Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 147

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 217 >> Следующая


Обслуговування робочих м1сць на пщприемств! здшснюеть^ ся за такими функщями: виробничо-пщготовчою, шформащФ ною, шструментальною, налагоджувальною, контрольною, транспортно-складською, енергетичною, ремонтно-буд1вельноК] та господарсько-побутовою.

За ступенем централ1заци на пщприемствах застосовують три системи обслуговування робочих мкщь: <

— централ1зовану — обслуговування робочих мкщь здШ^

снюеться i3 одного центру; |

— децентрал1зовану — функцп обслуговування виконуют^

ся самими робггниками, що перебувають у тих пщрозд1лах, ян! вони обслуговують; \

— змШану — частина функцш обслуговування виконуеть^

ся централ1зовано, частина — децентрал1зовано. i

Залежно вщ форми i типу виробництва обслуговування мож* бути стандартним, планово-упереджувальним та черговим-Стандартне обслуговування е найбьпып досконалою формою] здшснюеться у регламентованому порядку, за стандартним poii кладом. Прикладами стандартного обслуговування е стандарта ний ремонт обладнання, замша i заточения шструменту чере|

]

456 4
Основи оргажзацп npaui

«i ltko визначений час. Ця форма обслуговування дае змогу б1льш ращонально використовувати час основних робггнишв. Особли-но дощльна система стандартного обслуговування у масовому пиробництв1 при стабильному виробничому npoijeci та постшно-му закршленш операцш за робочими мкщями.

При планово-упереджувалъному обслуговуванн1 Bci роботи ;т функщями обслуговування робочих мкщь виконуються на основ! календарних плашв-графш1в, пов’язаних 1з оператив-но-виробничими планами. Ця форма обслуговування найбшьш иоширена у сершному виробництвь

В одиничному виробництв1 переважае третя форма — черго-пг обслуговування. Воно здшснюеться за необхщност1 за ви-кликом з м1сця зупинки виробництва i може визначатися змшно-добовими завданнями.

На виб1р системи обслуговування робочих м1сць впливають фактори: тип виробництва, характер спещал1зацп, номенклатура та iH. Однак у Bcix випадках при оргашзаци обслуговуван-||н робочих мкщь в основу мае бути покладено TaKi принципи:

— ритмЬчтсть — пщпорядковашсть регламенту обслуго-пування виробничому ритму;

— упереджувальшстъ — дострокове комплектування робо-11 кх м1сць iHCTpyментом, заготовками тощо;

— комплекстсть — узгоджешсть ycix вид1в обслуговуван-м я у 4aci;

— економЬчтстъ — витрати на обслуговування мають бути мппмальними.

Пошук ефективних piineHb в оргашзаци робочих мкщь i ( истем ix обслуговування полегшуеться використанням розроб-»км1ими вченими i перев1реними практикою типових проект1в оргашзаци пращ для масових професш робггнишв, техшчних пиконавщв i спещалктв. Зазвичай, типовий проект концент-руе передовий досвщ оргашзаци робочих мкщь, вщображаючи

i складов! цього процесу (оснащения, планування, обслуго-нування, атестащя). Однак, застосовуючи ranoei проекти, слщ ираховувати специфшу конкретного виробництва та шдивщу-нльш характеристики пращвника.

Для комплексного ощнювання якост1 оргашзаци робочих м и ць, для пошуку i приведения в дш резерв1в пщвищення ефек-¦niHHocTi пращ, використовуеться мехашзм атестацп робочих ми'ць. Пщ час атестацп комплексно оцшюються техшчний i орга-

457
Глава 17

шзацшний стан робочих шсць, умови пращ й технжа безпеки, розглядаються можливоста пщвищення фондовщдаш, використання квшпфжацшного потенщалу пращвнишв. Атестащя дае змогу виявити вщхилення вщ нормативних вимог або вщ конкретних потреб виробничого процесу чи виконавця i вдосконалити оргатзащю робочого мйщя. У результата атестаци з кожного робочого мЙ5ця приймаеться одне з наступних рппень: продовжува-ти експлуатащю без змш; дозавантажити; ращонал1зувати; лжвщувати. Основною метою атестаци та рацюнал1заци робочих мнщь, як i Bcix заход!в з ix оргашзаци, мае бути пщвищення ефек-тивносп пращ та дотримання вимог щодо охорони i безпеки пращ.

17.4. Оргашзащя пращ кер1вника

Оргашзащя пращ кер1вника обумовлена, передуым, його посадою в iepapxii управлшня оргашзащею, характером д1яль-ност1 в умовах конкуренцп, кон’юнктури i динампси попиту, необхщност1 перебудови виробництва з урахуванням вимог ринку. Управлшня охоплюе складш сторони людських взае-мин: економ1чш, психолопчш, юридичн1, тому структура знань кер1вника залежить вщ р1вня кер1вництва.

Значне м1сце у досягненш ефективност1 д1яльност1 кер1вни-ка займае оргашзащя управлшсько! пращ як одного з на-прямшв оргашзаци пращ в щлому. Оргашзащя особисто! пращ кер1вника багато в чому зб1гаеться з оргашзащею пращ будь-якого пращвника розумово! д1яльност1. Розр1зняють так1 основт складов! оргатзаци особисто! пращ:

— оргашзащя пращ у 4aci;

— технолопя виконання управлшських операщй;

— техшчне оснащения, робота на персональному комп’ютер1 (ПК) та з шшою оргтехншою, якою кер1вник користу еться шди-вщуально;

— умови пращ;

— оргатзащя проведения нарад, прийому вщвщувач1в, висту niB тощо.

Оргатзащя особистого часу, як i будь-яка управлшська д1яльтсть, складаеться з облшу, нормування та планування часу. Це дае можлив1сть визначити непродуктивне витрачання
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100