Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 165

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 159 160 161 162 163 164 < 165 > 166 167 168 169 170 171 .. 217 >> Следующая


За зм'иианоХ форми оргатзаци техтчне обслуговування i поточний ремонт технолопчного устаткування здшснюються силами ремонтних пщроздиив основних цех1в, а каттайьний ремонт — ремонтно-мехашчним або шшим спещал1зованим ремонтним цехом. У pa3i застосування централ1зовано! форми ремонту Bci види ремонту i техтчного обслуговування технолопчного устаткування виконуються спещал1зованими пщроздЬ лами, що входять до складу централ1зованого ремонтного виробництва. Централ1защя ремонту покращуе ятсть обслуговування, пщвищуе продуктивтсть пращ ремонтнитв, знижуе соб1варт1сть po6iT.

Для ремонту складно! технши дедал1 ширше застосовуеться ф1рмове обслуговування, яке беруть на себе спещал1зоват пщроздЪга пщприемства-виробника. Вони здшснюють контроль за умовами експлуатаци i режимом роботи устаткування, проводить yci види ремонту. Ф1рмове обслуговування пщвищуе ятсть ремонту, забезпечуе пщвищення надшност1 й безвщмов-ност1 роботи; скорочуе простш устаткування в ремонту спро-щуе планування, виробництво i розпод1л запасних частин, скорочуе ixHi складсыи запаси.

Перспективним напрямом удосконалення техтчного обслуговування засоб1в пращ, що здшснюеться на великих пщприемствах, е створення комплексного виробництва техтчного забезпечення i ремонту засоб1в пращ. Це виробництво мае вико-нувати yci види ремонту устаткування цех1в, установок, кому-ншащй, буд1вель i споруд пщприемства та здшснювати нагляд за ix експлуатащею, а також забезпечувати пщприемства вс1ма видами енерги, водою, зв’язком.

Bci роботи з ремонту технолопчного обладнання розподиш-ються на: оперативне ремонтне обслуговування, планово-профЬ лактичне, вщновлювальний ремонт вузл1в i систем обладнання. При оперативному ремонтному обслуговуванш ремонтний персонал лшвщуе вщхилення вщ норми в робот1 устаткування за замовленнями роб1тник1в. Оперативне ремонтне обслугову-

511
Глава 19

вання розподЬшеться, у свою чергу, на: екстрений ремонт, по-в’язаний з порушення nepe6iry виробничого процесу; поточний ремонт — усунення вщхилень за графшом; м1жремонтне (чер-гове) обслуговування устаткування за зонами. Планово-профЬ-лактичне обслуговування устаткування охоплюе: техтчну шспекцио (д1агностування) устаткування; планово-запоб1жний ремонт; техтчне очищения устаткування; оргашзащю робгг 3i змащення. Шдновлювалънийремонт вузл1в i систем обладнання здшснюеться на пщстав1 анал1зу фактичного техшчного стану устаткування.

Р1вень оргатзацп ремонтного обслуговування анал1зуеться й ощнюеться за такими показниками: час простою обладнання в ремонт!; шльшеть ремонтних одиниць установленого устаткування, що припадае на одного ремонтного роб1тника; со-б1варт1сть ремонту одше! ремонтно! одинищ; обороттсть парку запасних частин до устаткування; шльшеть аварш, поломок та позапланових ремонт1в на одиницю устаткування.

Основными напрямками вдосконалення оргашзаци ремонтного господарства е: впровадження прогресивних метод1в, технолопчних процес1в i оргашзацшних форм виконання роби*; застосування сучасних засоб1в техтчно! д1агностики устаткування; комплексна мехатзащя po6iT; титзащя i стандартиза-щя технолопчних процеоз; своечасна адаптащя до змш, яш вщбуваються в основному виробництв1 на пщприемствах тощо.

На розвиток ремонтного господарства впливають ринков1 тенденцй, яш в перспектив! формуватимуть пол1тику оргатзацп ремонтних po6iT. Наприклад, оснащения машинобуд1вних пщприемств верстатами сершного виробництва разом i3 напрямками стандартизацп як у верстатобудувант, так i в самому ремонтному господарства дасть змогу виокремити ремонтну автономну спещал1зовану галузь машинобуд1вного виробництва i3 функщями ремонту, яш зводяться до операцш замши деталей, вузл1в i агрегат1в.

512
0рган1зац1я роботи забезпечуючих пщроздт1в

19.3. Енергетичне забезпечення виробничих процейв

В шфраструктур1 промислового пщприемства вид1ляють енергетичне господарство, оск^льки yci ochobhI й допом1жт виробнич1 процеси здшснюються i3 витратами ejpeprii. На пщприемствах машинобуд1вного комплексу частка споживано! енергп в соб1вартост1 продукци досягае 30 % .

Головне призначення енергетичного господарства полягае у надшному та безперебшному забезпеченш пщприемства yciMa видами енерги, повному використанш потужност1 енергоприст-poiB та ix утриманш у справному етат, у здешевленш вартост1 електроенерги та ii економп.

За характером використання енерпя, що споживаеться, по-д1ляеться на: силовуу що приводить у цгю технолопчне устаткування; технологЬчнуу призначену для змши властивостей i стану матер1ал1в; виробничо-побутову, яка витрачаеться на осв1тлення, вентиляцпо, опалення та iHnii щль

До звичайних енергоресурйв належать: електричний струм; натуральне (природне) тверде, рщке, газопод1бне паливо i конденсат; вода, гаряча вода; скраплений газ; пара з pi3HHMH параметрами; стисну те повиря та iH.

Енергетичне господарство промислового пщприемства включае функцюнальт та виробнич1 пщрозд1ли та служби, зайня^ прийманням чи виробництвом енергоноспв, ix розподшом, тех-шчним обслуговуванням i ремонтом енергетичних установок. Пщроздиш енергетичного господарства пщпорядковуються головному енергетику або вщдшу головного енергетика (ВГЕ) чи головному мехатку. Апарат головного енергетика може скла-датися з низки функщональних бюро або груп (електричне, електроконструкторське, вентиляцшне, теплотехшчне, плано-во-економ1чне), лабораторш (електрична, теплова), шспекцп шженерних мереж i споруд та iH. Вщносини ВГЕ з пщрозд1ла-ми пщприемства будуються на основ! чинних стандарт1в, поло-жень та шструкцш. У структур! енергетичного господарства пщприемства видишють дв1 частини: загальнозаводську i це-хову.
Предыдущая << 1 .. 159 160 161 162 163 164 < 165 > 166 167 168 169 170 171 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100