Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 170

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 217 >> Следующая


Техшчне оснащения склад1в мае передбачати комплексну мехашзащю i, за можливост1, автоматизащю ycix po6iT, що виконуються, включаючи доставку, розвантаження, облж, сор-тування, контроль якость комплектування i вщвантаження матер1ал1в. Для прискорення складських операцш необхщно широко застосовувати р1зномаштш пщйомно-транспортш засоби, а саме: автонавантажувач1, штабелери та iH.

3 моменту отримання на склад повщомлення про прибуття вантаж1в починаеться його пщготовка до прийому матер1ал1в.

526
Оргашзац1я обслуговуючих господарств

У процеси тдготовки необхщно вид1лити мкщя для приймання i складування матер1ал1в, а також призначити пращвншив для виконання прийомо-сортирувальних операщй. Склади повинт мати необхщт контрольт та вагов1 прилади.

Ус1 матер1али, яю надходять на склад, мають пройти к1ль-ккший та яшсний вхщний контроль. Шлътсний контроль полягае у перев1рщ вщповщност1 юлькост1 маси або ж обсягу вантаж1в, як1 надшшли на склад, даним, що вказаш в рахун-ках-фактурах та в iHuinx супроводжувальних документах. Я тений контроль мае на мет1 встановити вщповщшсть якост1 матер1ал1в стандартам, техтчним умовам, зразкам та шшим вимогам, як1 вщображет в договорах поставки. Результати прийому мають бути оформлен! в приймальних актах, а у випадку незадов1льних результате — рекламащйними актами для виставлення претензш постачальникам або транспортним оргатзащям. Матер1али, як1 пройшли контроль, необхщно пщготувати до збер1гання шляхом ix маркування або консер-вацп.

При розм1щенш i 36epiraHHi матер1ал1в на складах слщ до-тримуватися таких правил:

— у npoijeci збер1гання мае бути забезпечено ятсне i юль-к1сне заощадження матер1ал1в, у зв’язку з чим на складах залежно вщ ф1зико-х1м1чних властивостей заощаджених матер1-ал1в необхщно пщтримувати задану температуру i волопсть, дотримуватися вимог протипожежног безпеки;

— при розмиценш матер1ал1в потр1бно виходити 3i зручност1 виконання прийомно-вщпускних операщй;

— при розм1щент необхщно забезпечувати легюсть пере-в1рки наявност1 матер1ал1в;

— розмицення матер1ал1в мае вщповщати вимогам найб1лын повного використання плоиц i кубатури склад1в, а також д1ю-чого тут пщйомно-транспортного устаткування.

Складський облш MaTepianis ведуть у спещальних картотеках. В облшових картах зазначають страховий i максималь-ний запаси матер1ал1в, а також ix наявшсть з урахуванням ycix надходжень i видач. Використовуючи дат облшу, пращвники склад1в зобов’язат своечасно подавати сигнали вщд1лу матерЬ ально-техшчного забезпечення стосовно вщхилень вщ норм запас1в. У тих випадках, коли залишок зменшуеться до величини страхового запасу або ж перевищуе максимальний запас,

527
Глава 20

склад зобов’язаний над1слати у ввдцл матер1ально-техтчного забезпечення вщповщне повщомлення. У першому випадку вщдьл повинен термшово вжити заходи щодо прискорення чертово! поставки, у другому — до и уповшьнення або до замши поставки надлишкового матер1алу шшим, б1льш необхщним.

Для того, щоб не було розходжень м1ж облшовими даними i фактичною наявшстю матер1ал1в, слщ регулярно проводити швентаризащю склад1в. 1нвентаризащя полягае у пщрахунку, в o6Mipi й зважувант ycix наявних матер1ал1в з наступним пор1внянням отриманих даних з облшовими. Недолши, як1 виявляють в процес1 швентаризацп, фшсуються в спещальних актах, у яких вказують причини i винуватщв допущених пору-шень.

Досить часто виникае потреба у тому, щоб попередньо пщго-тувати матер1али до виробничого споживання, наприклад^ ме-талевий прокат мае бути розкроений або розр1заний, шихтов1 матер1али повинт бути подр1бнеш, сипуч1 матер1али — вису-шен1 i розфасоват, готов1 вироби — скомплектован!. 3 щею метою на складах дощльно оргашзовувати загот1вельш вщдЬ лення, обладнаш необхщними видами технолопчного устаткування (пльйотинними ножицями, циркулярними пилками, розфасовувальними пристроями та iH.).

Матер1али вщпускаються 3i склад1в у межах лш/mie, якг зазначеш в л1м1тно-контрольних картах або в шших л1м1тних вщомостях. Тобто основою для вщпускання матер1ал1в 3i складу е л1м1ти, як1 встановлюються для окремих цех1в з урахуванням ix виробничо!’ програми i норм витрат. Залежно вщ типу виробництва застосовуються pi3Hi системи л1мпування i забезпечення цех1в матер1алами: пасивна система — для пщприемств одиничного i др1бносершного виробництва з нестабшь-ною номенклатурою матер1ал1в; активна система — для пщприемств великосершного i масового виробництва з вщносно стабильною номенклатурою i ритм1чним споживання у вироб-ництв1 матер1альних pecypciB.

За пасивно! системи склад забезпечуе виробництво MaTepia-лами на основ1 л1м1тних вщомостей i разових вимог. Цехи отри-мують матер1али 3i складу i достав л яють ix в цехов1 комори, зазвичай, власними засобами. При активнш систем! склад забезпечуе цехи матер1алами на ochobI спещальних плашв — карт або ж графж1в, як1 визначають шлыисть (у межах встановле-

528
Оргаызащя обслуговуючих господарств

них л1мтв) i дату вщпускання матер1ал1в. При застосуванш ще! системи склад зобов’язаний завчасно пщготувати матер1а-ли i доставити ix до робочих м1сць вщповщних цех1в у точно встановлеш строки.
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100