Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 167

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 217 >> Следующая


На пщприемствах широко використовуеться дослщно-стати-стичний метод планування, який г'рунтуеться на фактичних питомих нормах, що досягнута за попереднш перюд. Найпростшшм е метод розрахунку питомих норм витрат енергоресурс1в за ix се-редньоарифметичною фактичною витратою за шлька рошв.

Планова потреба цех1в в електроенерги визначаеться за допомогою питомих норм витрати силово! (для двигушв) та тех-нолопчно! енерги на одиницю продукци, а також обсягу виробництва у натуральному або шших вим1рниках.

Силова електроенерпя для виробничих щлей залежить вщ потужност1 обладнання, що використовуеться, i визначаеться за формулою

F _ ^у^еф^з^ор HQ111

^е.сил гг ТГ 9 (19.11)

де Wy — сумарна потужшсть установленого обладнання (елек-тромотор1в), кВт;

516
Оргатзащя роботи забезпечуючих пщроздт1в

Феф — ефективний фонд часу роботи обладнання за плановий перюд, год;

К3 — коеф1щент завантаження обладнання;

Кор — середнш коеф1щент одночасно! роботи споживач1в енерги;

Км — коеф1щент корисно! дп електрично!* мереж1;

Ккд — коефщ1ент корисно! дй установлених мотор1в на облад-нанш.

Витрати електроенерги для виробничих щлей також розра-ховуються за формулами

^.оил=^уФеф^пе; (19.12)

Ее.сял =Феф I Wycos(p#M4, (19.13)

i=l

де Кпс — коеф1щент попиту споживач1в електроенерги;

cos ф — коеф1щент потужшхт установлених електродви-гушв;

КщЧ — коефпцент машинного часу електроприймач1в (машинного часу роботи обладнання).

Електроенерпя на осв1тлення визначаеться за формулою

п Ф К

1? — ' св^еф^ср-^кд .

-----1^—• (le-K)

(19Л5>

де псв — кшькють свггильнигав (лампочок), що використову-ються, шт.;

wcp — середня потужтсть одного св1тильника (лампочки), Вт; h0CB — норма осви\лення 1 м2 плопц, Вт (25 Вт/м2);

S — площа буд1вл1, що осв1тлюеться, м2.

Питом1 норми витрати пари на певний обсяг продукцй чи плопц використовуються для розрахунку потреб у napi на ви-робнич1 щль

На опалення буд1вл1 витрати пари розраховуються за формулою

517
Глава 19

О _ /in 1 r\

Q‘ - 10007 ' <1916)

де qn — витрата пари на 1 м3 буд1вл1 за р1знищ мгж зовтшньою та внутр1шньою температурою в °С;

?д — р1зниця м1ж зовнппньою та внутр1шньою температурою опалювального перюду, °С;

Фд — час опалювального перюду, год;

^буд — об’ем буд1вл1 (за зовшшшм обм1ром), м3;

J — тепловмют пари (540 ккал).

Витрати палива на виробнич1 потреби (термообробка, плавления, супиння) визначаються за формулою

п 9уп^пл

®пн=-^—. (19.17)

ек

де qyn — норма витрати умовного палива на одиницю продукци, що випускаеться;

Кек — калоршний екв1валент виду палива, що застосовуеться. Витрата палива на опалення виробничих та адмппстратив-них бугцвель розраховуеться за формулою

О — ^пн^А^Д^вУД

поп К^К^МОО’ (19.18)

де <7ПН — норма витрати палива на 1 м8 буд1вл1 при р1знищ м1ж зовтшньою та внутр1шньою температурою в °С, ккал/од.;

Ктр — теплота горшня умовного палива (7000 ккал/кг);

Ккд — коеф1щент корисно! да котельного агрегата (0,75). Витрата стислого пов1тря для виробничих щлей розраховуеться за формулою

Фс.пв=1>5??с.п.#в,Л>-Ка. (19.19)

де 1,5 — коефщ1ент утрат стислого пов1тря в трубопроводах та ix з’еднаннях;

?с.пв — витрата стислого пов1тря за безперервно! роботи при-ймача пов1тря, м3/год;

518
Оргаызащя роботи забезпечуючих пщроздт1в

К3 — коеф1щент завантаження обладнання;

Квик — коефщ1ент використання приймача пов1тря в 4aci.

Витрата води для виробничих щлей визначаеться за нормами годинних витрат за формулою

a G Ф К

iooo*”1’ (1920)

де дводи — витрати води за годину на один верстат, л;

Gnp — прийнята кшыасть верстат1в, що працюють.

Контроль використання enepeopecypcie. Основною умовою, що визначае дощльшсть i д1ючу ефективтсть нормування, е вимога диференщацп норм. При цьому слщ установити взае-мозв’язок системи нормування i3 системами облжу готово! продукци та енергетичного облжу. Даш енергооблжу необхщш для складання та анал1зу енергобаланс1в. Об’ектами енергооблжу е вироблення i споживання енерги, вихщ i використання вторинних енергоресурс1в.

Облж палива на пщприемств! ведеться при його надходжент на пщприемство, а також у pa3i вщвантаження центральним складом окремим цехам i споживання в цеху окремими агрегатами. Витрата палива контролюеться шляхом його зважуван-ня, за допомогою л1чильник1в, нафтом1р1в, тарованих вим1рю-вальних прилад1в, газом1р1в тощо.

Електрична енерпя облжовуеться за допомогою л1чильнишв активно! та реактивно! енерги. При цьому дотримуються так1 вимоги: розподш облжу енерги, що споживаеться, на технолопчт цШ та осв1тлення; окремий облж у кожному цеху активно! та реактивно! енерги; оснащения л1чильниками реактивно! енерги Bcix установок для пщвищення cos ср (статистичш конденсатори, синхронт двигуни); шдивщуальний облж енер-rii на Bcix великих електроприймачах усередиш цеху. Облж пари здшснюеться за встановленим на кожному arperaTi манометром i термометром. При цьому необхщно здшснювати облж виходу та споживання вщпрацьовано! пари i конденсату. Облж стиснутого пов1тря фжсуеться пов1тром1рами з одно-часною установкою манометр1в i термометр1в на кожному ком-npecopi. Облж води здшснюеться за водом1рами i манометрами, що встановлюються на Bcix насосних станщях для облжу и подавання в мережу, а також у цехах.
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100