Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 160

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 154 155 156 157 158 159 < 160 > 161 162 163 164 165 166 .. 217 >> Следующая


*Ч6(ЯТ6)=-^Ь

вир

де f ® — базова норма часу на токарну обробку вкладиша, нормо-хв;

i/® — базова норма трудомгсткосп u,ie'i ж операцп;

Тзм — тривалшть робочо! змши, хв;

HiИр — базова норма виробику, шт. за змшу.

494
Оргашзащя нормування npaui

i®(if®) = ^-^ = 40 нормо-хв.

J. cL

2. Норма часу (трудом1стк1сть) токарно! обробки за умов

використання заготовки, виготовлено! за удосконаленою тех-нолопею визначаеться таким чином:

ок

(ят) = (1 - —) = 30 нормо-хв,

де 25 — вщсоток скорочення трудом1сткост1 токарно! обробки за умов використання ново! заготовки.

3. Нова змшна норма вироб1тку (Н"ир) для токаря визначаеться за такою залежн1стю:

Тш 8 60

,,-'=да)'1Г=18ш’1аш“у-

Завдання для самостшного розв’язання

Завдання 1

Визначити змшну норму вироб1тку i фактичний р1вень и виконання слюсарем-складальником за таких виробничих умов:

1) роб1тник склав за 8-годинну змшу 95 газових клапашв;

2) норма оперативного часу на складання одного клапана дор1внюе 4 хв;

3) нормована частка витрат пщготовчо-пщсумкового часу становить 8 %, обслуговування робочого мкщя 5 %, вщпочин-ку та особистих потреб 7 % вщ оперативного часу.

Bidnoeidb: змшна норма виробггку — 100 шт., фактичний р1вень виконання — 95 % .

Завдання 2

Розрахувати к!льк1сть прилад1в, яку може настро!ти регу-лювальник за половину 8-годинно! робочо! змши за таких умов:

495
Глава 18

1) загальний пщготовчо-пщсумковий час на проведения на-строювання партп радюприлад1в дор1внюе 30 хв;

2) оперативний час на випробування одного приладу становить 8 хв;

3) час обслуговування робочого мйщя i вщпочинку та особи-стих потреб становить у cyMi 25 % вщ оперативного часу.

Bidnoeidb: 21 шт.

Завдання 3

Розрахувати шлыасть трубопровщних фланщв, яку зможе виготовити верстатник до кшця 8-годинно! змши при ко-e4>iu,ieHTi виконання ним норм вироб1тку 1,25. Врахувати, що з початку змши верстатник мае виготовити к1лька шших деталей, сумарна нормована трудом1стк1сть яких становить 6,5 нор-мо-години, а теля цього приступити до виготовлення фланщв. Повна норма часу на виготовлення одного фланця становить 0,5 нормо-години.

Bidnoeidb: 7 шт.

496
Глава 19

ОРГАШЗАЩЯ РОБОТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ П1ДРОЗД1ЛЮ

19.1. Оргашзащя шстру ментального господарства у вироб-ничш тфраструктурЬ тдприемства.

19.2. Ремонтт роботи i техтчне обслуговування.

19.3. Енергетичне забезпечення виробничих процеЫв.

КлючовЬ шершни та поняття: виробнича тфраструкту-ра тдприемства; тструментальне господарство; технолог'ьч-не оснащения; класифшащя та шдексащя шструменту; екс-плуатащйний фонд оснащения; облЫовий фонд Ыструмент 'ьв; ремонтне господарство тдприемства; система планово-попе-реджувального ремонту; ремонт (поточний, середнш, кат-тальний); структура ремонтного циклу; мЬжремонтне обслуговування; енергетичне господарство; класифшащя енергетич-них баланыв; енергоозброетсть

Студент повинен вмЬти: визначити потребу в енергоре-сурсах, iHcmpyMenmi та оснащент; виявляти шляхи вдосконалення виробничоХ тфраструктури тдприемства; розрахо-аувати тривал1сть мЬжремонтного циклу.

497
Глава 19

19.1. Оргашзащя шструментального господарства у виробничш шфраструктурй пщприемства

Результаты господарсько! д1яльност1 пщприемства залежатз не тшьки вщ р1вня оргашзаци виробничих процес1в, а й b!j допом1жних та обслуговуючих, як\ створюють шфраструктури пщприемства.

1нфраструктура пщприемства — це комплекс пщроздипв аб< служб, яш забезпечують необхщш умови для нормального фу^ кщонування пщприемства в щлому (основного виробництва т( ycix сфер його д1яльност1). j

Виробнича тфраструктура тдприемства — це комплек|| пщроздиив, спещальт допом1жш та обслуговуюч1 господарстя (шструментальне, ремонтне, енергетичне, транспортне, скла^ ське), яш не беруть безпосередньо! участ1 у створенш профшьн^ продукци, але своею д1яльшстю створюють необхщш умови дл роботи основного виробництва.

Сощальна тфраструктура — комплекс пщроздиив, кот обслуговують сощально-побутов1 та культурш потреби пращ ник1в пщприемства (охорона здоров’я, заклади громадськр] харчування, культури та вщпочинку, житлово-комунально] господарства).

Основною функщею виробничо! шфраструктури е комплек не забезпечення шструментом, оснащениям, паливом, ен^ rieio, сировиною тощо; виконання транспортно-складських он ращй та техтчне обслуговування; ремонт i модертзащя те: нолопчного, енергетичного й шшого устаткування всього вщ робництва. j

Склад i масштаби виробничо! шфраструктури пщприемста залежать вщ типу виробництва, номенклатури й обсягу випуЗ ку продукци, оргашзаци виробничих процеыв, po3MipiB nij приемства, шших фактор1в. У сфер1 техшчного обслуговуваз ня пщприемства пр&цюе близько 45—50 % загально! шлькос персоналу. Це зумовлено не тшьки значним обсягом po6iT обслуговування основного виробництва, а й р1зномаштшстк ^тщцшстю ручних po6iT, яш дуже важко мехатзувати й авт
Орган1зац1я роботи забезпечуючих п1дроздт1в

Удосконалення техшки та оргашзаци обслуговування, запросу вання прогресивних технологш i досягнення на щй ochobI иисоких техншо-економ1чних показнишв виробництва створю-ють умови для ycniuiHoi роботи пщприемства. Основними на-прямками вдосконалення оргашзаци допом1жно?о виробницт-иа е централ1защя i концентращя однорщних процес1в обслу-говування та ix спещал1защя.
Предыдущая << 1 .. 154 155 156 157 158 159 < 160 > 161 162 163 164 165 166 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100