Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 148

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 150 151 152 153 154 .. 217 >> Следующая


458
Основи оргатзаци пращ

часу. Зм1ст i методи облшу залежать вщ щлей, яю стоять перед оргашзащею. Облж часу може вести як сам кер1вник, так i фах1вець (тайм-менеджер).

Планування особисто! роботи — надзвичайно складна сфера науковох оргашзаци управлшня. На особисту працю впливае багато чинншав, значения яких у свош д1яльност1 оцшюеться по-р1зному. Але й основу оргашзаци особисто! пращ кер1вника становить загальна YI оргашзащя — режим.

Оргатзацшне мистецтво кер1вника пов’язане з такими важли-вими аспектами дояльност1, як пщготовка, прийняття рппень та контроль за!х виконанням, передача повноважень. Останне пов’я-лано з певним ризиком, проте е необхщною передумовою розванта-ження пращ кер1вника. При налагоджент вщповщного контролю делегування повноважень стимулюе самостшшсть та вщповЬ далыпсть пщлеглих, створюе творчу атмосферу в колективь

Наведемо перел1к важливих принцитв оргашзаци пращ кер1вника та опис конкретних процедур та рекомендацш ра-1цонал1заци його роботи. Принцип оптимальногорозподЬлу обо-и язтв i в1дпов1дальност1 м1ж кер1вниками та виконавцями ycix piBHie. Кожен кер1вник повинен ч1тко та ясно уявляти зм1ст роботи cboix пщлеглих, але не повинен виконувати цю роботу ;т них. Виконавець зобов’язаний нести вщповщальшсть за результата свое! д1яльность Контроль за зм1стом i яюстю роботи виконавщв з боку кер1вника повинен здшснюватися з ураху-ванням квал1фжаци та можливостей виконавця i не може бути падм1рним. Постшна ощнка та переоцшка (в штерактивному режиму практичних ситуащй, що виникають, та проект1в у 1хнш сукупност1. Реал1защя цього принципу дае змогу KepiB-нику максимально сконцентрувати зусилля на головних напря-мах свое! д1яльность Принцип шформацшно! та лопчно! обГрунтованостЬ piuieHb, що приймаються. Мотиви та лотка дш кер1вника мають бути гранично зрозумШ для пщлеглих.

Автоматизм” реалЬзацй рЬшень. Сутшсть принципу полягае у тому, щоб прийняте кер1вником р1шення оперативно доводился до необхщного р1вня i ставало кер1вництвом до дй. Принцип необхЬдног р1зномаштностЬ eudie i форм управлшських до-tii/Menmie. Р1зномаштшсть управлшських документе мае ищповщати складност1 управлшських завдань, що вир1шують-гя. Принцип оптимальной шформативностЬ. Загальновщомо, що шформатившсть досягаеться не “безплатно”, а щною пев-пих, часто значних затрат часу i pecypciB.

459
Глава 17

Решпзащя наведених принцитв дасть змогу здшенити зв’я-зок кер1вника з персоналом оргашзаци для досягнення най-кращо! взаемоди та пщвищення ефективност! роботи як самого кер1вника, так i оргашзаци в щлому.

1. З’ясуйте для себе значения термша “оргашзащя”.

2. Яш напрями видшяють у 3MicTi оргашзаци пращ?

3. Чим визначаеться економ1чна та сощальна дощльтсть певного вар1анта оргашзаци пращ?

4. Яш завдання мае вирипувати наукова оргашзащя пращ у межах пщприемства i на конкретному робочому м1сщ?

5. Назв1ть та охарактеризуйте pi3Hi види подшу пращ.

6. Що таке кооперування пращ? Як воно пов’язане з подЬ лом пращ?

7. Визначте роль бригад hoi оргашзаци пращ у систем! орга-шзаци виробництва.

8. Яш види бригад на пщприемствах ви знаете? Розкрийте

ix особливост1 i характер роботи.

9. Дайте визначення поняття “робоче м1сце”. Проанал1зуй: те види робочих мкщь за р1зними ознаками.

10. Яш заходи передбачае оргашзащя робочого мкщя?

11. Охарактеризуйте системи обслуговування робочих Micm*

та проанал1зуйте фактори, що впливають на виб1р систем об* слуговування. г

12. Яке значения мають рацюнал1защя та атестащя робочи^

м1сць? ^

13. Розкрийте особливост1 оргашзаци пращ кер1вника. \

14. Яш основш принципи оргашзаци пращ кер1вника? ^

15. Сформулюйте рекомендаци щодо ращонал1заци роботц

кер1вника. 1

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

460
Основи оргашзаци прац1

Завдання з розв’язанням Потокове виробництво (неперервне)

Завдання 1

Провести попередню синхрошзащю технолопчного процесу ручного складання. Такт поточно! лшп 5 хв. Норми часу за опера-пдями: tx = 8,4; t2s= 3,9; t3 = 4,9; t4 = 2,7; t5 = 0,9; f6 = 2,5; t7= 2,6.

Розв’язання

Перни п’ять операцш можуть виконуватись у будь-якому порядку, 6 i 7 наприкшщ, послщовно.

Таблиця 17.2

№ операци № техтчно!’ операци Норма часу, хв В1ДСОТОК завантаження
1 1+4 2,4+ 2,7 = 5,1 110
2 2 + 5 3,9+ 0,9 = 4,2 80
3 3 4,9 90
4 6 + 7 2,5+ 2,0 = 5,1 110

Завдання 2

Визначити такт поточно! лшп та число робочих мкщь, дов-лсину конвеера, швидшсть конвеера.

Buxidui дат: тривал1сть змши (Тзм) — 8 год (480 хв). Змшна програма випуску (п) — 34 вироби, регламентоват перерви — пщ тривалост1 змши. Трудомктисть складання виробу (?тр) 5 год 45 хв, крок конвеера (S) — 1,5 метра.

Розв’язання

Такт поточно! лши: г =

Гэм(100 %-7 %) (480 0,93) ^ 3

п 34

(х н) — штервал часу м1ж двома виходами виробу.

?тр __345_ г 13,13

461
Глава 16

Довжина конвеера: L = cS = 27 1,5 = 40,5 м Швидшсть конвеера: U = “ = м/хв.

Перервне потокове виробництво

Завдання 3

Розрахувати перервно-поточну лшно.

Buxidni дат: норми часу за операщями становлять: tx = 2,5 хв; t2 = 3,5 хв; ?3 = 2,5 хв; ?4= 1,5 хв. Такт поточно! лши г = 5.
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 150 151 152 153 154 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100