Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 17

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 217 >> Следующая


5. Транспортш засоби. До цього виду основних фощцв належать рухомий склад ycix вщцв транспорту, що використовуеть-ся на пщприемству OKpiM конвеер1в, транспортер1в та шших 3aco6iB, включених до складу машин та устаткування. До складу транспортних засоб1в входять також мапстральт трубопровод и i вщводи вщ них, призначеш для перем1щення рщких i газопод1бних речовин на велик1 вщсташ.

52
Основний каптал пщприемства

6.1нструмент> що апстить yci види ручних мехашзованих шструмент1в, а також р1зноматтн1 пристро! для оброблення предмете пращ, i як1 мають термш служби б1лып як один piK.

7. Виробничий i господарський твентар, приладдя. До цього виду основних фощцв належать р1зномаштш предмети, при-значеш: для полегшення виконання виробничих операцш (ро-боч1 столи, верстаки); для виконання процес1в управлшня (мебл1); для створення умов безпечно! роботи (огорожу венти-лятори та iH.), для збер1гання предмет1в пращ (виробнича тара, стелаж1 та iH.) з термшом служби б1льш як один piK.

8. Земельш дЬлянки, на яких розмпцена територ1я пщприемства.

9. Inuii виробничЬ фонди. До складу цього виду основних фощцв належать незалежно вщ вартост1 б1блютечш фонди, музейш цшшхт (за винятком експонат1в, ят е предметами мистецтва та побуту), пост1льш реч1, як1 враховують у склад1 основних фощцв пщприемств.

Вщповщно до вимог чинних стандарте бухгалтерського об-лшу рипення щодо вщнесення малощнних засоб1в пращ до складу основних або оборотних фощцв пщприемства прийма-ють самостшно.

У наведенш класифшацп не Bci елементи основних фощцв вщ1грають однакову роль у виробничих процесах. Одт з них (машини й устаткування) беруть безпосередню участь у виробничих процесах i тому належать до активноi частини основних фонд1в. iHini основн1 фонди (виробнич1 буд1вл1 та споруди) забезпечують нормальне функцюнування виробничих процес1в i становлять пасивну частину основних фонд1в.

Сшввщношення окремих вид1в (груп) основних фощцв, ви-ражене у вщсотках до 1хньо1 загально! вартост1 на пщприемств!, визначае видову (технолог1чну) структуру основних фондЬв. За шших однакових умов технолопчна структура основних фощцв прогресивна i ефектившша, чим б1льша у !хньому склад1 частка активно!’ частини. Вона змшюеться пщ впливом бага-тьох чинншив.

На структуру основних фощцв суттево впливае сершшсть виробництва продукци. На пщприемствах будь-яко! галузу де частка шдивщуально! та др1бносершно1 продукци велика, частка машин i устаткування у вартосй основних фонд1в зменшуеть-

53
Глава 2

с я, а на пщприемствах Tie! ж галузу де переважае середньо- i великосершне виробництво, ця частка збигыиуеться. У результат! проведених дослщжень встановлено, що збигынення част-ки активно! частини основних фонд1в на 1 % за вщповщних умов сприяе зростанню фондовщдач! на 0,3—0,35 %, а це дае змогу пщвищити випуск продукци i зменшити й соб!варт1сть.

Пщ час анал1зу вшово! структури основних фощцв прийня-то ix вир1зняти за такими вшовими трупами: до 5 рошв; вщ 5 до 10 рошв; вщ 10 до 15 рошв; вщ 15 до 20 рошв; б!льш як 20 poKiB. Якщо зб!льшуеться частка старого устаткування, це призводить до збЬгыпення витрат на пщтримування його в ро-бочому стан! i ремонт, поНршення якост! продукци та iH.

На структуру основних фощцв здшснюють вплив й iHnii чинники, зокрема:

— обсяги виробництва продукци;

— структура каттальних вкладень у створення нових основних фoндiв;

— варт!сть бугцвництва виробничих об’ектсв i piBeHb щн на технолог1чне устаткування;

— кл1матичт та географ1чш умови розмщення пщприемств.

Щодо Bciei сукупност! промислових пщприемств в Укра!ш,

то в загальному обсяз! основних фощцв частка окремих !‘х вщцв упродовж останн!х рошв коливалася в межах: бугцвель i спо-руд — 45—47 %; машин i устаткування — 40—42 %, у тому числ! робочих — 30—32 %; транспортних засоб1в — 2,5—3 %. Загальна тенденщя динамиси технолоп.чно! структури основних фонд1в характеризуеться поступовим зби1ыпенням !хньо! активно! частини.

Зображену на рис. 2.2 видову класифисацио основних фощцв використовують чинн1 системи бухгалтерського облшу та статистики. Для встановлення норм амортизащйних вщрахувань i розрахуншв щор!чних амортизащйних сум застосовують укрупнену класифжащю, виокремлюючи чотири групи основних фонд1в:

перша: бугцвлу споруди, Ixm структурн! компоненти та пе-редавальн! пристро!, у тому числ1 житлов! будинки та ixm частини (квартири i мнщя загального користування); варт1сть капитального полшшення землу

друга: автомобЬгьний транспорт i вузли (запаст частини до нього); меблц побутов! електронт, оптичш, електрОмехатчш

54
Основний каптал пщприемства

прилади та шструменти; шше конторське (оф1сне) обладнання, устаткування;

третя: будь-яш mini основш фонди, не включеш до першо!, друго! та четверто!' груп;

четверто,: електронно-обчислювальш машини; iHini машини для автоматично! обробки шформацп та !хне програмне за-безпечення, пов’язаш з ними засоби зчитування або друку шформацп; iHuii шформацшш системи; телефони (у тому числ1 стальников!); мшрофони i раци, варт1сть яких перевищуе вар-т1сть малощнних товар1в (предмет1в).
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100