Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 152

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 146 147 148 149 150 151 < 152 > 153 154 155 156 157 158 .. 217 >> Следующая


Для умов шших оргатзацшних титв виробництва повна норма часу становить штучно-калькуляцшний час (?шк):

tuiK=tm + (18.4)

Норми часу посщають центральне мкще у систем! норм i нор-мативЬву тому що робочий час е загальним вим1рювачем пращ. Hoi iHmi норми пращ е похщними вщ норм часу.

Таким чином, норма часу (трудшшстюсть) — це юлыасть робочого часу, необхщна для виконання одинищ конкретно! роботи (операцп) чи виготовлення одинищ продукци одним або групою пращвнишв вщповщно! квал1фшацй i професшного окладу в найбшып ращональних для певного пщприемства оргатзацшних, техтчних та господарських умовах з ураху-ипнням передового досвщу.

11а ефективно працюючих пщприемствах нормами часу регул юють Bci основн1 технолопчт процеси, роботи i операци та Гйлышсть обслуговуючих.

18.3. Система норм i норматив1в пращ

! \ метою ефективного використання функщй нормування пращ ни н1дприемств1 створюеться спещальна система норм i норма-ritiiiи пращ, яка е складовою загального нормативного господар-гтмм пщприемства (бигып детально у гл. 22, пщрозд. 22.3).

11орми i нормативи пращ класифшують за р1зними ознака-м и. За сво!м призначенням розр1зняють норми часу, тривалост1, ииробггку, чисельност1, обслуговування, керованост1, нормоват имидання.

(Суттсть та склад норми часу були детально розглянут1 у нопгредньому роздШ, тому зупинимось на шших видах норм tipniO.

471
Глава 18

Норма часу — це час, за який може бути виконана одиниця роботи (операщя) або виготовлений конкретний обсяг продукиД на одному arperaTi чи одному робочому мющ. Цей час скла-* даеться з тривалост1 технолопчного впливу на предмет (пред-* мети) пращ i неминучих перерв. Норма часу вим1рюеться в хвилинах чи годинах.

В умовах, коли виконання роботи (операци) потребуе одно-* часно! участ1 дешлькох роб1тнишв, норма часу (трудомютшсть) буде мати бшьше значения, шж норма тривалость Якщо один роб1тник обслуговуе дешлька агрегат1в (верстат1в, терм1чниз^ печей, гальвашчних ванн, апарат1в тощо), норма часу i тру4 домютшсть будуть менпи за норму тривалость1, нарепт, колц| один роб1тник обслуговуе один агрегат, норма часу i трудов MicTKicTb будуть вщповщати значению норми тривалость 1 Норма виробггку — це встановлений обсяг po6iT (шльшст!| одиниць продукци), який пращвник чи група пращвниш:1 вщповщно! квал1фжаци та професшного складу мають викй нати за одиницю робочого часу в рацюнальних оргатзащйнои техшчних умовах.

При нормуванш пращ основних (технолопчних) роб1тникй норми виробггку використовуються у випадках, коли протя гом робочого дня (змши) виконуеться одна i та сама робота 34 незмшного складу виконавщв. Норму вироб1тку в цьому bi! падку можна розглядати як завдання пращвнику або груп пращвнишв в натуральних одиницях (штуках; тоннах; погой! них, квадратних чи куб1чних метрах; лирах тощо) на конкрет* ний перюд (змшу, годину). Норма вироб1тку виступае також \ рол1 норми продуктивное^ пращ. j

Норма вироб1тку (Нв) визначаеться нормою часу i тривал! стю перюду, на який встановлюеться норма виробтсу: ;

$

Т >1'!

. (18.JS

ШК(Ш) '

де Тп — тривал1сть перюду, на який встановлюеться норм! виройтку. I

М1ж нормою вироб1тку i нормою часу е зворотна залежтстк^ тобто 3i зниженням норми часу норма виробтсу зб1лыиуетьсЯ Однак змшюються щ величини не однаково: норма виробггК!

472
Орган1зац1я нормування npaui

зростае большою Mipoio, шж зменшуеться норма часу (тру-д()м1стк1сть). Вказану залежтсть шюструють та*а формул и:

100л: ЮОу

9=ао535) Ta I=aoo7^’ (18.6,18.7)

де у — вщсоток збшыиення норми вироб1тку;

х — вщсоток зменшення норми часу (трудом1сткост1).

Норма чисельност1 (Нч) — це встановлена чисельшсть пра-фвнишв визначеного професшно-квал1фжацшного складу, необхщна для виконання конкретних виробничих, управлшських функцш чи обсяпв роб1т в оптимальних оргашзацшно-техшч-м их умовах виробництва.

Наприклад, норма чисельност1 виробничо! бригади, яка пра* цюе на ковальських молотах без маншулятора з масою падаю-чих частин 3 тонни, включае: коваля (бригадира), чотирьох шдручних коваля та машишста молота, тобто всього пистьох чб.

Норма обслуговування (Н0) становить кшьк1сть виробничих об’екпв (верстат1в, терм1чних печей, апарат1в, робочих м1сць тощо), закршлених для обслуговування за одним пращвником

ч и групою пращвнитв вщповщно! квал1фпсацй та професшного складу впродовж робочого часу в конкретних оргашзацшно-тгхшчних умовах.

Норма обслуговування обернено пропорцшна норм1 часу

< >бслуговування i використовуеться насамперед при нормувант пращ робггншав, яш одночасно обслуговують дешлька агре-nrriB чи шших об’ект1в.

Р1зновидом норми обслуговування е норма керованост1 (Нк), н ка визначае число пращвнишв або структурних пщроздШв, ico rpi е безпосередньо пщлеглими одному кер1вниковь

3 метою пщвищення зацшавленост1 в результатах пращ прппдвншив з погодинною формою оплати пращ !м встановлюються нормоват завдання.

Нормоване завдання — це встановлена номенклатура та обсяг роб1т, KOTpi мають бути виконат одним пращвником чи оригадою (ланкою) за визначений перюд (змшу, м1сяць) з до-т| hi маниям вимог до якост1 продукци чи po6iT.
Предыдущая << 1 .. 146 147 148 149 150 151 < 152 > 153 154 155 156 157 158 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100