Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 162

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 217 >> Следующая


i — к1лыисть 1нструмент1в, як1 одночасно використовують-ся для оброблення одного виробу на одному робочому м1сщ, од.;

Тза — машинний час роботи шструменту до повного зношен-ня, хв;

L — величина допустимого сточування р1жучого шструменту, мм;

I — середня товщина шару, що сточуеться шструментом м1ж двома заточуваннями, мм;

tcr — тривал1сть одше! стади роботи 1нструменту м1ж двома заточуваннями (називаеться “стшшсть iHCTpyменту”), хв;

k — коефщ1ент передчасного виходу 1нструменту з ладу (бе-реться 0,05).

Для др1бносершного та одиничного виробництва витрати р1жучого 1нструменту на виконання запланованого обсягу po6iT (виробничо! програми) визначають за формулою

в,,> (19.4)

де Гзм — загальна тлыасть (обсяг) часу (трудом1стюсть) робо4 ти устаткування, одиниць часу;

kM — коефицент, який враховуе частку машинного часу ti норм1 часу;

kB — коефицент використання певного виду шструменту. Потребу в утверсальному вим1рювальному, слюсарно-мон-тажному 1нструмент1 визначають дослщно-експериментальниЫ методом на пщстав1 середнього термшу його служби.

Удосконалення оргашзаци шструментального обслуговування вщбуваеться в результат! вжиття таких заход1в:

— пщвищення р1вня стандартизацп та ушфшаци техноло-г1чного оснащения;

502
Оргакпзащя роботи забезпечуючих пщроздт1в

— застосування типових технолошчних процес1в;

— скорочення тривалост1 розроблення та виготовлення оснащения;

— модершзацп стану нормативно! бази шструментального господарства;

— використання модульного принципу гнучкого автомати-зованого виробництва при оргашзаци* цехового шструментального господарства;

— забезпечення нормальних умов роботи центрального шструментального складу та 1нструментально-роздавалйшх комор;

— оргашзаци ефективного забезпечення робочих мкщь ви-сокояшсним оснащениям та шструментом сучасних зразшв;

— посилення технолопчного нагляду, упорядкування нор-мативного господарства, полшшення оперативного та поточного облшу i л1мтв затрат, а також ефективност! ремонту й оновлення оснащения та шструменту;

— глибокого анал1зу дощльност1 виробництва оснащения власними силами чи вибору альтернативних BapiaHTie.

1з поглибленням ринкових процес1в i розвитком шструмен-тально! промисловост1 виробництво шструменту i вщповЬ дальшсть за його техтчний р1вень мають перейти до спещал1зо-ваних завод1в ще! галуз1, а за шструментальним господарством промислових тдприемств залишаються функцп оргашзаци ра-цюнально! експлуатацп шструменту (планування потреби, придбання, збер1гання, заточування, забезпечення ним робочих мкщь, ремонт та контроль за дотриманням норм експлуатацп).

19.2. Ремонтт роботи i техтчне обслуговування

У виробничш шфраструктур1 ремонтному господарству нщводиться вагома роль, осшльки його функцюнально-сутшс-на характеристика зводиться до забезпечення безперебшно! роботи устаткування i3 заданими характеристиками шляхом систематичного техшчного обслуговування, виконання ремонт-ких po6iT i своечасно! техтчно! д1агностики.

Основне завдання ремонтного господарства — забезпечення Оозперервно! експлуатацп устаткування за мипмальних затрат па ремонт та обслуговування. Функцй ремонтного господарства:

503
Глава 19

техтчне обслуговування обладнання; проведения планово-за-поб1жного ремонту; модертзащя застарглого обладнання. Суть ремонту полягае у забезпеченш ятсного вщновлення праце-здатшнгп, ресурсу обладнання чи його складових частин.

Оргатзащйна структура ремонтного господарства залежить вщ виробничо! та сощально! шфраструктури пщприемства, типу виробництва й обсяпв ремонтних po6iT, складноста обладнання, спе-цифши устаткування та його розмицення, р1вня кооперування, форми оргатзаци ремонту, системи централ1зацн та iH. До складу ремонтного господарства великого i середнього пщприемства входять вцщдл головного механжа (ВГМ), ремонтно-мехатчний цех (РМЦ), корпуст ремонтт бази, ремонтт дшьнищ цех1в, скла-ди устаткування i запасних частин та iHnii пщроздши (рис. 19.2).

Рис. 19.2. Структура ремонтного господарства тдприемства

Загальне управлшня ремонтним господарством здшснюе вщд!л головного механжа, який пщпорядкований головному шженеру. У вщдгл головного механжа входить конструкторсь-ко-технолопчне, планово-виробниче та бюро з планово-запоб1ж^ ного ремонту, група кранового обладнання та iH. Конструктор^ сько-технолопчне бюро виконуе конструкторсьга й техно-* лопчт роботи, пов’язат з ремонтом, модертзащею та експлу^ атащею обладнання. Планово-виробниче бюро плануе обсяги ремонтних po6iT, здшснюе анал1з та оперативне управлшня ре* монтними цехами.

504
Оргашзащя роботи забезпечуючих гпдроздт1в

У склад1 бюро планово-запоб1жного ремонту функщонують група шспекцп, група облшу i збер1гання обладнання, група, що вщповщае за запасш частини та група ремонтно-змащуваль-ного господарства. Група шспекцп контролюе процес експлуатацп обладнання, плануе i веде облш виконання ремонтних po6iT, розробляе експлуатацштшструкци. Група облшу i збе-р1гання обладнання здшснюе облш та швентаризащю обладнання, стежить за його зберианням. Група, вщповщальна за запасш частини, визначае ix номенклатуру, норми витрат i строки служби, здшснюе замовлення на виготовлення запас-них частин пщроздьлами свого пщприемства. Група ремонтно-змащувального господарства встановлюе норми витрат змащу-вальних матер1ал1в, стежить за виконанням графша змащуван-ня обладнання. Група кранового обладнання наглядае за станом i експлуатащею ycix пщйомно-транспортних мехашзм1в, плануе та контролюе виконання ремонт1в.
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100