Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 150

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 144 145 146 147 148 149 < 150 > 151 152 153 154 155 156 .. 217 >> Следующая


11 и icis;

465
Глава 18

— контроль за обсягом пращ та обсягом споживання;

— калькулювання соб1вартост1 окремих вид1в продукци, po6iT та послуг.

У цшому нормування пращ не обмежуеться окресленим колом завдань. У функцпо нормування входять також безперерв-не пщвищення якосй та прогресивносй д1ючих норм, пщви-щення частки техтчно обх'рунтованих норм, розширення сфери нормування пращ за рахунок найбшып повного охоплення нормуванням робтшшв i управлшського персоналу, своечас-на замша та перегляд норм пращ.

3 метою вир1шення наведеного комплексу взаемопов’язаних завдань на пщприемствах залежно вщ ступеня централ1заци управлшських функщй та прийнято! системи роздшення кон-кретних po6iT з нормування пращ створюеться один загальний вщдш (бюро) оргашзаци пращ та зароб1тно! плати, а шод1 ще й окрем1 пщрозд1ли (бюро, групи) в цехах та службах. На частин! тдприемств машино- та приладобудування виправдовуе себе пщхщ, коли процесом розробки, перегляду та впровадження норм пращ основних технолопчних пращвнишв ошкують-ся технологи вщповщних структурних пщроздйпв (вщдипя3 головного технолога, металурга, xiMiKa, зварювальника та in.); а централ1зованому пщрозд1лу орган1заци пращ та зароб1тноГ плати делегують функщю нормування пращ обслуговуючиХ роб1тник1в та управл1нського персоналу, а також оргашзаци та оплати пращ Bcix категор1й пращвник1в.

На ефективно працюючих пщприемствах норми часу регу-люють Bci основн1 технолопчт процеси, роботи i операци T8f бшышсть обслуговуючих.

18.2. Класифшащя витрат робочого часу та склад норми часу

V.

Вир1шення всього комплексу завдань, пов’язаних i3 норму-, ванням пращ, в першу чергу, буде залежати вщ того, наск1льки точно розраховат норми будуть вщображати обсяг необхщних, витрат часу. 3 приводу цього постае важливе питания, як1 ви* трати часу е необхщними i тому мають включатись у склад норм,

466
Оргашзащя нормування npaui

a як1 e марно втраченими. Pi4 у TiM, що правдвник впр одовж робочо! змши витрачае свш час не тальки на виконання широб-ничого завдання, а також на вщпочинок, особист1 потреби, обслуговування робочого м1сця, розмови з колегами, ходжня за матер1алами або шструментами, очшування обслугову-вання та iH.

На пщстав1 цього Bci р1зновиди витрат робочого часу пгодгля-ються на так1, що необхщш для виконання виробничогго завдання i повинн1 обов’язково включатись до складу нормн часу, i так1, що вважаються втратами, оскшьки вони спричиияють-*я недолшами оргашзаци правд, недосконалою технол orieio, порушеннями трудово! дисциплши правдвником. Зрозумьло, що Ti елементи затрат робочого часу, яш належать до втрат, не повинш включатися до складу норм.

Для анал1зу затрата робочого часу класифшують за pi-зними ознаками. За найважливйпою ознакою вщношення затрат часу до виконання виробничого завдання робочий час подишмоть на дги головт складов!: час виконання виробничого завдання: (який мормуеться) i втрати робочого часу (не нормуеться). У свою чергу вд головт складов! подишються на елементи, наведет у табл. 18.1. Розглянемо коротко суттсть наведених у табл. 18.1 категорШ витрат робочого часу.

У шдготовчо-шдсумковий час включають затрата ча«у, не-обхщт для ознайомлення правдвника з конкретним завданням, становлениям шструменту i пристосувань, переоснащ енням (замша пресформ, штамтв, ф1льер тощо), а також час на вико-пання дш, пов’язаних i3 початком та завершениям задажго! ро-ьоти (отримання матер1ал1в чи заготовок, здавання готовю! про-дукцп контролеров! чи майстру; отримання та здавання доку-монтацп, шструменту та пристосувань, залишшв матер1еиив та in.)* Характерна особлив1сть пщготовчо-пщсумкового часу полягае в тому, що в умовах сершного виробництва вш затра-чметься один раз на всю партио вироб1в (на всю шлыистгь про-дукцй), яш виробляються без перерви за конкретним робочим нарядом, i величина його не залежить вщ розм1ру парто.

Оперативним часом називають час, який затрачает:ься на *зпосередне виконання виробничого завдання. BiH вк-лючае о( иовний (технолопчний) час, який затрачаеться на змгълу форми, po3MipiB, властивостей предмет1в правд або ix взаимного розташування у npocTopi, та допом1жний час. Основный час

467
Глава 18

Таблиця 18.1. Типова класифшащя робочого часу виконавця

Робочий час

Час виконання виробничого завдання (час, який нормуеться)

Втрати робочого часу (час, який не нормуеться)

и

rt

Р*

К

«

о

*

?

>>

и

Я

и

о

и4

и

g

2

St

Оператив-ний час

(*оп)

р*

к

я

’Й

о

ч

о

и

X

К

а

и

о

и

и

О

л

р*

s

д

*

• pH

3

о

н

о

«

Час

обслуговування робочого м1сця

(«обе)

2 I

о ** n it.

а ч

3 5

cd со

?

п « о О

О >, о Ч cd о

F *§

5 «

6 н

о

а

‘Р

к

*8

S

cd

ь

И

о

и

В

р*

о

а

.3

PQ

X

5

и

р*

•pH

И

X

8

I

о ^ ? & •з -

cd Я п a

• pH 2

s I

Q* &

О

»

В

и

а

6 В

Предыдущая << 1 .. 144 145 146 147 148 149 < 150 > 151 152 153 154 155 156 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100