Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 157

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 217 >> Следующая


Фотограф1я робочого часу може бути шдивэдуальна, коли спостереження ведуть за окремим виконавцем, i групова, коли вивчають роботу ланки, бригади або д1льнищ.

При проведенш шдивщуально! ФРЧ у нормувальника (технолога) е можливють вивчати не тшьки витрати робочого часу, а також шльшеть вироблено! продукци у перюд спостережень, завантажешсть обладнання та iHnii важлив1 виробнич! фактори. Обробка результате спостережень здшснюеться за етапами:

— визначення затрат часу за окремими роботами та функ-щями, включаючи також i втрати робочого часу;

— шдексащя витрат, тобто зарахування ix до певних ушфЬ кованих категорш;

— складання фактичного та проектного балансу робочого часу.

При цьому проектний баланс складаеться з вилученням

втрат робочого часу з провини пращвнишв, непродуктивно*! роботи та шших елемент1в затрат робочого часу, яш не включаються у склад норми часу.

Групова (бригадна) фотограф1я робочого часу найчаст1ше використовуеться в умовах групово1 оргашзаци пращ з метою вивчення наявного розподьлу i кооперацп пращ в бригад1 (лан-щ), використання робочого часу, завантаженост1 члешв бригади, ефективност! використання обладнання. Залежно вщ числа об’ект1в спостереження використовують метод безпосередшх спостережень, маршрутну фотограф1ю та метод миттевих спостережень.

Метод безпосередшх спостережень використовуеться при обстеженш невелико!' групи робтшшв чисельшстю 2—3 особи, яш мають перебувати у пол1 зору спостер1гача. Порядок проведения спостережень такий самий, як i при шдивщуальшй фотографи робочого часу.

Метод маршрутнох* фотографи використовуеться за бшыпоГ чисельност! об’ек^в спостереження (4—15 робочих мкщь). Спостереження здШснюються шляхом фшсаци вид1в затрат I втрат робочого часу в процес1 обходу робочих мюць cnocTepira-

486
Оргажзащя нормування npaui

чем через попередньо встановлеш невелик! пром1жки часу, пеличина яких залежить в1д числа об’ект1в (робочих мкщь), що спостер1гаються. Рекомендуеться використовувати таш ш-тервали обход1в: при одночасному спостереженш до 5 об’ект1в штервал становить 1 хвилину; при 6—10 — 2 хвилини; при 11—15 — 3 хвилини.

Бланк спостережень маршрутно! ФРЧ вм1щуе за умови 8-годинно! робочо! змши та однохвилинного штервалу спостережень 480 рядк1в, за 2-хвилинного — 240 i 3-хвилинного — 160 рядшв (табл. 18.6).

Таблиця 18.6. Результати маршрутно! фотографа робочого часу бригади чисельшстю 6 oci6

1 !омер обходу (1нтервал — 2 хвилини) Порядковий номер робочого м1сця Пом1чет В1дхилення в1д нормальных умов виконання po6iT
1 2 3 4 5 6
1ндекс затрат робочого часу
1 ПП ПП В ОБС В ОБС
2 ОБС ОП ПП ОП В ОП
3 ОП ОП ОП ОП ПП ОП
4 ОП ОБС ОП ОП ПП ОБС

240 ОБС ОБС В ПП ПП В

У табл. 18.6 використаш таш скорочення (шдекси) затрат робочого часу: ПП — тдготовчо-тдсумковий час, В — вщсутнш па робочому м1сщ, ОБС — обслуговування робочого м1сця, ОП — оперативний час.

Обробка результат1в спостережень полягае в сумуванш кшь-icocTi однакових 1ндекс1в за кожним пращвником i перемно-хсент ще! суми на величину штервалу спостережень. Отримат добутки будуть вщповщати загальним за змшу затратам робочого часу за !х видами: пщготовчо-тдсумковий, оперативний

! ТОЩО.

487
Глава 18

Маршрутна фотограф1я дае змогу скласти балансы робочого часу як окремих виконавщв, так i бригади в щлому.

ФРЧ, яка здшснюеться методом миттевих спостережень, за зм1стом е статистичним методом отримання даних про використання робочого часу та його втрати. За допомогою цього методу, як правило, вивчають т1льки два елементи затрат робочого часу: час роботи та час втрат.

Найбшып вагома перевага цього методу — можливкть уник-нути безпосереднього контакту з пращвниками. Справа у тому, що пщ час проведения хронометражу або ФРЧ частина пращвнишв намагаеться приховувати cboi резерви. Вони, не без пщстав, вважають, що при коректувант норм часу в 6iK зменшення ix норми вироб1тку адекватно пщвищаться, i за ту саму зароб1тну плату (при почасовш форм1 оплати) 1*м доведеться виконувати б1лыпий обсяг роботи. Деякою Mipoio вони мають ращю, осшль-ки окрем1 роботодавщ думають тшьки про те, як би менше за-платити за роботу. Скаж1мо, верстатник може непомтю для спо-стер1гача зменшити швидшсть р1зання чи величину подач1, може робити нешщибш дй при закр1плювант заготовки тощо.

У раз1 проведения миттевих спостережень пращвники можуть i не знати про проведения експеримент1в, осшльки спостереження проводять у процес1 обходу робочих мкщь.

Додатковими перевагами методу е:

— можливють визначення структури затрат робочого часу практично за будь-яко! KbibKocri об’екйв, що спостер1гаються;;

— вщсутшсть психолопчного впливу спостер1гач1в на npa-j щвнишв;

— суттеве зменшення пор1вняно з шшими методами трудо-, MicTKocTi вивчення i анал1зу затрат робочого часу нормуваль-* ником.

При проведенш ФРЧ методом миттевих спостережень спо-чатку встановлюють перелш тих статв спостережуваних об’ек* т1в, яш будуть фжсуватись, та присвоюють 1м умовш шдекси* Наприклад, А — обладнання д1е, Б — обладнання простоюе тд час його обслуговування, В — обладнання простоюе пщ час очшування обслуговування, Г — щлозмшт просто! обладнан^ ня, пов’язат з вщсуттстю роботи. Шсля цього визначають маршрути обход1в спостер1гача. Фдосащя стану робочого м1сцА може здшснюватись двома способами: через piBHi або чере# випадково вибрат пром1жки часу.
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100