Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 166

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 217 >> Следующая


17 6-585

513
Глава 19

До загалънозаводсъкт належать генеруюч1 та перетворююч1 споруди, установки, пристро!, вщповщш споруди i загально-заводсьш мережь що об’еднуються в ряд спещальних цех1в (дшьниць) — електросиловий, теплосиловий, газовий, слабо-струмовий, електромехашчний. Склад цех1в залежить вщ енер-гом1сткост1 виробництва та р1вня розвитку зв’язтв заводу i3 зовтшн1ми енергосистемами. Газовий цех (може входити до теплосилового цеху) об’еднуе газопровщш мережу киснев1 станци, склади балошв з р1зними видами газ1в та iH.

Електричний цех виконуе роботи з ремонту електрооблад-нання та електроапаратури. Слабкострумовий цех або дигьни-ця здшснюе техшчне обслуговування та ремонт АТС пщприемства, комутаторних установок, акумуляторних пристроив, ра-дютелев1зшно*1 мереж1 та комп’ютерного парку.

Цехову частину енергогосподарства утворюють первинш енергоприймач1 (споживач1 енерги — ne4i, верстати, пщйом-но-транспортне устаткування i т. д.), цехов1 перетворювальш установки i внутр1шньоцехов1 розпод1льч1 мережЬ

Процес виробництва, розподигу i споживання енерги — еди-ний енергетичний процес, у якому Bci елементи взаемопов’я-заш. Види, обсяги та структура споживаних енергоресурс1в залежать вщ потужност1 пщприемства, виду продукци, що випускаеться, характеру технолопчних процес1в, а також вщ зв’язюв пщприемства з регюнальними енергосистемами.

Споживання енерги у виробництв1 (попит) у певш години доби, дш тижня й mini календарю перюди вщбуваеться нер1вно-MipHo. Тому режими виробництва ycix вщцв енерги безпосередньо залежать вщ режим1в ii споживання. Потреба пщприемств в енерги може покриватися за рахунок повного забезпечення енерпею Bcix вщцв вщ власних установок. Мал1, а шод1 й середш машинобуд1вш пщприемства одержують yci види енерги вщ районних систем, русщшх пщприемств i об’еднаних цех1в. Найбигыпе поширений комбшований BapiaHT енергоза-безпечення.

Види енергоноспв i форми енергозабезпечення. Електроенер-пя становить б1льш шж 30 % в енергоспоживанш машинобуд1в-ного шдприемства, тому в основному забезпечення здшснюеться вщ регюнальних електроенергетичних систем. Теплоносй (пара i гаряча вода) надходять, головним чином, вщ теплових мереж територ1альних систем. На пщприемствах використову-

514
Оргатзащя роботи забезпечуючих гндроздт1в

ються також вторинт енергоресурси, джерелом яких е тепло газ1в, що вщходять з нагр1вальних печей для нагр1ву води; використання води та пари пщ час водяного i випаровувально-го охолодження, для опалення, а також пари вщ ковальсько-штампувального устаткування.

Забезпечення пов1трям здшснюеться за допомогою компре-сорних установок спещального цеху чи д1льнищ, яш подають на робоч1 м1сця стисле пов1тря для пневмозажим1в, пщйом-ншав, обдувания штамтв, ковальських молот1в, формоутво-рювальних машин та ш.

Пщ час оргашзаци водопостачання для виробничих та гос-подарсько-побутових потреб треба враховувати вимоги екологп середовища i впроваджувати сучасш технологи вторинного використання води шсля й регенераци, системи очищения води перед виведенням до природних джерел.

Залежно вщ технологи та структури сировини i матер1ал1в для виготовлення вироб1в використовуеться тверде, речовинне та газопод1бне паливо. При плавленш чавуну використовуеться вуплля та кокс. Для нагр1вальних пристрогв застосовуеться мазут; бензин та дизельне пальне — для транспортних засоб1в; паливом для нагр1вальних установок е природний газ; для виробничих процес1в використовуються також iHmi гази — кисень, ацетилен, вуглекислий газ (для зварювального виробництва).

Нормування енергоспоживання. Режим економи енергетич-них pecypciB визначае необхщшсть нормування витрати енерги та енергоноспв. Прогресивш норми витрати енерги та пально-го — це максимально допустима витрата на одиницю продукци або одиницю роботи в ращональних умовах оргашзаци виробництва та експлуатаци устаткування.

Норми розшщдляються на диференцшоваш та збшыпет (су-март). Диференцшоваш (numoMi) норми встановлюють витра-ту енерги на окрем1 агрегати, детали операцп, процеси та на iHmi одинищ вим1ру продукци; сумарт — за дшьницями, цехами i пщприемством на одиницю або умовну одиницю продукци. До сумарних (збыьшених) норм належать витрати енерги на 1 т заготовок, комплект деталей на Bnpi6, складаль-ну одиницю або Bnpi6 на 1 тис. грн продукци.

Техтчно об^рунтоват норми визначаються за операщями розрахунково-анал1тичним методом, який уможливлюе визна-

515
Глава 19

чення ii величини з урахуванням змш режим1в роботи, пара-метр1в технолопчних процее1в та шших чиннишв.

Залежно вщ щльового використання енерги норми визначаються на технолопчт та допом1жш потреби (осви'лення, опа-лення, вентилящя тощо) При цьому враховуються допустим! втрати у мережах.

Загальний обсяг енерги, витрачено! пщприемством Е3&г> умовно под1ляеться на дв1 частини — таку, що залежить (змш-ну), (?т) i таку, яка не залежить (постшну), (Етп) вщ обсяпв продукци, що випускаеться. У загальному випадку перемшна частина охоплюе витрати ycix вщцв енерги на виконання основних технолопчних операщй, постшна — витрати на осв1т-лення, привщ вентиляцшних устро!в, опалення, кондицюну-вання пов1тря. Витрата енерги за перемшною частиною може бути визначена сумарно на ochobI часу роботи устаткування або быып точно — за зведеними нормами. При першому метод1 устаткування групуеться за умовами роботи — часу використання, ступеня завантаження за потужтстю та шших чиннишв. Постшна частина витрат може бути визначена також розрахун-ковим методом за нормативами осв1тленост1, опалення при-мицень та iH.
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100