Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 168

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 162 163 164 165 166 167 < 168 > 169 170 171 172 173 174 .. 217 >> Следующая


519
Глава 19

Оргашзащя функцюнування енергетичного господарства базуеться на плануванш потреби виробництва в енерги та ви-значент джерел и покриття. Встановлення потреби в енерги, палив1 здшснюеться шляхом використання балансового методу планування. У видатковш частит балансу даеться розра-хункова планова потреба в енерги на всю виробничу i невироб-ничу д1яльтсть пщприемства, а в прибутковш — джерела покриття ще! потреби.

Потреба пщприемства в енергоресурсах визначаеться з кожного виду енерги з урахуванням заходiB, спрямованих на и економш. Загальна формула розрахунку потреби пщприемства в енерги мае такий вигляд:

ЕЯ = ?Я+Еосв+Яоп+?вент+Е1н+?в1дп+Евит, (19.21)

де LE — сумарна загальна потреба в енерги (кВттод, ккал/м3 газу та ш.);

Е — планова норма витрати енерги на одиницю продукцЙ (або на 1 тис. грн продукци, яка випускаеться) з урахуванням оргатзащйно-техтчних заход1в;

П — плановий обсяг випуску продукци в натуральних або грошових одиницях вим1ру;

Еосв> Еоп, Евент, Ет — витрати енерги вщповщно на осв1тлен-ня, опалення, вентилящю та iHmi потреби;

Ев1л — вщпуск енерги на сторону;

Евит — витрати енерги в мереж1 пщприемства.

Сумарна витрата енерги на пщприемств! длиться на дв! частини — залежну (змшну) i незалежну (постШну) вщ обсягу випуску продукци.

Загальт витрати енерги на пщприемств! (Вэ) в цеху на ка-

лендарний перюд можуть бути визначет за такою формулою^

i

ва= взал + Вкеалд, (19.22)

*

де Взал — залежна складова витрати енерги, кВттод/м3; f

Внезал — незалежна складова витрати енерги, кВттод/м3. j

Резервы та напрямы вдосконалення енергетычного господаре ства. Щоб виявити резерви економи енергоресурс1в, необхЩ1 но провести анал1з енергобалансу. Основний прийом анал1зу пор1вняння р1зних piBHiB енерговикористання, що характерцу зуеться вщповщними видами енергобалажпв. j

520
Оргатзащя роботи забезпечуючих пщрозд^в

Основними напрямами вдосконалювання енергетичних гос-подарств машинобуд1вних пщприемств е: перехщ на централЬ зоване енергопостачання, ix укрупнения; використання техшч-но обг'рунтованих норм витрат енергоноспв; застосування еко-ном1чних енергоноспв, вторинних енергетичних pecypciB, не-традицшних вид1в енерги; упровадження ращональних метод1в оргатзаци ремонту i техтчного обслуговування устаткування i мереж; автоматизащя управлшня виробництвом i споживан-ням енерги; спрощення структури енергетичного господарства.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Стисло охарактеризуйте виробничу шфраструктуру.

2. Яш завдання покладаються на шструментальне господарство?

3. Укажиъ мету шдексаци шструменту та оснащения, на-нед1ть приклад ii використання.

4. Як пщрахувати потребу пщприемства в кожному вид1 i нструменту на плановий перюд?

5. Назвиъ основн1 напрями вдосконалення шструменталь-мого господарства.

6. У чому полягають щл1, завдання та функцп ремонтного господарства?

7. Для чого необхщна система планово-запоб1жного ремонту?

8. Охарактеризуйте суттсть i призначення ремонтних нор-матив1в.

9. Як розрахувати тривалють м1жремонтного циклу для моталор1зального устаткування?

10. Яка р1зниця м1ж поточним, середтм i каштальним ремонтом?

11. Окресл1ть ЩЛ1 та завдання оргатзаци енергетичного господарства.

12. Охарактеризуйте склад та структуру енергетичного господарства великого пщприемства.

521
Глава 19

13. У чому полягають основш завдання енергетичного господарства тдприемства?

14. Якими методами визначаеться потреба тдприемства в енерги р1зних вид1в?

15. Завдяки яким чинникам досягаеться економ1я енергоре-cypciB на пщприемств!?

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Розрахувати трудомюткють ремонту обладнання за перюд ремонтного циклу.

Buxidni dani. Ремонтний цикл на машинобуд1вному пщприемств! становить 3 роки. М1жремонтний перюд середнього ремонту — 6 мюящв, поточного — 90 дтв, м1жоглядового перюду

— 15 дтв. Трудомюткють одного середнього ремонту — 1200 нормо-год, поточного — 120 нормо-год, огляду — 60 нормо-год.

Розв’язання

1. Розрахунок KUibKOCTi середтх ремонт1в протягом ремонтного циклу: «

ХГ Трц 1 36 1 к . i

N = ——-1 =-------1 = 5 ремонтхв.

со т 6

МПС

3

2. Розрахунок трудоьасткосп середтх ремонтов:

1

1^с.ред =-^серед = 5-1200 = 6000 НОРМО-ГОД. |

3. Розрахунок к1лькост1 поточних ремонт1в: |

.

Л„=|^-Ц + АГ.+Л„) = ^-(1 + 5 + в) = Юогляд1в. '

гмоп °>5 ;

4. Розрахунок загально! трудом1сткост1 поточних ремонтов

1

1ГРпр=^пп ГРпр =6-120 = 720 нормо-год.

522
Организация роботи забезпечуючих пщроздт1в

5. Розрахунок трудог*исткост огляду:

ТРагя =Norn Трпр =60-60 = 3600 нормо-год.

6. Розрахунок трудом1сткост1 ремонтних po6iT ремонтного циклу:

Тррп =6000 + 720 + 3600 = 10320 нормо-год.

Bidnoeidb: трудом1стк1сть ремонту обладнання — 10 320 нормо-год.

Завдання для самостшного вирипення

Завдання 1

Розрахувати загальну трудомк:ткд.сть та середню ремонто-складтсть ремонту обладнання пщприемства.

Buxidni dani. На тдприемств! встановлено 3 одинищ обладнання п’ято! категори ремонтоскладноста, 2 — четверто!, 8 десято! категори ремонто-складностк Трудомютшсть ремонту першо! категори складносй становить 35 людино-годин.
Предыдущая << 1 .. 162 163 164 165 166 167 < 168 > 169 170 171 172 173 174 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100