Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 149

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 217 >> Следующая


Розв'язання

Розраховуемо KuibKicTb робочих м1сць:

С1=Ь- = М = 0,5; сз=Ь. = М = о,5;

г 5 г 5

с Ь>= М = 0,7; С4 = — = ^ = 0,3. г 5 г 5

Обираемо величину комплектування оборотного запасу

240 хв. , 240 хв ^
50%
1
70 % !
2
| ! 50 %
3
! | 30 %
4
! 1
Zi
—г


Розраховуемо оборотт запаси:

^ 240 0,5 1 240 0,5 1

< о ^* 1 X •

1,2 2,5 3,5

462
Основи оргажзацм npaui

дь- о-240;0:2'1-»;

3,5 240 0,5 1

3,5

0 = 34;

240 0,2 1 240 0,2 1 в

2,з о - „ _ - 5;

3,5

Z5-0-240'0,3'1

2,5 ZL=0;

2,5 = -29;

Ziii _ 3,4 —

z„ 240 0,2 1

3,4 2,5

240 0,3 1 240 0,3 1

2,5

1,5

= -19.

Завдання для самостшного виршення

Завдання 1

Визначте такт, число робочих мнщь, ix завантаження i запаси за наступних вихщних даних: змшна програма випуску деталей становить 50 деталей; тривал1сть операщй: tx = 18 хв, t2 = 9 хв, t3= 27 хв, t4 = 17 хв; тривал1сть змши — 8 год; регла-мгнтоваш перерви для вщпочинку — 5 хв через кожну годину роботи лшп.

Bidnoeidb: г = 9; Сг = 2; С2 = 1; С3 — 3; С4 — 2.

Завдання 2

Визначте величину оборотних запас1в, що виникають на иоточнш лшп за наступних вихщних даних: перюд комплекту вання запасу 2 години; такт поточно!’ лши 8 хв; норми часу .ш операщями: tx = 8 хв, t2 = 4 хв, t3 = б хв, t4 = 4 хв, t5 = 12 хв, 1и 6 хв.

Bidnoeidb: залежить вщ обраного плану-графша роботи лшп.

463
Глава 18

ОРГАШЗАЩЯ НОРМУВАННЯ ПРАЩ

18.1. Суттсть i завдання нормування пращ.

18.2. КласифЫащя витрат робочого часу та склад норми часу.

18.3. Система норм i нормативЬв пращ.

18.4. Методи норму вання пращ.

18.5. Вивчення затрат робочого часу спостереженням.

18.6. Норму вання пращ управлтського персоналу.

КлючовЬ поняття i термши: нормування пращ; тдготовчо-тдсумковий час; оперативный час; час обслуговування робочого мЬсця; час вЮпочинку та особистих потреб; оргатзацшно-техтчн1 перерви; втрати робочого часу; норма штучно-калъкуляцшногй. часу; норма штучного часу; норма часу; норма виробшку; норме1 чисельности норма обслуговування; норма керованостЬ; нормовщ не завдання; мЬжгалузевЬ нормативи; галузевЬ нормативи; мЬсцев^ (заводсът) нормативи; збЬльшет нормативи; нормативи трудаа MicmKOcmi; дыференцшоват нормативи; методи нормуваннА пращ; техтчно обГрунтована норма; досвЬдно-статистична нот ма; розрахунково-аналЬтичний метод; експериментально-аналц тичний метод; мхкроелементне нормування; хронометраж; фс тографш робочого часу; метод миттевих спостережень ^

Студент повинен вмипи: характеризувати суттсть нормjj вання пращ; формулювати основт завдання нормування прац1 вЬдрЬзняти окремЬ категорй витрат робочого часу; характеризg вати змЬст понять штучного та штучно-калькуляцшного час# формулювати суттсть основнихрЬзновидЬв норм пращ; харакпц ризу ваты суттсть розрахунковоаналШычных методЬв встано) лення техтчно обГрунтованых норм; формулювати особлывосщ застосування мтроелементного методу нормування пращ; поя* ныты перевагы i недолты встановлення норм за допомогою методу вывчення вытрат робочого часу спостереженням; формулюват завдання i суттсть нормування пращ управлтського персоналу

464 I
Оргашащя нормування npaui

18.1. Суттсть i завдання нормування пращ

Необхщною умовою оргашзаци пращ та виробничих процейв на пщприемств! е встановлення точних витрат часу на Bci роботи, що виконуються на робочих м1сцях бригад, дьльниць та цех1в. Процес встановлення обсягу витрат живо! пращ, необхщно! для виконання конкретно! роботи в найб1льш можливих ращональних та сприятливих оргатзацшно-техшчних виробничих умовах, називають нормуванням пращ. У результат! цього процесу на кожному пщприемств! створюеться комплекс обг'рунтованих норм пращ. Щ норми дають змогу оргатзувати ефективну роботу пращвнишв i устаткування, встановлювати та пщтримувати необхщт пропозици м1ж взаемопов’язаними елементами виробництва, створити таку виробничу систему, яка б задовольняла, з одного боку, вимоги пщприемства i технолопчного процесу, а з другого — вимоги персоналу та окремих пращвнишв.

Один i3 видатних теоретишв i практишв у сфер1 оргашзаци пращ А. Гастев, визначаючи суттсть нормування пращ, пщ-креслював, що нормувати — це означае шукати найб1льш вигщ-ну оргашзащю пращ.

Конкретне коло першочергових завдань, яш вир1шуе норму-нання пращ на пщприемств!, можна окреслити так:

— всеб1чний анал1з метод1в виконання po6iT з урахуванням <|нзюлопчних та поведшкових аспект1в з метою !х оптим1зацп;

— розрахунок чисельност1 пращвнишв Bcix категорш та 1плькост1 устаткування, необхщних для виробництва заплано-ианих обсяпв продукци;

— визначення виробничих завдань окремим пращвникам та шдроздшам (бригадам, дшьницям);

— розрахунок продуктивное^ агрегат1в та !х комплексе;

— встановлення тривалост1 виробничих цикл1в та po3MipiB имртш предмет1в пращ, перюдичност1 !х запуску-випуску, об-гшчв незавершеного виробництва та шших календарно-плано-иих норматив1в оперативно-календарного планування;

— оргашзащя оплати пращ, забезпечення и позитивно! моги наци, спрямовано! на актив1защю трудово! вщдач1 пращв-
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100