Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 153

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 147 148 149 150 151 152 < 153 > 154 155 156 157 158 159 .. 217 >> Следующая


473
Глава 18

Нормоване завдання, як i норма виробггку, визначае необхщний результат д1яльност1 пращвншав, однак на вщмшу вщ не!* нормоване завдання може встановлюватися не тигьки в на-туральних одиницях (штуках, тоннах, л1трах тощо), а також у нормо-годинах (нормованих людино-годинах) чи в нормо-грив-нях. Таким чином норма вироб1тку може розглядатись як осо-бистий випадок нормованого завдання.

Найб1льш повна i об^рунтована система норматив1в викори-стовуеться в машинобудувант. Для нормування основного (технолопчного) часу розроблет загальномашинобуд1вш нормати-ви режим1в р1зання на верстатах i нормативи основного часу на одиницю довжини (100 мм) обробки у напрямку подачь Розроблет нормативи допом1жного часу, часу обслуговування робочого м1сця, пщготовчо-пщсумкового часу. На ix основ1 роз-рахован1 нормативи на технолопчт переходи та обробку по-верхш деталей за окремими операщями i в щлому на виготовлення деталей.

На б1лыност1 середтх та великих пщприемств використову-ються нормативи р1зного ступеня зб1льшеност1 на складальт, ливарш, терм1чн1 та х1мшо-терм1чш, гальватчт, ковальсько-штампувальт, зварювальт, лако-фарбувальш, ремонтт, де-ревообробт та iHnii роботи.

За сферою застосування нормативи пращ диференщюються на м1жгалузев1, галузев1 та м1сцевь

М1жгалузев1 нормативи призначет для нормування пращ роб1тник1в однакових професш i спещальностей, зайнятих ви-конанням однорщних технолопчних процеыв на пщприемствах р1зних галузей господарства, незалежно вщ ix пщпорядкова-ност1 м1н1стерствам i вщомствам.

Галузев1 нормативи використовуються для нормування пращ на роботах, як1 виконуються на однор1дних за типом виробничих пщприемствах галуз1, i враховують специфжу умов, особ-ливост1 техшки, технологи, оргашзаци виробництва та пращ.

М1жгалузев1 й галузев1 нормативи мають рекомендащйний характер для пщприемств.

Micu,eei (заводсъкг) нормативи на види робгг та операщй, як1 характерн1 тальки для конкретного пщприемства, розроб-ляються вщповщними тдроздЪгами самого пщприемства або спещал1зованими сторонтми оргашзащями на основ1 госпроз-

474
Оргажзац1я нормування прац!

рахункових договор1в. Micn;eBi нормативи затверджуються адмшютращею пщприемства i погоджуються з профсоюзною оргашзащею.

За ступенем збигыпення нормативи часу подьляють на збьль-шет та диференцшоват.

До збшьшених норматпивЬв належать нормативи часу, розроблет на операци або комплекси технолопчно чи оргашзацшно пов’язаних м\ж собою трудових прийом1в. Вони призна-чаються для встановлення норм в умовах середньосер1йного, др1бносершного та одиничного виробництва. Ступшь абьпьшс-ност1 норматив1в часу визначаеться не тзльки числом трудових елемент1в, як1 входять у них, а також числом включених в них категорш затрат робочого часу. Нормативи часу, як\ вмйцують Bci р1зновиди необхщних затрат робочого часу, мають назву HopMamueie трудомгсткостЬ.

До диференцшованих нормативЬв належать норматини часу, розроблет на виконання окремих трудових прийом1в, дШ i pyxiB. Диференцшоват нормативи часу на виконання трудових pyxiB носять назву мшроелементних. Мшроелементш нормативи використовують для проектування роботи в умопах масового та великосершного виробництва i цей процес ннэипп-ють мтроелементним нормуванням пращ.

18.4. Методи нормування пращ

Пщ методами нормування пращ розум1ють технолопю встановлення норм, яка включае таш загальт етапи: анал!з трудового процесу виконавця чи групи виконавщв; проектування ращонально! роботи; розрахунок норм пращ.

Методи нормування пращ подшяють на дв1 групи: анал1тичш та сумарт.

АналЬтичш методи нормування передбачають:

— анал1з конкретного трудового процесу i розподьл його на елементи;

— проектування ращональних оргатзацшно-техтчних умов виконання окремих елеменйв i Bciei роботи в щлому;

— розрахунок необхщних затрат часу за елементами i на роботу в щлому;

475
Глава 18

— розробку i впровадження у виробництво комплексу за-ход1в, якг б забезпечували виконання розраховано! норми.

Норми, встановлеш за допомогою анал1тичних метод1в, мають назву техтчно об^рунтованих.

Сумарт методи передбачають встановлення норм пращ без анал1зу i розпод1лу роботи, що проектуеться, на елементи; без ращонал1заци оргашзацшно-технолопчних умов виконання роботи. Розр1зняють досвщний метод, коли норма встанов-люеться на ochobI виробничого досвщу нормувальника чи май-стра, та статистичний метод, що передбачае використання статистичних даних про фактичш затрати робочого часу на ана-лотчт роботи у минулому. Норми пращ, встановлеш за допомогою сумарних метод1в, мають назву досвщно-статистичних. TaKi норми не дають змоги ефективно використовувати вироб-нич1 ресурси i мають якнайшвидше зам1нюватися нормами, встановленими анал1тичними методами.

За методикою отримання вихщних даних для встановлення витрат пращ анал1тичш методи розпод1ляються на розрахун-ково-анал1тичш, використання яких базуеться на нормативних матер1алах, та експериментально-анал1тичт, коли первинна шформащя отримуеться шляхом проведения експеримент1в та спостережень у виробничих умовах. Розрахунково-анал1тичш методи у теперипнш час е основними, осшльки вони забезпечу-ють необхщний стутнь об1"рунтованост1 норм за значно мен-ших витрат на пщготовку первинно! шформаци.
Предыдущая << 1 .. 147 148 149 150 151 152 < 153 > 154 155 156 157 158 159 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100