Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 161

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 155 156 157 158 159 160 < 161 > 162 163 164 165 166 167 .. 217 >> Следующая


Видшення допом1жних та обслуговуючих пщроздиив в окре-Mi cepeicHi ф1рми — лопчний крок у розвитку пщприемств. Через цю процедуру реоргашзаци пройшли багато великих пщприемств у захщних крашах. В Украип т1льки формуеться ринок промислового cepeicy.

МашинобудДвш пщприемства використовують широку номенклатуру технолопчного оснащения, яке складаеться з i мструменту та технолопчно!* оснастки. 1нструмент подшяеть-гя на: р1зальний (р1зщ, фрези, свердла, пипфувальш круги), иим1рювальний (мшрометри, штангенциркуле скоби, пробки) та с люсарно-складальний (молотки, ключ1, викрутки, зубила). До технологЬчног оснастки належать — штампи, прес-форми, модел1, pi3Hi види пристосувань та iHmi пристро!*, що сприяють ииготовленню продукци.

3 метою стабшьного забезпечення цех1в, д1льниць i робочих м1сць високояк1сним технолопчним оснащениям у потр1бнш 1С1лькост1 та асортимент1 створюються спещальш пщроздиш, inci об’еднуються в шструментальне господарство. 1нструмен-гальне господарство пщприемства — це сукуптсть вщдиив i n,(‘xiB, що займаються придбанням, проектуванням, виготов-|и‘нням, ремонтом та вщновленням технолопчного оснащения, Гюго облисом, збер1ганням i видачею в цехи й на робоч1 м1сця.

Завдання incmpyментального господарства: безперебшне .шбезпечення виробництва технолопчним оснащениям; постш-‘ удосконалення конструкци технолопчного оснащения; орга-лащя, збереження, облш, видача, експлуатащя технолопч-мого оснащения.

Склад тструментального господарства визначаеться залеж-мо вщ типу виробництва, масштабу пщприемства, номенклату-рм та складност1 технолопчного оснащения. На пщприемствах, .ш:»вичай, створюються загальнозаводськ1 та цехов1 пщрозд1ли 1м< тру ментального господарства. До загальнозаводських оргашв належать: шструментальш цехи; центральний шструменталь-

499
Глава 19

ний склад (Ц1С); заточу вальт майстерт (загальнозаводсыа); iHCTpyментальный вщдш (IHB), який виконуе планово-диспет-черськ1 функцй, функцй планування й оргашзаци шструментального господарства. До цехових оргатв шструментального господарства належать: шструментально-роздавальш комори (IPK), ят безпосередньо забезпечують робоч1 м1сця шструмен* тами та оснащениям, збер1гають ix об1говий фонд i передають до центрального складу зношений шструмент; дигьнищ (вщ-д1лення) i3 заточування i поточного ремонту оснащения та шструменту. На рис. 19.1 зображена схема руху шструменту на пздприемствь

В1дд1л матер1ально-техючного забезпечення

1

Центральный

шструментальний

склад

1нструментальний

цех

Вщновлення

оснащения

1нструментально-роздавальна комора

6

И

10

Заточувалы»

майстерня

(д1льниця)

8

Робоч1 м1сця

Рис. 19.1. Схема внутршшьозаводського об!гу оснащения: 1

нове покупне; 2 — виготовлене в шструментальних цехах; 3 вщновлене; 4 — нове i вщновлене; 5 i 7 — зношеие; 6 — нове вщновлене; 8 та 10 — затуплене; 9 та 11 — заточене I

4

КласифЫащя та Ыдексащя шструменту. У машинобу дуванш та шших галузях нацюнального господарства наявн^ ч1тка класифшащя оснащения й шструменту. Шд класифш^ щею розум1еться розподьл ycix шструмент1в, що застосовуют^

500
Оргашащя роботи забезпечуючих пщроздт1в

ся на тдприемств!, на певт групи за найголовннлими ознаками: за характером використання оснащения под1ляеться на ушверсальне, стандартне i спещальне; за способом застосування — ручне та машинне; за призначенням — оброблювальне та складальне; за термшами виконання — тимчасове та постшне; за джерелами постачання — покупне та власного виробництва.

1ндексащя шструменту передбачае його послщовний роз-под1л на класи, тдкласи, групи, тдгрупи й види. Використовуеться десятинна цифрова система класифшацп.

Наприклад

Р1зець 111622. Перша цифра означае клас (1) — шструмент р1зальний; друга — пщклас (1) — р1зщ; третя — група (1) — токарт; четверта — пщгрупа (6) — вщр1зт; п’ята — вид (2) — вщ1гнутий; шоста — шдвид (2) — наварний.

Потреба в шструмент1 та оснащент визначаеться залежно вщ виду виробництва. Номенклатура утверсальних (стандартних) вщцв оснащения у сершному i масовому виробництвах визначаеться за картами використання, а в одиничному й др1бносершному — за картами типового оснащения робочого мкщя. Номенклатура спещальних вид1в оснащения визначаеть-',я за картами технолопчних процес1в.

Потреба пщприемства у кожному вщц шструменту на пла-новий перюд обчислюеться за формулою

Япл = Явит+#офк-Яофп, (19.1)

де Нпл — кглькють 1нструменту на плановий перюд, од.;

Нвкт — к!льк1сть 1нструменту, що витрачаеться за плановий перюд, од.;

Яофк — норматив оборотного фонду шструменту на кшець планового перюду (року);

Яофп — фактична кигькють шструменту на початок плано-мого перюду (року).

У масовому та сершному виробництв1 норму витрат р1жучо-I о шструменту для виконання виробничо! програми визнача-ють за формулами:
Глава 19

7L =l у + 1 к

(19.3)

де N — обсяг виробничо! програми або планова шлыасть ви-po6iB, ЯК1 треба обробити, од.;

— машинний час оброблення одного виробу (виконання одше! операци), хв;
Предыдущая << 1 .. 155 156 157 158 159 160 < 161 > 162 163 164 165 166 167 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100