Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 164

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 158 159 160 161 162 163 < 164 > 165 166 167 168 169 170 .. 217 >> Следующая


Шд тривалЬстю мЬжремонтного циклу розум1еться час вщ введения устаткування в експлуатащю до першого каттального ремонту або м1ж двома черговими капггальними ремонтами. Розрахунок тривалост1 м1жремонтного циклу (Гмц) для метало-р1зального устаткування провадиться з урахуванням ряду чин-ник1в за формулою

тмп = Гцн ктв Коы Ку Кв, (19.5)

де Гцн — вихщна нормативна тривалють ремонтного циклу;

iifTB, Ком, Ку9 Кв — коефиценти, що враховують тип виробництва, вид оброблюваного матер1алу, умови експлуатацп i роз-м1ри (вагу) устаткування вщповщно.

Структура мЬжремонтного циклу — перелш i послщовтсть виконання po6iT з огляду та ремонту в перюд м1ж каштальни-ми ремонтами або м1ж уведенням в експлуатащю i першим каштальним ремонтом. Вона залежить вщ технолопчного призначення устаткування, його складност1 й умов експлуатацп. Скаж1мо, для металор1зальних верстат1в вагою до 10 т структура ремонтного циклу мае вигляд ланцюга (19.6):

Я,1-01-М1-02-М2-0з-С1-04-Мз-05~М4-06-С2-07-М5-08-М6-09-Д,2,

де К — каттальний ремонт; С — середнш; М — малий; О — огляди.

Цей цикл охоплюе 1 каттальний ремонт, 2 середшх, 6 мат лих ремонт1в i 9 огляд1в.

МЬжремонтний nepiod — це вщтинок часу роботи устатку^ вання м1ж двома черговими плановими ремонтами.

Тт =------—------• (19.7TS

мр (Пс+Пм+1)

508
Орган1зац1я роботи забезпечуючих тдроздьтв

МЬжоглядовий nepiod — це час мгж оглядом i ремонтом або м1ж ремонтом i оглядом, що передуе огляду (*мо в годинах) i визначаеться за формулою

де Лс, Лм, П0 — к1льк1сть середтх, мал их ремонт1в i огляд1в за один ремонтний цикл вщповщно.

ТрудомЬсттсть ремонтних po6im i огляд\,в (техтчного обслуговування) протягом м1жремонтного циклу розраховуеться з огляду на тльк1сть i складшсть установленого устаткування, тривал1сть та структуру ремонтного циклу, затверджеш норми затрат пращ на одиницю ремонтно! складност1 за формулою

де dK, dc, dM, d0 — число вщповщних каттальних, середтх, поточних (малих) ремонт1в i техтчного обслуговування (оглядев);

tK, tc, ?м, t0 — трудомкггшсть вщповщних вид1в ремонту та техтчного обслуговування;

Rt — категор1я ремонтно! складност1 /-го устаткування.

Нормативи витрат матерЬалЬв установлюються на техшч-не обслуговування та види ремонту устаткування.

Нормування запасЬв змтних деталей та вузлЬв здшснюеть-:я для безперебшного виконання ремонтних po6iT. Скаж1мо, норма запасу однотипних деталей для групи верстат1в визначаеться за формулою

де Gnp — юльюсть одиниць верстат1в;

Л/д — тльтсть однотипних деталей у даному тит верстатав, шт.;

Т — тривалють циклу виготовлення детал1 або постачання парти покупних деталей, дн.;

Т

ц

(19.8)

i=l i=l (=1 i=l

(19.10)

509
Глава 19

t — термш служби деталь дн.;

feHp — коеф1щент нер1вном1рност1 ремонйв, який визначаеться за планом-графшом.

Поточне регулювання запасу змшних деталей та вузл1в здшснюеться за системою “максимум — мш1мум”.

Техшчна пщготовка системи ПЗР складаеться, вщповщно, з конструкторсько1 та технолопчно!. Конструкторська пщготовка включае упорядкування альбом1в креслень змшних деталей; визначення номенклатури i нормал1защю (утфшащю) змшних деталей та складальних одиниць. Технолопчна пщготовка полягае у формувант типових технолопчних процеыв складання, розбирання агрегат1в i виготовлення трудомютких склад-них деталей, а також в упорядкувант вщомост1 дефект1в при середньому та капитальному ремонт! агрегату.

Вважаеться, що прогресивними технолопями ремонту е по-вузловий та послщовно-повузловий методи. При повузловому метод1 окрем1 вузли та детал1 замшяються запасними (оборот-ними), що вщремонтоват paHinie, чи новими. Послщовно-повузловий метод характеризуеться тим, що вузли ремонтуються не одночасно, а послщовно, в неробоч1 змши, вихщт та свят-ков1 дт пщ час перерв у робот1 верстат1в. В умовах масового виробництва, особливо там, де використовуеться автоматизо-ване устаткування, цей метод — найефектившший.

Оргатзацшно-економ1чна пщготовка спрямована на рацю-нальну оргатзащю техтчного обслуговування та ycix вид1в ремонт1в; комплексне ix забезпечення необхщними компонентами; створення запасу змшних деталей у коморах; визначення трудом1сткост1 ремонт1в; доб1р за складом i квал1фшащею бригад ремонтншив; забезпечення ритм1чного завантаження устаткування; розрахунок фактично!* економ1чно*1* ефективност! вщ проведения того чи шшого виду техтчного впливу.

На пщстав1 даних про трудомютшсть ремонтних po6iT розраховуеться чисельтсть ремонтних бригад i складаеться план-графш ремонту устаткування. Планування ремонтних po6iT у 4aci ведеться шляхом складання платв-графш1в на кожен цех. План-графш розробляеться по кожному обладнанню на пщстав1 виду i часу останнього ремонту, структури ремонтного циклу, тривалост1 м1жремонтного перюду, груп ремонтное складност1 та норматив1в трудомюткость

510
Орган1зац1я роботи забезпечуючих пщроздьтв

Залежно вщ po3MipiB пщприемств i характеру виробництва застосовуються децентрал1зоват, 3MiniaHi та централ1зоват форми оргатзаци ремонту. При децентралЬзованш формЬ тех-тчне обслуговування i Bci види ремонту технолопчного устаткування проводяться силами ремонтних пщроздЬив, що вхо-дять до складу виробничих цех1в.
Предыдущая << 1 .. 158 159 160 161 162 163 < 164 > 165 166 167 168 169 170 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100