Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 154

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 148 149 150 151 152 153 < 154 > 155 156 157 158 159 160 .. 217 >> Следующая


В умовах масового i великосершного виробництва розра-хунково-анал1тичш та експериментально-анал1тичт методи використовуються комплексно. Попереднш BapiaHT оргатзаци роботи та величини норми розраховуеться за нормативами, а остаточний уточнюеться на ochobI спостережень та екс-перимент1в.

На пщприемствах найчастипе використовують розрахунко-во-анал1тичний метод, оскшьки вш менш трудомюткий i дае можлив1сть розрахувати норми пращ ще на стади проектування роботи. Метод передбачае використання попередньо розроб-лених норматив1в часу р1зного ступеня зб1лынення або аналЬ тичних залежностей м1ж затратами часу на виконання po6iT (операщй) чи ix елемент1в та виробничими факторами.

Наприклад, при робот1 на металообробних верстатах основ-ний машинний час (tQ) у хвилинах розраховуеться так:

476
Оргашзащя нормування npaui

Li

де L — розрахункова довжина обробки, мм;

i — шлыисть проход1в;

п — число оберт1в чи подвшних ход1в за хвилину;

S — величина подач1шструменту за один оберт чи подвшний хщ, мм.

Кожен оргашзацшний тип виробництва виокремлюеться властивими йому техшчною озброетстю, спещал1защею, ква-л1фшащею робггниюв, системою оргашзаци та обслуговування робочих мкщь, методом нормування пращ, характером нор-матив1в, що використовуються для нормування.

В одиничному, др1бносершному i частково у середньосерш-ному виробництв1 економ1чно не виправдане застосування ди-ференщйованих норматив1в. Норми у цьому випадку розрахо-вуються за допомогою збьпыпених норматив1в, яю розроблеш найчастше на комплекси пов’язаних м1ж собою трудових прийом1в. До зб1льшених норматив1в вщносяться типов1 та едиш норми. Типов1 норми розробляються на однорщш роботи, яю виконуються за типовою технолопею. Сдиш норми розробляються на однорщш роботи, що виконуються в будь-яких галузях за однаковою технолопею.

У масовому, великосершному, а шод1 й у середньосер1йному виробництв1 створюються економ1чно сприятлив1 умови для ре-тельного проектування роботи. Це дае можлив1сть зд1йснювати детальний анал1з зм1сту роботи й оргашзаци пращ, вивчати пе-редовий досвщ, розробляти ращональш режими роботи обладнання, перев1ряти яюсть встановлених норм на робочому м1сщ. У таких умовах нормування проводять з використанням дифе-ренцшованих елементних або мшроелементних норматив1в часу.

М1кроелементне нормування базуеться на тому, що будь-яю найскладшпи трудов! процеси становлять комбшащю простих або первшних елемент1в, таких як “узяти”, “перемктити”, “зро-бити крок”, “перевести погляд”, “нахилитись” тощо. 1х нази-вають мшроелементами трудового процесу.

До числа мшроелементних систем, яю широко використовуються в розвинутих крашах, належать базов1 системи МТМ-1 та Work-Factor, а також збтынеш системи МТМ-2, МТМ-3 та iH.

477
Глава 18

Ушверсальна система МТМ-1, яка була розроблена на 6a3i даних електротехшчно! промисловост1 США, включае 21 мшро-елемент та 350 значень ix нормативно! тривалостЬ Ця три-валють визначаеться в спещальних одиницях, ят дор1внюють однш стотисячнш години, або 6 десятитисячних хвилини або

0,036 с. Система МТМ-1 рекомендуеться для використання в умовах масового й великосершного виробництва, МТМ-2 — у се-редньосершному виробництв1, а МТМ-3 — у др1бносершному та одиничному. За рахунок об’еднання pyxiB, скорочення числа фактор1в, ят впливають на тривал1сть pyxiB, шлыисть мшрое-лемент1в у систем! МТМ-2 дор1внюе 11, а у МТМ-3 1х всього 6.

Широко застосовують за кордоном i систему Modapts (МО-ДАПТС), яка належить до третього поколшня систем мшроеле-ментних норматив1в часу. Найчаст1ше нормувальники назива-ють Г! модульною системою. Вона призначена для анал1зу, про-ёктування i нормування трудових процес1в у сершному виробництва Найцшшша й особлив1сть — це простота. Число pi3Ho-вид1в норматив1в зведено до 27. Бтышсть мшроелеменйв пред; ставлено у вигляд1 малюшив, що легко запам’ятовуються. Значения нормативного часу представлен! у модах. Один мод дор1в-нюе 1/8 с, або з надбавкою на вщпочинок i особист1 потреби у po3Mipi 10,75 % — 1/7 с. Характеристика мшроелементних нор-матив1в модульно! системи представлена у табл. 18.2.

Таблиця 18.2. Характеристика мшроелементних норматив1в системи МОДАПТС

1ндекс елемент1в Характеристика елемента Норматив, мод
1 2 3
Р1 Рух пальщв — 2—3 см 1
Р2 Рух KHCTi — близько 6 см 2
РЗ Рух за участю передпл1ччя — близько 15 см 3
Р4 Рух за участю плеча — близько 30 см 4
Р5 Рух з повним розмахом — близько 45 см 5

478
()ргаызац!я нормування npaui

Провдовження табл. 18.2

1 2 3
во Захват предмета шляхом доторкання, достатшм для його перенесения 0
В1 Захват одним охоплюючим рухом пальщв 1
В2 Рух для змши початкового захвату (перехват) 2
ВЗ Захват предмета охоплюючим рухом пальщв з м1шмальними допом1жними труднощами (з пошуковими i вщокремлю-ючими рухами) 3
В5 Захват предмета шляхом точного доторкання з зоровим i м’язовим контролем 5
В7 Захват предмета охоплюючим рухом пальщв при зазначених для В5 умовах або з сильним натиском 7
ПО Шнцевий елемент при перенесент предмета до упору або в невизначене м1сце 0
Предыдущая << 1 .. 148 149 150 151 152 153 < 154 > 155 156 157 158 159 160 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100