Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 155

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 217 >> Следующая

П2 Встановити предмет i3 зоровим i (або) м’язовим контролем без сповгльнення i з можливою одшею корекщею руху 2
П5 Точне встановлення предмета, коли потр1бно зосередити увагу 5
П7 Точне встановлення предмета, яке потребуе декЪгькох коригуючих pyxiB у складних умовах 7
П10 Точне встановлення предмета, яке потребуе дек1лькох коригуючих pyxiB у дуже складних умовах 10
У1 Допом1жний час для перем1щення предмете при зусилл1 до 3 кгс (на кожш 3—4 кгс додаеться 1 мод) 1

479
Глава 18

Зактчення табл. 18.2

1 2 3
Ж4 Натиснути 3i значним зусиллям 4
ВР4 Рух руки — обертальний, на кожне повне обертання або больше 180° 4
НЗ Рух ноги в гом1лковостопному суглоб1 (на педал1) 3
Н5 Рух ноги в колжному або тазостегновому суглоб1 5
Ш5 Ходьба (1 крон) 5
К5 Поворот корпуса 5
К10 Нахил до колж з вир1внюванням 10
К17 Низький нахил (майже до долу) з вир1вненням 17
СЗО Cicra i встати з вщсуванням ст1льця 30
Г2 Перемпцення очей або фокусування ix з анал1зом наявност1 або в1дсутност1 певно*1 ознаки 2
ДЗ Анал1з жформаци з вибором одного i3 дек1лькох (до п’яти можливих) piineHb 3

Моделювання оргашзаци трудового процесу при використанш^ мшроелементних систем зводиться до опису за допомогою мжро*"|-елементних трудових pyxiB та розумово-зорово! д1яльност1 npa-ij щвника при виконанш Tiei чи imnoi роботи. Це дае змогу ство-f, рити модель процесу, який дослщжуеться, вщтворити вщношен^ ня м1ж елементами цього процесу з урахуванням багатьох фак-« TopiB i, таким чином, наблизити його до реальних умов. j

Приклад проведения мжроелементного анал1зу трудового)^ прийому “Вщкривання (закривання) запорного вентиля”, якиЦ часто повторюеться в робот1 апаратнишв xiMi4Hoi, нафтох1м1чЧ, hoi, харчопереробно*1 та iHninx галузей промисловост1, наведем ний у табл. 18.3.

480
Оргатзащя нормування npaui

Таблиця 18.3. Карта шкроелементного анатзу трудового прийому “Вщкривання (закривання) запорного вентиля”

Найменування тру-дових дш Повто- рюва- тсть Мшроелемент-на модель тру-дових дш Трива-л1сть од-Hiei ди, мод Сумарна трива-л1сть на трудовий прийом, мод
1. Протягти руку i взятись за маховик запорного вентиля 1 Р5 — В1 6 6
2. Шдкрутити (за-крутити) маховик 2.1. поворотом на 60° 2.2. поворотом на 120° (30) 15 (Р2-ПО-Р2-В1) РЗ-ПО-РЗ-В1 (5) 7 (150) 105
3. Довернути маховик до упору 1 Р1-ПО-У2 3 3
4. Прибрати руку з маховика вентиля 1 Р5-ПО 5 5
Всього на трудовий прийом 119

При проведенш анал1зу було враховано те, що апаратники, вщкриваючи або закриваючи запорний вентиль, роблять обер-тальш рухи кистю руки в межах вщ 60 до120°. 3 метою вибору кращого вар1анта виконання ще! трудово! дп були проанал1зо-ван1 дв1 модел1 виконання дп: 1) поворотом маховика на 60° i

2) поворотом на 120°. Тод1 повторюваншсть при закручуванш (вщкручуванш) маховика вентиля на 5 повних оберт1в стано-витиме для першого вар1анта: 5 • 360 / 60 = 30 дш, а для другого вар1анта — 5 • 360 / 120 =15 дш, що i вщображено у колонщ

2 табл. 18.3.

16 6-585

481
Глава 18

Виконання трудово! ди “Вщкрутити (закрутити) маховик” за вар1антом 2.2 забезпечуе (колонка 6) суттево менпп затрати часу (105 мод), шж BapiaHT 2.1 (150 мод). Шльтсш характеристики менш ефективного вар1анта 2.1 взят1 у таблищ 18.3 в дужки i при визначенш сумарно! тривалост1 трудового прийо-му, що анал1зуеться, не враховаш.

Розроблена карта анал1зу дае змогу з високою точшстю визначити чистий оперативний час (tQ) на виконання трудового прийому, який становитиме: 119 • 1/8 * 15 с * 0,25 хв, а оперативний час з урахуванням затрат часу на вщпочинок та особист! потреби: 119 • 1/7 = 17 с « 0,3 хв.

KpiM модульно!, в У крапп та крашах СНД використовуеть-ся ще система БСМ-1 (базова система мшроелемент1в). Вихщ-ними даними для розробки ще!’ системи стали затрати часу квал1фшованих роб1тник1в на виконання основних pyxiB та ix комплекс1в, як! були отримаш при дослщженш трудових про-цес1в з використанням вщео- та кшозйомки.

Система включае 20 базових мшроелвменив, об’еднаних у чотири групи: рухи рук, корпусу, Hir та рухи очей.

Методично система БСМ-1 найб1лып близька до МТМ-1, але остання побудована т1льки на 6a3i дослщжень у електро-техшчнш галуз1, у той час як при розробщ БСМ-1 були врахо-ваш особливост1 10 галузей промисловость KpiM цього, по-р1вняно з МТМ-1, у базовш cncTeMi розширений склад фак-TopiB, якг впливають на нормативну тривалють мпсроеле-мент1в. Система БСМ-1 призначена для вир^ення питань оргашзаци та нормування пращ (проектування роботи) на про-мислових пщприемствах масового та великосершного виробництва.

18.5. Вивчення затрат робочого часу спостереженням

Вивчення затрат робочого часу необхщне не т1льки для встановлення норм часу експериментально-аналп’ичним методом, а й для перев!рки можливостей робочого м1сця, встановлення причин втрат робочого часу виконавцями po6iT, вивчення та узагальнення передового досвщу. Дан!, отримаш пщ час спо-стережень, можуть слугувати вихщною базою для перепроек-тування po6iT з метою пщвищення продуктивное™ пращ.

Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100