Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 16

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 217 >> Следующая


На дпочих пщприемствах статутний каттал зосереджено в: основних фондах пщприемства; оборотних фондах пщприемства; резервному каттал1 пщприемства.

Резервний каттал — це частина катталу пщприемства, яка утворюеться за рахунок вщрахувань вщ отриманого пщприем-ством прибутку. Цей каттал використовують для покриття витрат у операцшнш д1яльност1 пщприемства, вщновлення основного катталу та виплат дивщещцв (для акщонерних то-вариств) у pa3i, коли поточного прибутку для цього недостат-ньо. Мш1мальний i максимальний розм1ри резервного катталу пщприемства встановлено чинним законодавством Украши.

49
Глава 2

У процесс виробництва пращвники пщприемств за допомо-гою 3aco6iB пращ здшснюють вплив на предмети пращ, пере-творюючи ix на р1зномаштш вид и готово! продукци. Засоби пращ (машини, устаткування, буд1вл1, споруди, транспорта засоби) вщ1грають винятково важливу роль у розвитку продук-тивних сил сустльства i, окр1м того, разом з предметами пращ (сировиною, матер1алами, нашвфабрикатами, паливом) утво-рюють засоби виробництва. Остант за свош матер1ально-речо-вим складом становлять виробнич1 фонди пщприемства.

Складникам виробничих фощцв властив1 певш характерт ознаки, за якими можна розр1зняти основш й оборотш фонди i завдяки цьому об^рунтовано тлумачити сутшсть i значения цих економ1чних категорш для вщтворювальних процес1в.

Основн1 фонди — це засоби пращ, як1 д1ють у процес1 виробництва впродовж довготривалого пром1жку часу, збер1гаючи свою натурально-речову форму, та переносять свою варт1сть на варт1сть виготовлено! продукци частинами, тобто у Mipy !хньо-го зносу.

Суть основних фощцв можна охарактеризувати таким чином:

— вони матер1ально втшеш в засоби пращ;

— ixня варт1сть частинами переноситься на виготовлену продукщю (роботи, послуги);

— вони збер1гають свою натурально-речову форму довго-тривалий перюд у Mipy 1хнього зносу;

— вони вщтворюються за рахунок амортизацшних вщрахувань по закшченню строку служби.

Залежно вщ призначення основш фонди подшяють на ви-робнич1 та невиробнич1 фонди. До виробничих фонд1в належать так1 основш фонди, як1 беруть участь у виробничих процесах безпосередньо (верстати, обладнання та iH.) або створюють умо-ви для проведения виробничого процесу (виробнич1 буд1вл1, споруди). Невиробнич1 фонди не беруть безпосередньо! участ1 у виробничих процесах. Прикладом цих фощцв е об’екти куль-турно-побутового призначення (клуби, медичш заклади, заклад и громадського харчування i торг1вл1), як1 перебувають на баланс! пщприемства.

50
Основний каттал пщприемства

2.2. Класифшащя, структура, облш та ощнка основних фощцв

У npou;eci виробництва продукци беруть участь pi3Hi групи основних фонд1в. Для правильного облшу й планування вщтворення основних фонд1в запроваджено 1хню класифжацгю (рис. 2.2).

Буд1вл1 Споруди Передавальш пристро!

1нш1 основн1 ШШж/' Види \\ Машини
фонди 1 основних ] \ \ фонд1в I) та устаткування

Виробничий та господарський i-нвентар

1нструмент

Земельш

делянки

Транспорты! засоби

Рис. 2.2. Видова класифшащя основних фощцв

1. Буд1вл1 — арх1тектурно-буд1вельш об’екти, як1 створю-ють умови для виконання виробничих процес1в, процес1в управлшня, а також для збер1гання матер1альних щнностей та шших аналопчних щлей.

2. Споруди — шженерно-буд1вельш об’екти, як1 створюють умови для процесу виробництва i виконання техшчних функ-цш, не пов’язаних 3i змшою предмет1в пращ (галере'1, естака-ди, резервуари, мости, димов1 труби, огорож1 та iH.).

51
Глава 2

3. Передавальш npucmpoi — пристро!, за допомогою яких здшснюеться передача електрично!', теплово! або мехашчнсл енерги вщ машин-двигушв до робочих машин, а також передача рщких i газопод1бних речовин (електромережь трубопрово-ди, TpaHCMicii* та iH.).

4. Машины та устаткування, яю своею чергою подЪшють на так1 групи:

— силов1 машини й устаткування;

— робоч1 машини й устаткування;

— вим1рювальт та регулююч1 прилади i пристро!, лабора-торне устаткування;

— обчислювальна техтка.

До групи “Силов1 машини та устаткування99 належать маши-ни-генератори, як\ використовують для виробництва електричноУ та теплово! енерги, а також Bci машини-двигуни, як1 використовують для перетворення р1зних вщцв енерги (енерги в1тру, тепла, води, електричного струму та ш.) на енергио руху, тобто в мехашч-ну енергио. До ще! групи належать також napoBi котли, Bci види турбш, атомн1 реактори, електродвигуни й електрогенератори, двигуни внутрипнього згорання, силов1 трансформатори та iH.

До групи “РобочЬ машини та устаткування99 належать yci види робочих машин i устаткування, призначеш: для мехашч-Hoi, xiMi4HO*i та терм1чно1 ди на предмети пращ при виготов-ленш продукци або при виконанш послуг виробничого характеру; для перем1щення предмет1в пращ.

До групи “Вим1рювальт та регулююч1 прилади i npucmpoi, лабораторне устаткування99 належать (електричш, гщравл1ч-Hi, пневматичш); регулююч1 пристро!; обладнання заводських науково-дослщних лабораторш та iH.

До групи “Обчислювальна техтка99 належать комп’ютери, а також р1зноматтш електронно-обчислювальш машини та перифершне устаткування до них, яке слугуе для фшсаци, передач! та тиражування шформаци.
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100