Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 163

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 217 >> Следующая


Ремонтно-мехатчний цех комплектуеться висококвал1фшо-ваними роб1тниками i р1зномаштним ушверсальним устатку-ванням, що дае змогу виконувати складт ремонта обладнання, виготовляти i поновлювати для замши деталь а також проводити модершзащю. Цехов1 ремонтт служби створюються у великих основних цехах заводу за централ1зовано*1‘ або змииа-uoi системи оргашзаци ремонтних po6iT. При цьому служби ищпорядковаш вщповщним механшам цех1в.

Ус1 матер1альш цшност1, необхщт для ремонтних po6iT обладнання i пщйомно-транспортних мехашзм1в, збернаються та облшовуються на загальнозаводському складь

Техтчне обслуговування — це комплекс операцш, спрямо-паних на пщтримування у робочому сташ устаткування i забезпечення його техшчних параметр1в у npoueci експлуатацп. Операци виконуються виробничими робггниками, а також чер-говим ремонтним персоналом. Вони складаються з таких тех-»пчних вплив1в: змша i поповнення масел; регулювання ме-хан1зм1в; усунення др1бних несправностей; змащування тертьо-вих поверхонь; перев1рка геометрично!* точност1 вщповщно до норм, передбачених держстандартами або техтчними умова-ми. Роботи з техшчного обслуговування виконуються у м1ж-ммшний час i регулюються спещальним графшом. Ч1тке виконання за графшом i в необхщному обсяз1 техшчного обслугову-

505
Глава 19

вання сприяе скороченню обсягу ремонтних po6iT i зниженню витрат на ix проведения.

Ефективна оргашзащя техтчного обслуговування i ремонту обладнання забезпечуеться системою планово-запобЬжного ремонту (ПЗР), яка охоплюе сукуптсть запланованих оргатзацшних i техтчних заходiB за доглядом, наглядом, обслуго-вуванням та ремонтом обладнання. Проф1лактична суттсть системи ПЗР полягае в тому, що вона попереджуе аваршт си-туацп, завдяки своечасному проведению ремонт1в.

Система заход1в ПЗР передбачае проведения огляд1в, техтч-ного обслуговування, перев1рок та випробовувань, а також поточного, середнього i каттального ремонтов обладнання (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Система заход1в планово-запоб1жного ремонту

Поточний ремонт е основним видом профшактичного ремонту системи ПЗР. BiH передбачае здШснення такого комплексу робгг: огляди, замшу швидкозношуваних деталей, нала-годження обладнання та його регулювання. Вш потребуе зу-пинки обладнання, вимкнення електроструму i виконуеться, зазвичай, у неробоч1 змши або дш. Протягом року такий ремонт охоплюе 90—100 % технолопчного устаткування.

Середнш ремонт передбачае виконання ycix po6iT з поточного ремонту, а також замшу окремих вузл1в i деталей та ix вщновлення. Для його проведения заздалегщь плануеться час зупинки обладнання. Перюд ичтсть середнього ремонту не

506
Оргакнзащя роботи забезпечуючих пщроздт1в

больше шж один раз на pin. Протягом року пщ середнш ремонт тдпадае 25—30 % установленого устаткування.

Каттальний ремонт — найскладншшй i найбшыпий за обсягом ремонт системи ПЗР. Вш передбачае повний демонтаж обладнання, вщновлення або замшу зношених деталей та вузл1в i потребуе зупинки обладнання на тривалий час. Каштальним ремонтом протягом року охоплюеться 10—12 % установленого обладнання. Оргатзацшно-економ1чт документи на здшснення po6iT аналопчт документам пщ час середнього ремонту.

Ремонти, пов’язат з вщмовами та авар1ями устаткування, називаються позаплановими (аваршними). За умови високо! культури експлуатаци устаткування i ч1тко! оргатзаци системи техтчного обслуговування та ремонту, зазвичай, авари не трапляються.

Модершзащя устаткування проводиться з метою пщвищення його техтчного р1вня i наближення до сучасних моделей машин аналоп.чного призначення. Виконання po6iT з модерт-заци, зазвичай, сумпцаеться з ремонтними роботами.

Ремонтт нормативи. Вщ нормативно! бази залежать ефективтсть експлуатаци устаткування, витрати на техтчне обслуговування та ремонт, р1вень втрат у виробництв1, пов’яза-них з несправностями агрегатов. Нормативи диференщюються за трупами обладнання i характеризуються послщовтстю проведения ремонтов та огляд1в, обсягами ремонтних po6iT, ix тру-до- i матер1алом1стк1стю.

До основних ремонтних норматив1в належать: категор1я ре-монтно! складносто; ремонтна одиниця; тривал1сть м1жремонт-ного циклу; структура м1жремонтного циклу; тривалють м1жре-монтних перюд1в i огляд1в; нормативи трудомюткосто; нормативи матер1алом1сткосто; норми запасу деталей, оборотних вузл1в та агрегатов.

Шд категор1ею ремонтног складностЬ розум1еться стутнь складносто ремонту агрегату (одинищ устаткування), що залежить вщ його техтчних i конструктивних особливостей, роз-MipiB деталей, що обробляються, точносто !х виготовлення та особливостей ремонту. У rpyni устаткування за еталон береть-ся один з агрегатов i для нього встановлюеться категор1я склад-ност1. Категор1я ремонтно! складносто позначаеться буквою R i числовим коефицентом перед нею.

507
Глава 19

Ремонтна одиниця — умовний показник, що характеризуе нормативы! витрати на ремонт устаткування nepinoi категори складность Одиниця ремонтно!* складност1 мехатчног частини становить 50 нормо-годин, а електрично! частини устаткування — 12,5 нормо-год ин. Норми часу даються на одну ремонтну одиницю за видами ремонтних po6iT окремо на слюсарш, вер-статн1 та mini роботи. Ремонтна одиниця за цифровим значениям зб1гаеться з категор1ею складность
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100