Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 158

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 152 153 154 155 156 157 < 158 > 159 160 161 162 163 164 .. 217 >> Следующая


488
Оргатзащя нормування пращ

Структура зм1нного фонду робочого часу суттево вщр1зняеть-;я за змшами та робочими м1сцями. На пщстав1 цього для отримання достов1рних даних про реальну структуру затрат робочого часу необхщно провести достатню к1лыасть спостережень. Звичайно юлыасть спостережень визначаеться на ochobI ста-тистично! теори виб1рки на ochobI необхщно! достов1рност1 кшцевих результат1в. У практичнш робот1 для визначення 1илькост1 миттевих спостережень (М) користуються такою формулою:

м=Кк~Ът)'г (18Л0)

зав

де К — коефпцент, який визначаеться оргашзащйним типом ниробництва. Так, для масового та великосершного виробництва К = 2, для середньосершного К — 3, а для др1бносершного га одиничного К = 4;

Кзав — попередня ощнка р1вня завантажешхт пращвника чи робочого мюця тим елементом затрат робочого часу, який мае найменше значения в структур! робочо! змши (в частках одинищ);

П — припустима помилка результате спостережень у частках одинищ.

Коеф1щент завантаженост1 (Кзав) у розрахунках береться як очшуване ор1ентовне значения. Значения припустимо! помил-ки к1нцевих результате спостережень (П) приймають у д1апа-iOHi 0,05—0,2 (мешш значения для умов масового виробницт-иа, 6uibini — для др1бносершного й одиничного).

Величини затрат робочого часу за спостережуваними стана-м и анал1зованих об’ект1в визначаються шляхом розпод1лу три-иалост1 перюду, що спостер1гався, пропорцшно к1лькост1 мо-мштв, коли фшсувався той чи шший стан об’екта спостере-жонь.

При вивченш затрат робочого часу широко розповсюджена шмофотограф1я робочого часу. Вона проводиться самими ви-копавцями, як1 фшсують тигьки величини втрат робочого часу причини ix виникнення. Це дае змогу проводити самофото-

11 >афно, не вщриваючись вщ роботи. До листа спостережень пра-|||шшк (роб1тник, техшчний виконавець) записуе причини пе-

489
Глава 18

рерв у робст, час ix початку i закшчення. На зворотнш cxopoHi листа даються пропозици щодо усунення втрат часу.

Результати самофотографп анал1зуються для розроблення оргатзащйно-техтчних заход1в, спрямованих на лисвщацпо втрат часу i виконання функщй, не характерных для певно! професп.

18.6. Нормування пращ управлшського персоналу

Основним завданням нормування пращ кер1вншив, спещ-ал1ст1в та техшчних виконавщв е скорочення непродуктивна затрат часу, забезпечення необхщного р1вня завантаження кожного пращвника, визначення трудом1сткост1 виконання управ^ лшських po6iT, встановлення необхщно! чисельност1 пращв^ ник1в для конкретних умов 1хньо! д1яльност1, оптимальних стввщношень чисельност1 кер1вник1в i виконавщв.

Виокремлюють зб1лыпеш й диференцшоват методи норму-; вання пращ управлшщв. За збЪгьшеного нормування встанов^ люеться сумарна чисельтсть управлшських пращвнишв пщ! приемства за окремих функщй управлшня, а також визначаеть^ ся квал1фшацшно-посадова структура управлшських кадр1в^ Диференцшоване нормування передбачае встановлення нор»^ часу на виконання управлшських po6iT, ix розподш м1ж вико1^ навцями та обфунтування нормованих завдань. i

Збшыпене нормування чисельност1 кер1вншив, спещалютш та техшчних виконавщв пщприемства або його пщрозд1л1в зд1Й^ снюеться за нормативами, розрахованими на ochobI статичния залежностей м1ж чисельшстю певно! групи управлшщв i фак^ торами виробництва (балансова вартють активно!* частини фоШ д1в, чисельтсть промислово-виробничого персоналу, ктыаст* одиниць устаткування та iH.). Зазначеш фактори безпосере^ ньо не вщображають трудомютшсть po6iT з управлшня вироб ництвом, а характеризують и лише непрямо.

Методика розробки збшыыених норматив1в чисельносп управ! лшського персоналу передбачае виведення статистичних залея* ностей м1ж чисельтстю конкретно! групи кер1внишв, спецЦ лют1в чи техшчних виконавщв та виробничими факторами, щ в першу чергу визначають обсяг po6iT з вщповщно! функц!

490 I
Оргажзащя нормування прац!

управлшня, та чисельтстю управлшського персоналу ще! групи. TaKi статистичт залежност1 найчастипе встановлюються на основ1 корелящйно-регресивного анал1зу i мають вигляд лшшних або ступеневих залежностей, а також таблиць.

Наприклад, норматив чисельност1 майстр1в (Нм), встановле-ний за результатами обробки даних 201 пщприемства р1зних галузей промисловост1, мае такий вигляд:

Ям =1,9 + 0,0364^ + 0,00065Фа+0,068?н1д-8,ЗЯЭМ, (18.11)

де ?роб — чисельтсть основних та допом1жних робггнитв тдприемства;

Фа — балансова варт1сть активно! частини основних фонд1в, тис. грн;

— чисельн1сть роб1тнигав-вщряднигав;

Кзм — коефщ1ент змшност1 роботи пщприемства.

Чисельтсть спещал1ст1в та 1нших категорш управлшського персоналу найчастипе розраховуеться за допомогою дво- або трифакторних ступеневих залежностей. Наприклад, трифактор-па залежтсть мае такий вигляд:

Н = КХ?Х?Х?9 (18.12)

Я — норматив чисельност1 конкретно! групи управлшсько-I о персонгшу;

К — постшний коефщ1ент;

Хх> Х2, Х3 — чисельт значения фактор1в, яга визначають ибсяг po6iT за конкретно! функцп управлшня i вщповщно чи-((‘льшсть управлшського персоналу;
Предыдущая << 1 .. 152 153 154 155 156 157 < 158 > 159 160 161 162 163 164 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100