Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 159

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 217 >> Следующая


av а2, а3 — показники ступеня при чисельних значениях <|шктор1в.

Методи зб1лыпеного нормування не дають змоги визначити необхщш затрати часу виконавщв на конкретт роботи управ-чшського характеру, не дозволяють розробити об^рунтоват i мдивщуальт та колективт нормоват завдання. Для вир1шен-м)| цих завдань, яга забезпечують пщвищення продуктивное^ умравлшсько! пращ, використовують диференщйоване норму-нииня за допомогою норматив1в часу, яга розроблет для най-гнл ьш масових посад управлшського персоналу. G нормативи

•у на розробку технолопчно! документаци, конструкторсьга,

491
Глава 18

креслярсыи та кошювальт роботи, на роботи з бухгалтерского облшу, дьловодства i складання документе щодо постачан-ня i збуту, на роботи, яш виконуються економ1стами з пращ, фшансово! роботи та iH. Використання Bciei сукупност1 розроб-лених норматив1в дае змогу пронормувати працю б1лыпо! частини управлшщв.

Для нормування пращ спещал1ст1в i техшчних виконавщв використовують також метод, що передбачае використання еталотв po6iT. Процес нормування у цьому випадку передбачае дв1 стадп: складання альбому еталотв po6iT та ix нормування; оперативне нормування шляхом пор1вняння роботи, яка нормуеться, з еталоном при складант нормованого завдання.

Для тих категорш управлшського персоналу, яш.не охоп-леш нормативами часу, використовують експериментально-анал1тичш методи нормування пращ, що базуються на розроб-ленш ращональних баланыв робочого часу виконавщв управ-л1нських po6iT.

Нормування пращ спещал1ст1в науково-дослщних шсти-тупв, проектно-конструкторських бюро та шших науково-техтчних оргашзацш базуеться на визначенш нормативно! тру-дом1сткост1 Bcix етатв науково-техтчних роб1т. Для цього використовуються експертш, досвщно-статистичт та аналЬ тичт методи нормування. Основними принципами нормування пращвнишв науково-техтчних оргашзацш е:

— охоплення нормуванням пращ Bcix категорш пращвнишв (дослщнишв, математишв, програм1ст1в, технолопв, конструк-TopiB та ш.);

— всеб1чне об^рунтування нормативно! трудом1сткост1 науково-техтчних po6iT з урахуванням техшчних, економ1чних, оргашзацшних, психоф1зюлог1чних та сощальних фактор1в;

— вщображення в методологи нормування ймов1ршсного характеру процесу виконання науково-техтчних po6iT.

492
Оргашзащя нормування npaui

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контролып питания

1. Що таке нормування пращ?

2. Як1 першочергов1 завдання BHpiinye нормування прац1 ня гпдприемств1?

3. Перел1ч1ть Ti елементи затрат робочого часу, ят вважа-ються необхщними для виконання виробничого завдання.

4. HKi елементи затрат робочого часу не включаються в склад норми часу i тому вважаються втратами?

5. Чим принципово ВЩр1зНЯеТЬСЯ норма штучного та штуч-но-калькулящйного часу?

6. Як пов’язат мгж собою норми часу та норми вироб1тку? Яка математична модель описуе цю залежшсть?

7. Що таке норми обслуговуванння та норми чисельносп? Як вони пов’язат м1ж собою?

8. Що таке нормоване завдання?

9. Як ви розум1ете термш “метод нормування пращ”?

10. У чому полягае основна вщмшшсть м1ж анал1тичними та (•умарними методами нормування пращ?

11. На як1 види подьляеться анал1тична група метод1в норму-пання пращ, в чому полягае ix вщмштсть?

12. У чому суттсть мшроелементного нормування пращ?

13. Як1 конкретт виробнич1 завдання вир1шуе хронометраж га фотограф1я робочого часу?

14. Яш р1зновиди фотографи робочого часу ви можете назвати?

15. У чому полягають переваги методу миттевих спостережень?

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Розрахувати повну норму часу (трудом1стк1сть) проведен-мя випробовування одного електромехатчного приладу контролером в1дд1лу техшчного контролю за наступних виробни-

493
Глава 18

чих умов: основний (технолопчний) (fQ) та допом1жний час (?д) становлять у сум1 2,1 хв на проведения одного випробовуван-ня; час обслуговування робочого м1сця та час вщпочинку i осо-бистих потреб становить за даними фотографп робочого часу 18 % вщ оперативного часу; сумарний пщготовчо-пщсумко-вий (Тпп) час на проведения випробовування партп прилад1в обсягом у 20 шт. дор1внюе 30 хв; час орган1зацшно-техтчних перерв (?опт) мае невелике значения i тому в розрахунках не враховуеться.

Розв’язання

Повна норма часу f шк чи норма трудом1сткост1 Нг випробовування одного приладу tmK розраховуеться за формулами 18.2 та 18.4.

ол

*ШК(ЯХ) = 2,1(1 + 0,18) + ^ = 3,98 нормо-хв.

Завдання 2

Визначити норму часу i норму вироб1тку за 8-годинну робо-чу змшу для токаря на операцп виготовлення бронзового вкла-диша пщшипника ковзання i3 заготовки, виготовлено! за удос-коналеною технолопею. Ця технолопя передбачае отримання заготовки методом лиття в багаторазову металеву форму (ко-шль) заметь одноразово! тщано-глинисто! форми, що дае змогу зменшити припуски на мехашчну обробку i вщповщно ско-ротити трудом1стк1сть токарно! обробки вкладиша на 25 % .

Базова норма виробтсу становить 12 вкладиппв за змшу.

Розв’язання

1. Базова норма часу (норма трудом1сткост1) токарно! обробки вкладиша розраховуеться за формулою
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100