матерЬ мльно-техшчного забезпечення е: виробнича програма, номенклатура матер1ал1в, норми витрат матер1ал1в, цши на MaTepia-ли, а також зв1тш дат про залишки матер1&тпв на складах.

Потреба пщприемства в основних матер1алах на виробничу програму (Рв) вщповщного перюду визначаеться за допомогою прямого розрахунку шляхом множення норми витрат MaTepia-чу на шльшеть вироб1в, тобто:

Р, = ЫЛ, (20.1)

529
Глава 20

де — норма витрат i-го основного матер1алу;

N. — юльккггь вироб!в за програмою на вщповщний перюд;

п — номенклатура вироб1в.

Потреба у допом1жних матер1алах Pg визначаеться анало-пчно:

Ре = ±М в,

1=1 в

де — норма витрат i-го допом1жного матер1алу;

— юльюсть вироб1в на вщповщний перюд;

п — номенклатура вироб1в.

Запаси матер1ал1в утворюються для забезпечення безперерв* HOCTi виробничого процесу. Норми виробничих запаыв змшю-ються залежно вщ прийнятих умов завезення матер1ал1в, ре-жим1в ix використання i запуску в обробку.

Норми витрат матер1ал1в служать для виявлення потреби в матер1алах для розробки платв матер1ально-техтчного забезпечення, для встановлення л1мтв вщпуску матер1ал1в та контролю ix ращонального використання, для калькулювання со* б1вартост1 продукци.

Пщ нормою витрат матер1алу слщ розум1ти його юльюсть, яку необхщно витратити на виробництво одного виробу (машини, вузла, детал1, заготовки) при ращональному технолопчно-му процес1 i передовш оргашзаци виробництва. Таким чином, норма як планова Mipa матер1альних витрат мае вщображати не досягнутий р1вень використання матер1ал1в з наявними ц нш витратами, а ор1ентувати виробниюв на подальше удоско^ налення технологи та оргашзаци виробництва. ^

Основним методом встановлення прогресивних або техшчнй об^рунтованих норм витрат матер1ал1в е розрахунковий або дослщно-лабораторний метод. BiH полягае в подетальному роз* рахунку норм витрат MaTepianiB за кресленнями, технолог^ ними картами та за шшою технолопчною документащею, q також згщно з протоколами, яю фшсують юльюсть витрачец них матер1ал1в при проведенш дослщжень у лабораторних a6<j ж цехових умовах.

При розробщ техтчних норм витрат матер1ал1в на вирН! враховуються не т1льки корисш витрати матер1ал1в, яю вщпо-

(20.2)

530
0рган1зац1я обслуговуючих господарств

вщають чистш Maci вироб1в теля обробки, але й деяш витрати, обумовлет технолопчними та оргатзацшними причинами. Загальна схема формування техтчно! норми витрат матер1атив наведена на рис. 20.1.

Рис. 20.1. Схема утворення техтчно! норми витрат матер1ал1в

Сучасний р1вень технологи та оргатзацп виробництва дае змогу значно зменшити вщходи i втрати матер1ал1в, тим самим ^уттево пщвищуючи коефщ1ент використання вихщних мате-|пал1в.

Для анал1зу якост1 розробки норм i економ1чност1 витрат матер1ал1в у виробничш практищ застосовуються таш показники: маса вироб1в до обробки; маса вироб1в шсля обробки; коефщ1ент використання матер1ал1в з кожно! деталь коефицент використання матер1ал1в з кожного виробу. Маса виробу до обробки розраховуеться як сума маси виробу теля обробки i маси вщход1в, яш обумовлет, наприклад, зняттям припуешв при мехашчнш обробщ заготовок. Маса виробу теля обробки характеризуе корисш витрати матер1ал1в. Однак цей показник пс дае змоги робити висновки, насшльки рацюнально, з погляду матер1алом1сткост1, сконструйовано цей вир1б.

КоефщЬент використання матерЬалу на кожну деталь (Км) визначаеться вщношенням маси виробу теля обробки Мвир по до маси виробу до обробки, тобто до норми витрат матер1алу Нв:

гл *^вир. по

Ям=—^—• (20.3)

531
Глава 20

КоефщЬент використання матерЬалу на кожен eupi6 (Кп), який складаеться з п деталей, розраховуеться за формулою

ТУ -Мл + М9 + + iVf

К=—--------а-------". (20.4)

Hi +Н2 + ... + На

де Мх, М2 ... Мп — маса деталей теля ix обробки; ifj, Н2 ... Нп — норма витрат матер1ал1в на деталь Карти подетальних норм витрат матер1ал1в розробляють на окрем1 детал1 вщповщно до робочих креслень, креслень заготовок, технолопчних i розкршних карт. Карти подетальних норм слугують для розрахунку потреби в матер1алах, а також для л1миування ix вщпускання 3i складу. Р1зновидами цих карт е карти витрат шихтових матер1ал1в, у яких фжсуються норми витрат р1зномаштних ливарних матер1ал1в — чавуну, феро-сплав1в, флюс1в та iHninx матер1ал1в на 1 т придатного литва.
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100