Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 15

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 217 >> Следующая


Студент повинен знати: склад i структуру катталу тдприемства; яким чином здшснюеться облт i оцтка основних фoндiв тдприемства; класифтацш та структуру основних фонд1в тдприемства; як робити розрахунки норм амортиза-цшних eidpaxyeanb основних фoндiв i нeмamepiaльнux aKmueie; форми простого та розширеного eidmeopenня основних фoндiв; показники, ят характеризують pieenb використання основних фoндiв та ефектившеть ix в1дтворення; суттсну характеристику нематер1алъних pecypcie тдприемства та ix вплив на конкурентоспроможшсть продукци; якpoзpiзняmu об9екти промисловог влacнocmi та ix характеристики.

46
Основний каптал пщприемства

2.1. Загальна характеристика катталу i виробничих фощцв пщприемства

Слово “каттал” мае шмецьке походження i означае “вар-т1сть, яка внаслщок використання наймано! робочо! сил и дае додану варт1сть”. 1накше кажучи, каттал означае певну суму кошт1в, необхщних для того, щоб розпочати i надал1 здшсню-вати процес виробництва матер1альних благ, тобто провадити виробничу д1яльтсть. Каттал належить конкретному власни-ку або rpyni власнимв, ям мають на мет1, придбавши на ринку за належний !м каттал робочу силу i засоби виробництва, по-еднати ix у процес1 прац1 й отримати бшыпу варт1сть, тж була авансована. Надал1 створена таким чином бшьша варт1сть, яка називаеться доданою варт1стю, може бути використана на роз-ширення виробництва та утворення катталу у вигляд1 акцш, облн'ацш, заставних лист1в шотечних баншв. Тобто каттал може зб1лыыуватися у процес1 так звано! катт&тпзацп, що е характерною ознакою ринкового господарювання.

Авансуючи каттал у вигляд1 грошей або товар1в у виробництво, власник переслщуе за головну мету отримання прибутку. Частина авансованого катталу витрачаеться на при-дбання засоб1в виробництва i становить постшний каттал, а друга йде на оплату робочо! сили, тобто е змтним капггалом. Pi3Hi частини постшного катталу мають р1зний характер обороту, i тому постшний каттал под1ляють на основний i оборот-ний каттал.

До основного катталу належить частина постшного катталу, яка щлком i багаторазово бере участь у виробництв1 товару i яка переносить свою варткггь на новий продукт частинами впродовж низки перюд1в виробництва. До основного катталу належать буд1вл1, споруди, робоч1 машини та устаткування, швентар, транспортт засоби та iH. Основний каттал також мютить варт1сть патент1в, лщензш, авторських прав, ноу-хау та iH. (рис. 2.1). Варткть основного катталу вщшкодовуеться власнику (виробнику) в процес1 реал1зацп готово! продукци (po6iT, послуг).

Залежно вщ джерел формування каттал пщприемства може подиштися на власний i позиковий. Власний каттал створюеть-

47
Глава 2

Рис. 2.1. Класифшащя основного катталу тдприемства

ся на пщприемств^ головним чином, за рахунок нерозпод1ле-ного прибутку, тобто валового прибутку за вирахуванням спла-чених податмв, вщсотмв за кредити i дивщещцв. Позиковий каттал формуеться на тимчасовш основ1 у вигляд1 довгостро-koboi або/та короткостроково! позики, яка здшснюеться зазви-чай у форм1 банювського кредиту. Джерелом формування по-зикового катталу також е кредиторська заборговатсть пщприемства. Тобто позиковий каттал становить також кошти, яш пщприемство отримуе у свое розпорядження для тимчасового користування.

Власний каттал пщприемства Mi-стить статутний i резерв-ний каттал и. Статутний каттал — зафшсована у варт1сному виражент сума матер1альних i нематер1альних щнностей, як1 передаються пщприемству в постшне користування власником цих щнностей. Кожне пщприемство пщ час державно! реестра-ци як юридична особа зобов’язане мати статутний каттал.

Величина i структура статутного катталу визначаеться низкою умов, як1 необхщно враховувати пщ час створення пщприем-

48
Основний каттал пщприемства

ства. Серед цих умов слщ вир1знити таки галузь виробництва; масштаби пщприемства; р1вень спещал1заци та кооперування виробництва; оргашзащя обслуговування виробництва i пщприемства загалом.

Статутний капггал формують i затверджують разом 3i статутом пщприемства. Пщприемство самостшно виринуе питания щодо структури i po3MipiB статутного катталу та його змш. Мш1мальний р1вень статутного катталу пщприемства встанов-люеться чинним законодавством. Зб1лыпення статутного катталу здшснюють за рахунок:

— прибутку пщприемства, який використовують для Kani-тальних вкладень в основш фонди i для оновлення оборотних фощцв пщприемства;

— випуску цшних nanepiB;

— субсидш, як1 надходять вщ державних оргашв або ж вщ головно! компани (батив, ф1рм), якщо пщприемство е доч1ршм;

— добро дшних внеск1в i пожертвувань;

— приеднання додаткових вклад1в, па!в нових юридичних i ф1зичних oci6, як1 хочуть вкласти сво! каттали у пщприемство.

Вибуття статутного катталу може бути здшснено в результат! ф1зичного зносу майна пщприемства, аварш, поломок та iH.

Змши статутного катталу щор1чно вщображають у пасивах балансу пщприемства. Роль статутного катталу полягае в тому, що вш надае фшансову стшкклъ пщприемству i створюе йому своерщний фшансовий 1мщж, тобто вш е головним засобом, який гарантуе повернення 6opriB i оплату послуг згщно з дого-в1рними, фшансовими i комерцшними зобов’язаннями пщприемства.
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100