Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 156

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 158 159 160 161 162 .. 217 >> Следующая

482
Оргатзащя нормування npaui

Вщповщно до щлей спостережень видшяють таю базов1 методи: хронометраж, фотограф1я робочого часу, фотохронометраж.

Хронометраж становить метод анал1зу прийом1в пращ й визначення середньо! фактично! тривалост1 повторюваних еле-мент1в виробничо! операцп. Хронометраж виконуеться у склад1 таких етатв:

— виб1р об’ект1в спостережень;

— розподЪг роботи, що вивчаеться, на складов! елементи;

— встановлення фжсажних меж точок елемент1в;

— визначення необхщного числа спостережень;

— проведения вим1р1в тривалост1 елемент1в роботи, що ви-вчаються;

— обробка i анал1з результате спостережень;

— визначення необхщного часу на виконання елемент1в роботи.

Взагал1, хронометраж використовуеться для вщншення широкого кола виробничих завдань. Якщо мета хронометражу — встановлення норм часу при впроваджент нових технологш або уточнения норм в умовах дпочого виробництва, то як об’екти спостережень рекомендуються робтшки чи бригади, результати д1яльност1 яких перебувають на piBHi м1ж середньою продуктивною, досягнутою вс1ма роб1тниками, i продуктившстю передових роб1тниюв.

При проведенш хронометражу для розробки норматив1в часу об’ектами спостережень мають бути типов1 виконавщ певно! роботи, яю володпоть необхщними психоф1зюлопчними характеристиками, квал1фшащею i виконують роботу в необхщному темпь

Коли хронометраж використовуеться для вивчення передового досвщу, об’ектами спостережень е Ti роб1тники, яю використовують найбьлыы ефективт прийоми i методи пращ.

Хронометраж може проводитись для виявлення причин невиконання норм окремими роб1тниками i встановлення виробничих фактор1в, що заважають виконанню норм пращ.

Стутнь розд1лу роботи на складов! елементи залежить перш за все вщ оргашзацшного типу виробництва. В умовах масово-го виробництва здшснюеться найбьлып глибокий поелемент-ний розподш роботи, яка е об’ектом вивчення.

За кожним вид1леним елементом, що е об’ектом хронометражу, встановлюють його меж1, яю називають фшсажними

483
Глава 18

точками. ФЫсажш точки — це р1зко виражеш за звуковим або зоровим сприйняттям моменти початку та закшчення еле-мент1в роботи. Наприклад, фшсажними точками можуть бути дотик руки до кнопки пуску верстата, характерний звук на початку процесу р1зання заготовки та iH.

Кшыисть необхщних спостережень залежить вщ типу виробництва та тривалоеп елемент1в роботи, що вивчаеться (табл. 18.4).

Таблиця 18.4. Необхщна кшыисть спостережень при хронометраж!

Оргатзацшний тип виробництва Тривалкть елемента, що вивчаеться, хвилин
до 0,1 0,1— 0,25 0,25 —0,5 1 ю о 1—2 2—5 5— 10 10— 20 больше 20
Масове 125 80 50 35 25 20 15 12
Велико- сершне — — 35 25 20 15 12 10
Середньо- сершне — — — — 15 12 10 8 6
Др1бносершне 10 8 6 5

Стшшсть хроноряду визначають за допомогою коеф1щента стшкост1 СКСТ) як вщношення максимально! тривалост1 елемента хроноряду (fmax) до мипмально! (fmin):

. (18.9)

^min

Фактичний коеф1щент стшкост1 пор1внюють з нормативним. Якщо фактичний КСТ не бшыпий за нормативний, то хроноряд вважають стшким. У pa3i, коли фактичне значения коефпцента стшкост1 бшыпе, шж нормативне, то виключають fmax i перера-ховують Кст (i так, поки Кст опиниться у межах нормативних значень). Залежно вщ оргашзащйного типу виробництва та три-валост1 складових хроноряду нормативний коеф1щент стшкоста хроноряду лежить у межах 1,2—3,0 (табл. 18.5).

484
Оргатзащя нормування npani

Таблиця 18.5. Нормативт коефиценти стшкост1 хронораду

Серштсть виробництва на певному робочому Micui \ тривалють елемента роботи, що вивчаёться Нормативний коефШент CTiftnocTi хроноряду
Машин-на робота Машинному ч на робота Активне спостереженя за роботою обладнання Ручна робота
Масове виробництво Тривалкть елемента: до 10 с 1,2 1,5 1,5 2,0
понад 10 с 1Д 1,2 1,3 1,5
Великосершне виробництво Тривалкть елемента: до 10 с 1,2 1,6 1,8 2,3
понад 10 с 1,1 1,3 1,5 1,7
Середньосершне виробництво Тривалють елемента: до 10 с 1,2 2,0 2,0 2,5
понад 10 с 1,1 1,6 1,8 2,3
ДрЬбносершнв виробництво 1,2 2,0 2,5 3,0

Нормативний час на виконання елемент1в роботи розрахо-иуеться як середньоарифметичне значения хронометражного ряду. Це робиться уже шсля анал1зу результате хронометражу, гид час проведения якого вилучаються зайв1 рухи i дп, дп еться ощнка можливост1 сум1щення окремих елемент1в та лменшення ix тривалость

Фотограф1я робочого часу (ФРЧ) служить для встановлен-м л структури його витрат протягом робочо! змши або ii части-ми. Якщо при хронометраж! найчаст1ше об’ектом дослщжень е пперативний час, то при фотографп робочого часу фшсуються штрати часу на Bci р1зновиди роб1т, перерв та витрат, якг спо-

< г(ф1гаються впродовж визначеного шд час спостережень про-тжку часу.

485
Глава 18

ФРЧ може проводитися двома методами: безпосередшми вим1рами часу та методом миттевих спостережень. Обидва р1зновиди можна використовувати при вивченш затрат часу як окремими виконавцями, так i трупами виконавщв. Окр1м цього, ФРЧ використовуеться для вивчення затрат робочого часу як для роб1тник1в, так i управлшського персоналу.
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 158 159 160 161 162 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100