Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 151

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 145 146 147 148 149 150 < 151 > 152 153 154 155 156 157 .. 217 >> Следующая

Втрати, що не залежать в1д пращвника

н

vS

а

09

И

И

О

СХ

и

О)

Д

1

a

и

?1

<S

може бути машинно-автоматичним, коли роб1тник лише акткц но cnocTepirae за nepe6iroM технолопчного процесу; машинш ручним, коли процес здшснюеться на обладнанш за допомого орган1в управлшня, що приводяться у д1ю вручну, i ручниц коли процес роботи здшснюеться без допомоги будь-якого о ладнання (з використанням т1льки ручного шетрументу та прр стосувань). Допом1жний час затрачаеться виконавцем на д1; як1 забезпечують можлив1сть виконання ochobhoi роботи. I завантаження та розвантаження агрегат1в, встановлення за1^ товок та зняття деталей теля обробки, управлшня обладна! ням, контроль технолопчного процесу, переходи м1ж обслуя вуючими об’ектами тощо.

Час обслуговування робочого мкщя визначаеться затратам робочого часу на ди з догляду за робочим м1сцем протягом вс^

468
< )ргашзац1я нормування npaui

»мши. BiH включае час оргашзацшного та техтчного обслуго-иування робочого м1сця. До оргашзацшного обслуговування траховують затрати часу, яю мають м1сце на початку та на-ирикшщ змши (час тдготовки та розкладання шструменту, тохшчно! документаци; затрати часу на прибирания всього цього наприкшщ змши тощо). Час техтчного обслуговування лдтрачаеться на регулювання обладнання та оснащения; замЬ м у шструменту при його затупленш чи поломщ; прибирания стружки, формувально! cyMinii або шших матер1ал1в тощо.

Час вщпочинку та особистих потреб становить ф1зюлог1чно иообхщш затрати часу, яю залежать вщ умов виконання виробничих завдань.

Перерви з оргашзацшно-техшчних причин зумовлюються посинхроншстю виробничих процес1в, пов’язаних з особливос-гл ми технологи та оргашзаци виробництва; специфшою роботи обладнання, мехашзм1в, транспортних засоб1в, передаваль-

II их пристро!в тощо.

Втрати робочого часу, яю не включаються до складу норми •шоу, можна розд1лити на дв1 категорп: втрати, що не залежать и |д пращвника; втрати з вини пращвника.

До першо! групи втрат зараховують непродуктивну роботу та

* очшування виробничого завдання вщ бригадира, майстра чи мшеджера або час затримки обслуговування робочого мнщя заго-TIмольною, ремонтною, контрольною та шшими функщями. Непродуктивна робота — це час, витрачений на ходшня за MaTepia-чпми або 1нструментом; втрати часу на виготовлення браковано! продукци з причин невщповщност1 х1м1чного складу чи власти-тей сировини та MaTepianiB, неяюсно! конструкторсько! або хнолопчно! документаци; виходу з ладу обладнання пщ час nrp(‘6iry технолопчних процес1в; раптового вщключення елект-рошерги або припинення подач1 шших енергоносив тощо.

Итрати з вини пращвника зумовлюються затзненнями, прочими та шшими порушеннями трудово! дисциплши.

I !лведена класифшащя затрат робочого часу дае можливиггь ж пшовити склад об’ективно необхщних затрат робочого часу дня виконання конкретно! роботи. Величина необхщних затрат риоочого часу на одиницю конкретно! роботи становить норму чмгу (?ч), яка складаеться з таких елемент1в (табл. 18.1):

t =t +t +t +t * +t « +t +t . (18.1)

ч пп о д ообс тобс воп *отп V

469
Глава 18

Наведена сума затрат робочого часу фактично е калькуля-щею затрат часу на одиницю роботи (операщю) чи продукщ! (заготовку, деталь, вир1б, тонну тощо) i тому мае назву штуч* но-калькулящйного часу. Величина норм часу вим1рюеться в людино-хвилинах або людино-годинах.

Пщготовчо-пщсумковий час визначаеться на всю парт1ю Ч1| ряд однотипних po6iT i тод1 на одиницю продукци чи робот#

'Л-

т

його величина буде становити вщношення ..пп , де Тпп — за?

гальний пщготовчо-пщсумковий час на всю парт1ю предмет^ пращ або ряд однотипних po6iT, ап — к1льк1сть предмет1в прац| у партп (однотипних робгг).

Оперативний час (ton) повторюеться з кожною операщею] одиницею продукци чи роботи, a Bci mini складов! не повтор: ються з кожною одиницею роботи, тому час обслуговуванн; робочого м1сця, вщпочинок та особист1 потреби, оргашзаци но-техтчн1 перерви визначаються як середш величини у час1 ках чи вщсотках вщ оперативного часу.

Затрати робочого часу на одиницю роботи чи продукци б^ урахування пщготовчо-пщсумкового часу мають назву норм) штучного часу (?ш). Для його визначення використовують тац\ формулу:

4ш=(от(1+к^ + а:„„+к„„), (I8.5

де #обс, Квоп, if0Tn — вщповщно нормативш коефщ1енти на слуговування робочого мкщя, вщпочинок та особист1 потреб; оргашзащйно-техшчш перерви (в частках вщ оперативно] часу). л

При цьому оперативний час (?оп), як видно i3 класифша] затрат робочого часу (табл. 18.1), е сумою основного (t0) та Д( пом1жного (?д):

t =t +t . (

on *0 Д

Коефпйент обслуговування робочого мкщя (ifo6c) такоа враховуе дв1 складови час оргашзащйного обслуговування рс бочого мйщя (*00бс) та час техшчного його обслуговуванн!

(^тобс)'

470
()ргаызац1я нормування прац!

В умовах масового та великосершного виробництва роботи, iiici вщносять до пщготовчо-пщсумкового часу i, перш за все, мореналагодження обладнання, здшснюються пщ час общтх та м1жзмшних перерв, тому норма штучного часу (fm) буде пов-аюю нормою часу на одиницю продукци чи роботи.
Предыдущая << 1 .. 145 146 147 148 149 150 < 151 > 152 153 154 155 156 157 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100